Strona główna Samorząd Mieszkańców Informacje Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie
o wyłonieniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póżn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr L/499/14 z dnia 28 maja 2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 kwietnia 2016 r. do 25 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 208, w godzinach 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, sala narad (parter) o godzinie 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zawiercie z podaniem  imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia  nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2016 r.

Prezydent Miasta Zawiercie
Witold Grim

Do pobrania:
OBWIESZCZENIE_STUDIUM_PLANU_ZAGOSP. 25.04.2016r..pdf

 

Aby umieścić komentarz należy się najpierw zarejestrować.

joomla template