Strona główna Samorząd Mieszkańców Informacje Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. Kromołów

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. Kromołów

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr L/499/14 z dnia 28 maja 2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 listopada 2015 r. do 11 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 208 w godzinach 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, sala narad (parter) o godzinie 10:00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zawiercie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2016 r.

Prezydent Miasta Zawiercie Witold Grim

Załączniki:
PROJEK_ZMIANY_planu_zagospod_02.11.2015r.pdf - obwieszczenie Prezydenta Miasta
wyloz_uwaga_formularz.doc - formularz zgłoszenia uwag do projektu
projekt_zagospodarowania_mapa_ewidencyjna.pdf - mapa ewidencyjnd dla projektu
Pliki można również pobrać ze strony BIP Urzędu Miejskiego w Zawierciu http://www.zawiercie.bip.net.pl/?a=10769

 

Aby umieścić komentarz należy się najpierw zarejestrować.

joomla template