Strona główna Towarzystwo Sympatyków Kromołowa

Towarzystwo Sympatyków Kromołowa

 

Towarzystwo Sympatyków Kromołowa – utworzone 7 lipca 1994 r. – organizacja pozarządowa

Główne kierunki działania

 1. Rozbudzenie wśród obecnych i byłych mieszkańców zainteresowania rodzinną miejscowością poprzez spotkania, prelekcje, wieczory wspomnień i wydawanie czasopisma „Kromołów wczoraj i teraz”.
 2. Inicjowanie zagadnień gospodarczych, których rozwiązanie podniesie standard życia mieszkańców.
 3. Ukierunkowanie działania na bieżące zmiany gospodarcze w kraju i branie udziału we wdrażaniu ich na terenie dzielnicy. W drugim i trzecim punkcie – współdziałanie z Samorządem Mieszkańców i władzami administracyjnymi Gminy i Powiatu.
 4. Włączenie się do opracowania i realizacji programu ekorozwoju regionu zawierciańskiego poprzez udział w społecznej kontroli ochrony środowiska i zgłaszaniu roszczeń o zaniechanie lub ograniczenie działań przeciwko środowisku.
 5. Popieranie i współorganizowanie z kierownictwem Pałacyku n/ Wartą działalności kulturalno-oświatowej i współpraca w wyżej wymienionym zakresie z pedagogami miejscowej szkoły.
 6. Kontynuowanie wprowadzonego w minionym roku systemu pracy w oparciu o sekcje posiadające szczegółowe harmonogramy pracy.

Cel powołania Towarzystwa

Utworzenie Towarzystwa Sympatyków Kromołowa to podtrzymanie zapału społecznego działania, jaki istnieje wśród mieszkańców Kromołowa. Świadczy o tym wybudowanie Pałacyku nad Wartą łącznie z remizą strażacką, co poprzedzone musiało być rozbiórką istniejącego zniszczonego budynku, a później oczyszczeniem i wykorzystanie każdej cegły. Wszystko zostało wykonane w bardzo krótkim czasie społecznie przez mieszkańców.

Pomysł budowy obiektu kultury powstał w czasie przygotowywania obchodów 800-lecia istnienia Kromołowa. Wówczas zrodziła się myśl, że trwałym elementem upamiętniającym tę rocznicę będzie położenie kamienia węgielnego pod budowę remizo-świetlicy tj. obiektu, który spełniałby m.in. .rolę ośrodka kulturalnego.
Dzięki postawie członków Komitetu i poparciu ich działania przez wszystkich mieszkańców Kromołowa, inwestycję zrealizowano w ciągu dwóch lat, a należy nadmienić, że przypadła ona na najtrudniejszy okres przemian politycznych i ekonomicznych w kraju, a mianowicie od czerwca 1993 do grudnia 1994 roku.
Entuzjazm sprawił, że zrodziło się przekonanie, iż dobrze zorganizowana grupa społeczników może wiele zdziałać dla swojego środowiska. To właśnie skłoniło nas do powołania Towarzystwa Sympatyków Kromołowa, którego głównym celem jest zintegrowanie mieszkańców i wspólne dążenie do poprawy warunków życia w dzielnicy. Działalność TSK to ścisła współpraca z Samorządem Mieszkańców  a także z kierownictwem Pałacyku n/Wartą w ustalaniu zapotrzebowania społeczeństwa na określony rodzaj imprez kulturalnych, rozwijanie młodych talentów w zakresie plastyki muzyki i śpiewu. Jedną z form działalności TSK jest działalność wydawnicza, która ma na celu zapoznanie społeczeństwa z bogatą historią miejscowości, losami jej mieszkańców i informowanie o bieżących wydarzeniach w mieście. Wydając kwartalnik o nazwie "KROMŁÓW WCZORAJ I TERAZ" spełniamy ważny cel, a mianowicie łączymy ludzi, gdyż mamy nadzieję, że w trakcie czytania lektury wytwarza się szczególna więź, która procentuje w postaci nowych dobrych pomysłów dotyczących naszego środowiska.

Działania organizacji i formy realizowania celów

 Działalność Towarzystwa odbywa się poprzez sekcje problemowe a mianowicie: historyczną, kulturalno-oświatową, rozwoju i upiększania miejscowości oraz społeczno-socjalną. Każda z sekcji posiada opracowany harmonogram roczny, którego zakres wynika z ogólnych kierunków działania Towarzystwa. Ważniejsze tematy ujęte w szczegółowym harmonogramie sekcji:

 1. Rozbudzanie zainteresowania mieszkańców historią, kulturą i tradycjami poprzez:
  •     działalność wydawniczą m.in. publikację czasopisma (kwartalnika) „Kromołów wczoraj  i teraz”,
  •     spotkania z interesującymi ludźmi,
  •     zbieranie materiałów dotyczących dziejów Kromołowa i okolic.
 2. Inicjowanie rozwiązań gospodarczych zmierzających do poprawy warunków życia  mieszkańców.
 3. Upiększanie i rozwój miejscowości poprzez zadrzewienie, ukwiecenie i porządkowanie skwerów.
 4. W pkt. 2 i 3 współpraca z samorządem mieszkańców.
 5. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii.
 6. Popularyzowanie sylwetek mieszkańców, którzy przyczynili się do rozwoju miejscowości.
 7. Organizowanie prelekcji na tematy związane z wydarzeniami historycznymi w kraju.
 8. Organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych poszerzających zainteresowania kulturalne członków Towarzystwa.
 9. Rozbudzanie zainteresowania wśród młodzieży i osób starszych zajęciami w kółkach zainteresowań.

 

 

joomla template