Statut Towarzystwa Sympatyków Kromołowa

 

Rozdział I – nazwa, teren działania, siedziba.
 
 1. Towarzystwo Sympatyków Kromołowa, zwane w dalszym ciągu Towarzystwem działania w ramach prawa i porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności zaś w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” „/Dz.U. 20 poz. 104 z późn. zm./ stanowiąc dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie o celach nie zarobkowych.
 2. Terenem działania Towarzystwa jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaś jego siedziba mieści się w Zawierciu-Kromołowie, ulica Filaretów nr 1, Dom Ludowy.
 3. Towarzystwo może ściśle współpracować z zagranicznymi organizacjami tego typu m.in. uczestnicząc we wspólnych przedsięwzięciach
 
Rozdział II -  cele i sposoby realizacji
 
 1. Celem Towarzystwa jest:
  • propagowanie dziejów Kromołowa
  • prowadzenie badań historycznych dotyczących Kromołowa i okolic
  • popieranie kulturalnych przedsięwzięć lokalnych
  • podejmowanie działań na rzecz konsolidacji narodowej przy akcentowaniu zasady pluralizmu w życiu społeczno – politycznym, tolerancji, uczciwości, odwagi, sprawiedliwości, rzeczowości i powściągliwości
  • kształcenie samodzielności, przedsiębiorczości
  • nawiązywanie współpracy z podobnymi Towarzystwami w kraju i za granicą.
 2. Realizacja wskazanych w pkt. 1 powyżej celów następuje poprzez:
  • wskazane wyżej badania historyczne
  • działalność publikacyjną
  • utworzenie funduszu Towarzystwa
  • działalność kulturalną w Domu Ludowym Zawiercie – Kromołowie
  • odczyty, spotkania, prace z młodzieżą
  • osobiste oddziaływanie członków Towarzystwa w swych środowiskach w szczególności w miejscu zamieszkania, pracy zawodowej.
 
Rozdział III – sposób nabywania i utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków.
 
 1. Członkiem Towarzystwa może zostać obywatel polski posiadający pełną sprawność do czynności i nie pozbawiony praw publicznych.
 2. Członkostwo jest dobrowolne. Prawem i obowiązkiem członka jest uczestniczenie w działalności Towarzystwa. Członek ma prawo korzystania z dorobku Towarzystwa.
 3. Małoletni w wieku 16 – 18 lat mogą należeć do Towarzystwa, korzystając z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie zarządu komisji rewizyjnej sądu koleżeńskiego, większość stanowić muszą osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 4. Małoletni poniżej 16 lat mogą za pisemną zgodą swych przedstawicieli ustawowych być członkiem Towarzystwa, bez prawa głosowania oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.
 5. Członkostwo jest indywidualne, zwyczajne, bądź honorowe, nadto wspierające.
 6. Członkiem wspierającym Towarzystwo może być wyłącznie osoba prawna, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa i zostanie przyjęta w poczet jego członków w oparciu o deklarację pisemną złożoną przez swe upoważnienie do składania oświadczeń woli organy. Reprezentantem członka Wspierającego jest wskazana przezeń osoba, która na piśmie przedkłada swe umocowanie.
 7. Członkiem honorowym jest osoba szczególnie zasłużona dla Towarzystwa, której tytuł ten będzie nadany przez walne zabranie członków Towarzystwa na wniosek zarządu.
 8. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony z obowiązku uiszczenia składek na rzecz Towarzystwa.
 9. Członkostwo ustaje wskutek śmierci, utraty osobowości prawnej, pisemnego wystąpienia, pozbawienia praw publicznych ponadto wskutek wykluczenia z Towarzystwa z powodu:
  • uporczywego uchylania się od działalności statutowej
  • zaleganie o zapłatę składek członkowskich za okres trzech lat po uprzednio dwukrotnym wezwaniu na piśmie do zapłaty zaległych składek
  • bezspornego działania na szkodę Towarzystwa.
 10. O wykluczenie członka Towarzystwa decyduje jego zarząd bezwzględną większością głosów.
 11. Od decyzji zarządu wymienionej wyżej w pkt. 10 członek ma prawo złożyć pisemne odwołanie, w terminie dwóch tygodni od zawiadomienia go o niej – ze wskazaniem motywów decyzji, do walnego zebrania członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna i zapada zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu członków.
 
Rozdział IV – władze Towarzystwa, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje, reprezentacja, zaciąganie zobowiązań, warunki ważności uchwał.
 
 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest walne zebranie członków
 2. Walne zebranie członków podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają bezwzględną większością dwóch trzecich głosów obecnych na zebraniu członków Towarzystwa:
  • wyboru zarządu Towarzystwa i jego przewodniczącego, ich odwołania,
  • ustalenie wysokości składki miesięcznej należnej od członków na rzecz Towarzystwa,
  • nadania członkostwa honorowego, które zapadają większością dwóch trzecich głosów członków Towarzystwa przy obecności co najmniej połowy jego członków.
 3. Do zakresu działania walnego zebrania członków poza wymienionymi wyżej w pkt. 2 należy nadto:
  • ustalanie aktualnych strategicznych kierunków działalności,
  • wybór komisji rewizyjnej – trzyosobowej
  • wybór trzech członków Sądu Koleżeńskiego
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań zarządu oraz komisji rewizyjnej w formie absolutorium
  • rozpoznawanie odwołań od decyzji zarządu w przedmiocie wykluczenia członków  z Towarzystwa
  • podejmowanie innych uchwał.
 4. Walne zgromadzenie zwołuje zarząd Towarzystwa z tym, że na wniosek co najmniej połowy jego członków zgłoszony na piśmie.
  Zarząd jest zobowiązany w terminie miesięcznym zwołać nadzwyczajne walne zebranie.
  Zarząd to organ wykonawczy Towarzystwa, którego zadaniem jest:
  • kierowanie wszelkimi bieżącymi pracami Towarzystwa
  • zaciąganie zobowiązań
  • przyjmowanie nowych członków
  • wykluczanie członków z Towarzystwa
  • składanie corocznych sprawozdań walnemu zebraniu w terminie do dnia 30 marca każdego roku za uprzedni rok kalendarzowy
  • zwoływanie walnego zebrania członków co roku w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.
 5. Przewodniczący zarządu reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz, kieruje jego pracami.
 6. Zarząd Towarzystwa liczy od 2 do 5 członków, w tym składa się z przewodniczącego i jego zastępcy.
  • Oświadczenia dotyczące spraw majątkowych podpisują dwie osoby – członkowie zarządu.
 7. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych z wyjątkiem wykluczenia członka Towarzystwa, która to uchwała może być podjęta tylko w pełnym składzie zarządu. Zaciąganie w imieniu Towarzystwa zobowiązań majątkowych wymaga uchwały zarządu Towarzystwa, dla której ważności wymagana jest zgoda trzech osób wchodzących w skład zarządu, w tym jego przewodniczącego bądź zastępcy, którzy wykonują przedmiotową uchwałę reprezentując Towarzystwo.
 8. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, jego zastępcy i członka. Jej zadaniem jest:
  • wybór przewodniczącego komisji
  • kontrola działalności finansowej zarządu
  • dokonywanie rocznych zamknięć rachunkowych
  • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego.
 9. Kadencja wszelkich organów Towarzystwa trwa cztery lata.
 10. Organy Towarzystwa są zobowiązane wykonywać swoje statutowe funkcje do czasu wyboru nowych władz.
 11. Sąd Koleżeński
  Wszelkie wewnątrz organizacyjne konflikty między członkami Towarzystwa naruszające zasady współżycia społecznego rozpoznaje Sąd Koleżeński. Środkami wychowawczymi pozostającymi do dyspozycji Sądu są: upomnienia, nagana, zawieszenie w prawach członka.
 12. Sąd Koleżeński działa w składzie trzyosobowym, a jego pracami kieruje prezes Sądu wybrany spośród członków Sądu na pierwszym posiedzeniu.
 13. Sąd Koleżeński ustali regulamin urzędowania na swym pierwszym posiedzeniu.
 14. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego nie podlegają zaskarżeniu.
 15. W ciągu miesiąca od otrzymania z sądu rejestrowego postanowienia o zarejestrowaniu Towarzystwa dokona ono na swym walnym zebraniu, które zwoła komitet założycielski, wyboru swych władz statutowych z tym, że komisja rewizyjna, sąd koleżeński mogą w swym pierwszym składzie posiadać skład po trzy osoby.
 16. Członek władz Towarzystwa może z ważnych przyczyn podyktowanych względami osobistymi zrezygnować z wykonywania powierzonych mu funkcji o czym winien odpowiednie władze powiadomić pisemnie.
 17. W wypadku określonych w pkt. 16 jak wyżej uzupełnienie składu poszczególnych organów Towarzystwa nastąpi na najbliższym walnym zebraniu. Postanowienia zawarte w pkt.2-3 niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.
 
Rozdział V – sposób uzyskiwania środków finansowych
 1. Towarzystwo gromadzi środki finansowe na swym koncie bankowym stanowiące fundusz przeznaczony do realizacji jego statutowych celów.
 2. Wymieniony w pkt. 1 fundusz powstaje z:
  • składek członkowskich
  • darowizn
  • dochodów z własnej działalności (np. wydawniczej, loterii fantowej, organizowanie imprez towarzyskich)
  •  z innych form ofiarności publicznej (np. spadki, zapisy, itp.) oraz dochodów majątku Towarzystwa
 
Rozdział VI -  zasady dokonywania zmian statutu
 
Wszelkie zmiany statutu Towarzystwa wymagają uchwały walnego zebrania członków, które zapadają większością dwóch trzecich głosów uprawnionych do głosowania członków Towarzystwa w obecności co najmniej polowy jego członków.
 
Rozdział VII – sposób rozwiązania Towarzystwa
 1. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić wskutek orzeczenia Sądu bądź w drodze uchwały własnej jego likwidacji.
 2. Uchwała w przedmiocie likwidacji Towarzystwa może być podjęta przez walne zebranie członków większością dwóch trzecich głosów członków  Towarzystwa.
 3. Uchwała w przedmiocie likwidacji Towarzystwa określa sposób i cel, na który przeznacza się majątek Towarzystwa.
 4. Likwidatorem Towarzystwa jest jego zarząd.
 5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Towarzystwa.
 
Rozdział VIII
 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20, poz. 104 ze zm./

  

joomla template