OZE - 2 ETAP - INFORMACJE

 

W nawiązaniu do wczorajszego spotkania mieszkańców, radnych Rady Miejskiej oraz przedstawicieli UM - ws. programu Odnawialnych Źródeł Energii – II etap przedstawię Państwu w skrócie fakty, informacje, które powinny być ogólnie dostępne i rzetelne. Jak zawsze w załącznikach znajdziecie Państwo potwierdzenia, korespondencję, podjęte decyzje, uchwały. Dodatkowo mogą być one zweryfikowane na BIP-ie: Biuletynie Informacji Publicznej UM w Zawierciu.

https://zawiercie.bip.net.pl/?lang=PL

Program OZE – II etap miał być kontynuacją programu z I etapu. Aby pozyskać jak największe dofinansowania utworzono ponownie partnerstwo 6 gmin: Sosnowiec, Zawiercie, Łazy, Poręba, Szczekociny, Irządze. Zawiercie zgłosiło, a raczej samozwańczo ogłosiło się Liderem Projektu. Pytanie: czy była to słuszna i potrzebna decyzja? Gdyż jako lider I etapu, Miasto Zawiercie nie zakończyło (nie rozliczyło) programu/partnerstwa. Postępowanie cały czas się jeszcze toczy. Są kontrole. Gminy cały czas ponoszą koszty obsługi. Więc chyba lepszym wyjściem z sytuacji było na lidera wskazać Miasto Sosnowiec a spokojnie zakończyć I etap. Ale chyba kwestia zdjęć, Facebooka, show wygrała z rozsądkiem. Co potwierdza fakt, wypowiedzenia przez 5 gmin partnerstwa Gminie Zawiercie. Teraz pozostałej piątce przewodzi Miasto Sosnowiec. Gmina Zawiercie, aby wyjść z twarzą, złożyła wniosek o dofinansowanie samodzielnie. Co już na starcie „zabiera” potrzebne punkty przy ocenie wniosku. Dalszych decyzjach. Ale należy mieć nadzieję, że dofinansowanie zostanie przyznane. Pewnie jest już teraz, że ewentualnie przyznana kwota, będzie dużo, dużo niższa, niż mogła pozyskać gmina w partnerstwie, jako drugi beneficjent, po Sosnowcu. Oczywiście Państwo otrzymaliście informację, że to jak zawsze „WINNA RADNYCH”, że tak się stało. A ja jak zawsze ocenę zostawiam Państwu po zapoznaniu się z oświadczeniem 5 gmin, pismem Pani Koordynator, uchwałami jakie podjęła Rada Miejska w Zawierciu. Włodarze 5 gmin napisali wyraźnie: „Zważywszy na nie wywiązywanie się przez Gminę Zawiercie z jej podstawowych obowiązków wynikających z przedmiotowej umowy…” – głównie chodziło o przygotowanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie postępowania przetargowego. Na końcu oświadczenia jest wspomnienie o Radzie Miejskiej, ale jako „podkreślenie”, że rozbieżność zdań w pewnych kwestiach może zrodzić różne problemy. Różnica zdań jest czymś raczej normalnym w samorządach, ale jak podkreślają autorzy pisma: „Zgodnie z §8 ust. 5 przedmiotowej umowy, partnerzy działając jednomyślnie mogą wypowiedzieć umowę Liderowi w przypadku naruszenia lub nie wywiązywania się przez niego z obowiązków…” A tutaj Rada Miejska nie ma już kompetencji do czegokolwiek. To nie Rada Miejska jest stroną/partnerem umowy. Tutaj już jest tylko Prezydent Miasta. Tutaj potrzebna jest po prostu rzetelna praca, której nie zrobią ani zdjęcia z Facebooka, ani kolorowe pisma, ulotki. Po prostu trzeba usiąść za biurkiem i skrupulatnie realizować umowę punkt po punkcie.

Proszę też pamiętać, że składane przez Państwa „wnioski” – NIE BYŁY NABOREM DO PROGRAMU – do II etapu. Była to PR-owa zagrywka, sondowanie rynku, badanie marketingowe… ważne, że otrzymaliście Państwo kolorową ulotkę. Nabór określa regulamin. I właśnie o poprawę regulaminu prosili wielokrotnie radni. W pierwszej wersji prosili w ogóle, aby zastanowić się nad taką partycypacją kosztów, jak było w przypadku Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – PONE. Pierwszy program w mieście, gdzie montowane były solary. To pozwalało, że to my jako docelowi beneficjenci mogliśmy decydować o wybraniu firmy instalatorskiej, rodzaju paneli, użytych materiałach, dodatkowych udogodnieniach. Oczywiście kiedy przekroczyło, to kwalifikowane koszty, dopłacaliśmy z własnej kieszeni. A najważniejsze – instalacje nie były objęte np. 5 letnim okresem trwałości projektu, gdzie Państwo nic nie możecie zmienić, doposażyć, rozbudować instalacji, jak ma to miejsce w przypadku I etapu OZE. W przypadku PONE wiedzieliśmy co chcemy i jak chcemy. I dzisiaj mija ponad 10 lat a instalacje dalej działają… Ale jeżeli już wszystkie gminy podjęły już decyzję, że idą drogą jak w I etapie, to prosiliśmy jako radni o przejrzysty, czytelny regulamin, który jako lider Gmina Zawiercie powinna przygotować, skonsultować. Zwracaliśmy uwagę na błędy w zapisach a przede wszystkim wadliwą podstawę prawną. Robiliśmy to nie dla tego, że „znamy się najlepiej”, ale po sygnałach z gmin partnerskich. Na ten temat toczyła się długa dyskusja. Dlatego też, pierwszy „wadliwy” regulamin uchwalony został 5 głosami – pozostali radni się wstrzymali. I nie trzeba było długo czekać. Uchwalony regulamin był do poprawy. A to potwierdza fakt, że w kolejnych tygodniach Pani Wiceprezydent ds. Gospodarczych zwoływała sesje nadzwyczajne, aby przegłosować poprawiony regulamin. Pozostałe gminy wstrzymały się, poprawiły i poszło bez nie potrzebnych dyskusji…

Odnośnie pozostałych administracyjnych procedur w przypadku OZE – II etap, fakty i uchwały potwierdzają, że Rada Miejska czasowo i na bieżąco realizowała zamierzenia programu – PARTNERSTWA w ramach swoich kompetencji.

  • Uchwałą nr 1210 na wniosek Prezydenta Miasta – zmiany w budżecie miasta - przekazała/przesunęła kwotę 220 000 zł do Agencji Rozwoju Zawiercia na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w celu aplikowania do Urzędu Marszałkowskiego w ramach „Funduszy Europejskich dla Województwa Śląskiego na lata 2021-27” oraz na koszty nadzoru merytoryczno-technicznego nad pracami przygotowawczymi
  • Uchwałą nr 1322 na wniosek Prezydenta Miasta – wyraziła zgodę na przystąpienie do realizacji przez Gminę Zawiercie projektu partnerskiego pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie- etap II”
  • Uchwałą nr 1361 na wniosek Prezydenta Miasta – uchwaliła regulamin naboru wniosków i warunków udziału w projekcie pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie- etap II”

Reasumując temat OZE, dzisiaj w partnerstwie pozostaje 5 gmin. Miasto Zawiercie, podobnie jak pozostałe gminy z partnerstwa, po złożeniu samodzielnie wniosku czeka na ocenę i decyzję o przyznaniu dofinansowania w ramach OZE – II etap. W puli do podziału jest 160 mln zł. Gmina Zawiercie wnioskuje o 127 mln zł... więc jak wspominałem powyżej - kwota nie realna do pozyskania w całości. Dlatego mając informację zwrotną od Państwa - jak duże jest zainteresowanie odnawialnymi źródłami ciepła, głównie fotowoltaika i pompy ciepła - utrzymanie partnerstwa powinno być priorytetem dla Prezydenta Miasta, będąc jeszcze liderem projektu. Rozstrzygnięcia w tej kwestii - przyznana dotacji gminom - chyba nastąpi już po wiosennych wyborach samorządowych. 

W międzyczasie pojawił się program „Ciepłe Mieszkanie”. Gmina Zawiercie skorzystała z możliwości i złożyła wniosek do programu. Jest on na całkowicie innych zasadach, ale zawsze jest to dofinansowanie. Mogą też skorzystać wspólnoty mieszkaniowe. Tutaj środki w pierwszej kolejności ponosi beneficjent – mieszkaniec a potem, po rozliczeniu, kwota przyznanego dofinansowania jest zwracana.

 

 

Aby umieścić komentarz należy się najpierw zarejestrować.

joomla template