Strona główna Samorząd Mieszkańców Z prac samorządu SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW KROMOŁOWA z działalności za okres od 19 kwietnia 2007 r. do 31 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW KROMOŁOWA z działalności za okres od 19 kwietnia 2007 r. do 31 marca 2011 r.

Szanowni zebrani
mieszkańcy Kromołowa,  oraz zaproszeni goście.

Ostatnie, ogólne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Samorządu Mieszkańców Kromołowa odbyło się w dniu 19 kwietnia 2007 r.

W tym roku upływa kadencja wybranego wówczas Zarządu i Przewodniczącego tego Zarządu, dlatego naszym statutowym obowiązkiem jest odbycie kolejnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego i wybór na następną kadencję nowego Zarządu oraz Przewodniczącego.
Na ostatnim zebraniu wybrano 9-cio osobowy Zarząd, którego skład po ukonstytuowaniu przedstawiał się następująco:

 1. Jan Sygiet - Przewodniczący Samorządu,
 2. Marcin Przybyła - Z-ca Przewodniczącego,
 3. Mariusz Golenia - Sekretarz Zarządu,
 4. Kazimierz Borowik - członek Zarządu,
 5. Włodzimierz Czech - członek Zarządu,
 6. Andrzej Iskierka - członek Zarządu,
 7. Jan Iskierka - członek Zarządu,
 8. Bogusław Radkowski - członek Zarządu,
 9. Michał Zbierański - członek Zarządu

 

Od grudnia 2008 roku w spotkaniach Samorządu przestał uczestniczyć Marcin Przybyła. Ponieważ do marca 2009 roku nie uczestniczył w pracach Zarządu bez podania przyczyn i zaniechał kontaktu z Zarządem, to na posiedzeniu  w marcu 2009 r. Zarząd uchwalił korektę składu osobowego: 

 • wykluczył z Zarządu Marcina Przybyłę
 • i na zastępcę Przewodniczącego wybrany został Włodzimierz Czech,
 • a skład Zarządu został uzupełniony przez kolejnego kandydata, który w wyborach na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym uzyskał największą ilość głosów. Był to pan Stanisław Skipirzepa. Ponieważ był równocześnie z-cą Przewodniczącej Towarzystwa Sympatyków Kromołowa nastąpiło dalsze można powiedzieć zintegrowanie prac Zarządu Samorządu Mieszkańców z Zarządem Towarzystwa Sympatyków Kromołowa.

Zarząd Samorządu odbywał spotkania systematycznie w każdą pierwszą środę miesiąca, z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych, czyli lipca i sierpnia. Jeżeli zachodziła taka potrzeba, to zarząd odbywał swoje spotkania doraźnie, w tym także w miesiącach wakacyjnych.

Skład osobowy Zarządu Samorządu Mieszkańców został udostępniony mieszkańcom Kromołowa w ogłoszeniach rozwieszonych w wielu tradycyjnie ustalonych miejscach.

W trakcie swoich zebrań Samorząd zajmował się realizacją programu uchwalonego na ogólnym, sprawozdawczo – wyborczym zebraniu mieszkańców, a także wszystkimi wnioskami mieszkańców wpływającymi do Zarządu i jego członków.

Ocena pracy Przewodniczącego i Zarządu Samorządu Mieszkańców Kromołowa w ostatniej kadencji dokonana zostanie ostatecznie na dzisiejszym zebraniu.

Chciałbym przedstawić państwu co w minionej kadencji zostało zrealizowane. I tak:

 • wykonane zostało włączenie  Kromołowa do miejskiej kanalizacji  sanitarnej. Był to wniosek na realizację którego czekaliśmy około 20 lat. Pilnowaliśmy, aby możliwie  wszystkie ulice były włączone do  kanalizacji. Nie wszyskie błędy projektowe wskazane przez nas, po prezentacji tegoż projektu zostały usunięte. Do najważniejszych niedoróbek należy:  niewykonanie wskazanego przez nas odcinka na ulicy Firlejów (– Zagonowej ???) od nowego wjazdu na ulicę Kredytową – obok zakładu KRÓ-LPOL  do  najniżej położonych posesji na wysokości zakładu Rolnego Grzegorza Lewandowskiego. Tam powinna być umieszczona przepompownia do ostatniej obecnie studzienki lub kolektor poprowadzony powinien zostać obok kolektora deszczowego odprowadzającego deszczówkę z Osiedla Wspólnot Mieszkaniowych do ulicy Żelaznej, gdzie został doprowadzony kolektor kanalizacji ściekowej  w ramach głównej inwestycji. Należy też powiedzieć, że gros wskazanych przez nas zmian zostało wprowadzonych.
 • wykonane zostały - między ulicą Żelazną a Jurajską - trzy zbiorniki retencyjne zabezpieczające Kromołów i Zawiercie przed powodzią. Ten wniosek był składany na prawie każdym zebraniu mieszkanców od czasu ostatniej powodzi w Kromołowie,
 • teren polderów zalewowych, który ciagnie się od ulicy Kromołowskiej do dzielnicy Warty w Zawierciu został dostosowany do naszych wniosków, tak, aby nie powodował  problemów dla mieszkanców  i zakładów pracy położonych w bezpośrednim sąsiedztwie. Zostało to uregulowane w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Zawiercia, a uchwalonego przez Radę Miasta w 2010 r,
 • opracowany został prawie ostateczny kształt zagospodarowania terenu rekreacyjno – sportowego położonego przy ulicy Filaretów, miedzy Pałacykiem nad Wartą a Gimnazjum i Szkołą Podstawową nr  13 w Kromołowie, obejmujący również nowe boisko sportowe,
 • ogrodzona została duża część  nowego boiska piłkarskiego,
 • wykonany został plac zabaw przy ulicy Filaretów i doposażona w sześć urządzeń  filia placu zabaw  na Osiedlu Wspólnot Mieszkaniowych. Na placu zabaw zamontowano  6 ławeczek,  obsadzono go żywopłotem, a także zasadzono 20 drzewek – klonów kulistych,   (patronat na placem zabaw objęło Gimnazjum i Szkoła Podstawowa nr 13  w Kromołowie.  (podziekowania za to na ręce dyrektora Andrzeja Wilka ).
 • dewastowany biały, plastikowy płotek ogradzający plac zabaw został zdemontowany i przekazany na potrzeby przedszkola przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej nr 13 w Kromołowie, a 10 przęseł Samorządowi Mieszkańców w Żerkowicach (za zgodą Urzędu Miasta),
 • wykonane zostało zadaszenie nad zabytkową studnią położoną na Rynku,
 • wyremontowany i przebudowany został  teren zabytkowego Rynku,
 • przeniesiona została tablica pamiątkowa z budynku po byłej Gminnej Radzie, ufundowana przez społeczeństwo Kromołowa dla uczczenia jego mieszkanców, którzy zgineli w obozach zagłady i na frontach II wojny światowej. Tablica została odnowiona i umieszczona na specjalnie dla tego celu wybudowanym postumencie zlokalizowanym na życzenie mieszkanców również na Rynku,
 • wykonany został parking na końcu ulicy Browar przy wsparciu finansowym miejscowych przedsiębiorców, głównie na potrzeby rodziców dowożących dzieci do szkoły, ale również służący wszystkim korzystającym z obiektów sportowo – rekreacyjnych i placu zabaw,
 • wykonana została zatoka parkingowa na ulicy Dożynkowej,
 • ukończona  została  instalacja świateł oraz fotoradar na skrzyżowaniu ulic: Siewierska – Jurajska – Filaretów – Harcerska, która po wielu perypetiach została oddana już do użytku.  Był to również  wniosek mieszkańców powtarzany od ponad 10-ciu lat na wszelkich zebraniach i spotkaniach ze wszystkimi władzami,
 • wykonano  światła ostrzegające i oświetlenie  nad przejściem dla pieszych przez ulicę Jurajską,  do kościoła (ulica Jurajska),
 • wykonany został wniosek o naprawę krawężnika  i  chodnika  dla pieszych na ulicy Siewierskiej – od  ulicy Harcerskiej do ulicy Piaskowej i od Kapliczki św. Jana Nepomucena do starego ośrodka zdrowia, tj. też do ulicy Piaskowej.
 • już w październiku 2010 roku została rozpoczęta budowa kanalizacji ściekowej - pozwalającej mieszkańcom ulicy Siewierskiej po stronie numerów parzystych oraz uliczek bocznych po tej stronie - podłączanie się do kanalizacji ściekowej. Na odcinku tym wykonana  zostanie również kanalizacja deszczowa, a na ułożonych przewodach kanalizacyjnych wykonany zostanie chodnik pieszo – rowerowy, który połączy Kromołów od przychodni lekarskiej do dzielnicy Warty. Ten wniosek również składany był od niepamiętnych czasów. Z całą pewnością inwestycja  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Inwestycja  ma być oddana do użytku w 2012 roku,
 • rozwiązane zostały  problemy mieszkańców ulicy Zbożowej i Żniwnej. Zostały usunięte  przy bardzo dużym naszy udziale  wszystkie   prawno – formalne przeszkody, wykonany jest projekt i jest uzyskana zgoda na budowę ulicy Zbożowej. Budowa ta jednak wypadła w tym roku z inwestycyjnego planu Miasta Zawiercie z przyczyn, o którym będę mówił dalej, a o których bardziej szczegółowo będzie mówił z pewnością Pan Prezydent.
 • wykonany został chodnik dla pieszych na ulicy Łośnickiej od ul.  Bema do skrzyżowania z ulicą Wyspiańskiego,
 • wyremontowano część chodnika dla pieszych na ulicy Filaretów od Pałacyku nad Wartą do ulicy Firlejów,
 • rozpoczęto budowę chodnika dla pieszych na ulicy Harcerskiej,
 • uporządkowane zostały przystanki komunikacji miejskiej. Na głównym przystanku usunięty został nieczynny kiosk i niefunkcjonalna wiata dla pasażerów, a w to  miejsce  postawiono  nową wiatę. Większość przystanków pomalowano i wyposażono w czytelne rozkłady jazdy. Na ulicy Łośnickiej (przy skrzyżowaniu z ulicą Filaretów) przystanek został odsunięty od krawędzi jezdni, co zwiększyło bezpieczeństwo pasażerów,
 • na ulicy Siewierskiej wymienione zostały wszystkie lampy starego typu na nowe lampy  dające więcej światła i bardziej estetyczne,
 • wymieniono lampy uliczne na ulicy Jurajskiej od przystanku w stronę Żerkowic. Dobudowano nowe lampy na ulicy Jurajskiej aż za ulicę Zakątek, co pozwoliło oświetlić przejście dla pieszych i skrzyżowanie  z ulicą Karlińską,
 • wykonano oświetlenie na ulicy Uśmiechu i Dożynkowej,
 • wynieniono stare lampy uliczne i dobudowano 4 nowe na ulicy Kromołowskiej,
 • nadane zostały nazwy dla ulicy „Nad Wartą” (od Pałacyku” do ulicy Przejściowej),  oraz dla ulicy „Smuga” ( naprzeciw dawnego baru „Karo”) i ulicy „Filomatów” ( boczna od Zagonowej. Wczoraj na sesji Rady Miejskiej podjęta została  uchwała o nadaniu ulicy w bok od Zagonowej nazwy „Filomatów”
 • została zamontowana  nowa tablica informacyjna na głównym przystanku komunikacji miejskiej. Jedna strona tej tablicy przeznaczona jest na ogłoszenia Samorządu Mieszkanców Kromołowa, Towarzystwa Sympatyków Kromołowa i innych organizacji samorzadowych, a druga  przeznaczona jest na bezpłatne umieszczanie ogłoszeń przez mieszkańców Kromołowa,
 • wykonano wiele innych wniosków doraźnie zgłaszanych przez mieszkańców lub wynikajacych z potrzeby chwili, ale nie sposób ich wszystkich wymienić,
 • nadany jest bieg sprawie wyjaśnienia przebiegu powiatowej ulicy Fileretów (dawniej Ogrodowej) i ulicy Zagonowej (dawniej Włodowskiej ), oraz powstałymi tam - nie z winy mieszkanców – nieprawidłowościami związanymi z adresami meldunkowymi,
 • doprowadziliśmy do stanu, że poczta uzgadniała będzie z większością zainteresowanych mieszkańców ustawianie ulicznych skrzynek pocztowych,
 • nadany został bieg oczyszcznia zbiorników retecyjnych po zeszłorocznych, zimowych złomach drzew (zbiornik 1 – najwyżej położony) oraz z wysypywanych  śmieciaci na zbiorniku środkowym, a taże ustawienia tam barierki zabezpieczającej,
 • Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa i Kanalizacji  w Zawierciu ujął w swoim planie remontów i modernizacji na rok 2011  wodociąg przy ulicy Bema i ulicach Niemcewicza i Harcerskiej. A na 2012 rok wodociagi na ulicach : Modrzewskiego, Hallera, Kromołowskiej, Darniowej i Karlińskiej,
 • Naprawiony został fragment zawalonego muru ogradzający cmentarz żydowski i sąsiadujący z nim tzw. „cmentarz zaborców”.

Zarząd Samorządu Mieszkańców przyjął również i postanowił przedstawić na dzisiejszym zebraniu docelowy  program potrzeb inwestycyjnych i najważniejszych remontowych, Bazą  był program, który przedstawiłem w swojej kampanii wyboczej  do Rady Miasta Zawiercie.  Dotarł on praktycznie do wszystkich mieszkańców Kromołowa i ten kto tylko interesował się sprawami Kromołowa mógł się z nim zapoznać. Będzie to jednocześnie dobrą podstawa do dzisiejszej dyskusji. Jest on teraz jeszcze rozszerzony i uaktualniony.

Oczywiście jest to program perspektywiczny, a co się z tym wiąże podlega ciągłej ewolucji. Potrzeby mieszkańców zmieniają się często z upływem czasu. Zmienia się i ch hierarchia ważności. To co dzisiaj jest bardzo ważne, jutro może okazać się, że ważniejsze jest coś innego. Niektóre tematy ujęte w tym programie mogą stać się nie ważne, a mogą wyłonić się nowe, bardziej potrzebne z perspektywy aktalnego czasu.

Są to potrzeby  wynikajace głównie z zaniedbań w zakresie infrastruktury, czyli potrzeb ułatwiających ludziom ich codzienne  życie.

Przypomnę zebranym, a szczególnie naszym decydentom, że w czasie kiedy miasto, a właściwie jego ówczesne władze, „namawiało” społeczeństwo gminy Kromołów do przyłączenia się do granic administracyjnych miasta obiecywano tzw. „złote góry”, a przede wszystkim zapewniano, że zaniedbania w zakresie infrastruktury -  a więc jakości i ilości utwardzonych dróg lokalnych i niezbędnych parkingów,  jakości i ilości chodników dla pieszych, połaczeń komunikacyjnych, niezawodne zabezpieczenie w wodę, odbioru ścieków komunalnych, dostępność do gazu na potrzeby bytowe i do ogrzewania, opiekę zdrowotną, zabezpieczenie ludzi w możliwość nadawania i odbioru przesyłek pocztowych, itd., itp. – będą szybko nadrabiane. Niewiele z tych obietnic do dzisiaj zrealizowano, chociaż od tego czasu upłynęło 35 lat. Rozwarswienie w zakresie infrastruktury między częścią „dawnego” Zawiercia i naszej dzielnicy jest nadal bardzo widoczne. A w niektórych dziedzinach życia codziennego zaspokojenie potrzeb ludności zostało zdegradowane (chociażby likwidacja poczty, posterunku policji).

Stan dróg lokalnych, ich nawierzchni i krawężników, ilości dróg utwardzonych i wymagajacych utwardzenia, chodników dla pieszych, zarówno w centrum Kromołowa jak i miejscach oddalonych, ale bardzo licznie uczęszczanych – również bardzo odbiega już nie tylko od Centrum Zawiercia, ale od peryferyjnych dzielnic znajdujących się w granicach administracyjnych dawnego miasta Zawiercie.

Mówimy o tym z goryczą ponieważ zwiększone obietnice składane były z reguły w trakcie kampanii wyborczych.

Później zapomino o składanych obietnicach, nikt nie chciał o nich rozmawiać, a nawet zaprzeczał jakoby takie były składane.

Bardzo wiele w zakresie infrakstruktury społeczeństwo Kromołowa  wykonało samodzielnie, lub przy pomocy finansowej miasta, bądź województwa. Bardzo dużo wywalczliśmy swoją wytrwałością, czasami wręcz nachalnością w upominaniu się o spełnienie obietnic lub wykonanie jakiegoś wniosku  (np. dzielnicowy dom kultury wraz z remizą strżacką, gazociąg, boiska piłkarskie wraz z trybunami dla kibiców).

Władza, żeby była dla ludzi wiarygodna musi kontynuować zobowiązania  podjęte i uchwalone wcześniej. Podejmować nowe lub modyfikować stare zdania wynikające z potrzeb czasu w taki sposób żeby ludzie to zrozumieli i akceptowali, a przede wszystkim żeby byli zapoznani  z motywami wprowadzanych zmian.

Jest też i druga strona medalu. Mianowicie taka, że bardzo wiele spraw  ważnych dla Kromołowa zostało zrealizowanych, o których mówiłem chociażby w omawianiu zadań załtwionych w tej kadencji. Inwestycji bardzo znaczących i bardzo kosztownych, o które dopominalismy się dziesiątkami lat.
W tym miejscu nie mogę pominąć najważniejszej i najdroższej zakończonych w kadencji minionej, a rozpoczętej w kadencji wcześniejszej. Oczywiście mówię w tej chwili o wybudowaniu kolektora ścieków sanitarnych.

Nikt nie zaprzeczy, że przez ok. 15 do 20 lat nie było zebrania, żeby nie było mowy podłaczeniu Kromołowa do miejskiej sieci sanitarnej. Teraz zaś kiedy już kanalizacja miejska w Kromołowie  stała się rzeczywistością, to zaczęły się narzekania i bardzo poważna opieszałość ludzi przy włączniu się do tej kanalizacji. Wybrzydzeń i narzekań jest bardzo wiele, a jako  główną  przyczynę niepodłacznia podaję się wysoką cenę za odbiór 1 m3 ścieków.

Ci którzy taką argumentację podają, sami automatycznie przyznają się do tego, że ścieki wypuszczają nielegalnie, mają nieszczelne szamba itp., itd.,
Wyliczenie jest proste:

 • za 1 m3  ścieków odprowadzonych do kanalizacji, do tego czasu kosztował 4,64 zł. (brutto),
 • za 1 m3 wywozu ścieków wozem asenizacyjnym kosztuje 16,28 zł., przy czym najnmiejsza liczona ilość wywożonych ścieków nie może być niższa niż 4 m3. Chociaż byśmy chcieli wywieźć np. 2 m3  to i tak naliczenie będzie za 4 m3.
 • Jakim cudem więc 4,64 zł jest większe od 16,28 zł ??????

Tak wielka inwestycja mogła być realizowana jedynie przy pomocy z zewnątrz. Aby ją zrealizować miasto skorzystało z możliwości  pomocy UE. Ci którzy się interesują możliwością pomocy z UE  to wiedzą, że  tam nikt pieniędzy za darmo nie rozdaje. W naszym wypadku pomoc ta wynosiła 80 mln zł, ale warunek został postawiony taki, że osiągnięty zostanie żądany efekt ekologiczny w postaci odpowiedniej ilości włączeń.

Zatem jeżeli się nie będziemy podłączać to nie spełnimy warunku umorzenia pożyczonej miastu kwoty. Będziemy musieli ją oddać wraz z odsetkami, a to oznacza praktycznie bankructwo miasta. Możemy zapomnieć o jakichkolwiek inwestycjach, a nawet najprostszych remontach i innych trudnych do opisania konsekwencjach.

Ponadto chcę również wszystkim mieszkancom powiedzieć, że włączenie do sieci kanalizacyjnej tam, gdzie ona istnieje jest obowiązkiem każdego mieszkańca. Tak stanowi Ustawa.

I nie dziwcie się, że w tej sytuacji władze miasta mogą skorzystać z nadanych mu w tej Ustawie przywilejów i sięgnąć po odpowiednie środki.

Do tej pory zachętą - oczywiście na miarę finansowych możliwości miasta - do przyłaczania się  do kanalizacji były częściowe zwroty kosztów ponoszonych przez mieszkanców miasta.

Ale pamiętajcie o tym, że jak nie pomaga marchewka, to sięga się po kij.

Tym kijem mogą być kary nakładane na tych co mogą, ąle nie włączają się do kanalizacji, lub nie będą umieli się rozliczyć z ilości wody pobranej i wywiezionych z szamba ścieków.

Na dzień dzisiejszy ilość podłączeń w Kromołowie wynosi ok. 45 % tych, którzy powinni się podłaczyć.

Więcej o aktualnej sytuacji ekonomicznej i możliwościach rozwoju miasta, z pewnością powie nam Pan Prezydent.

Sanowni zebrani !
Z drugą, tak długo oczekiwaną inwestycją w Kromołowie, a mianowicie budową świateł na głównym skrzyżowaniu też wiązały się pewne przejścia.

Otóż okazało się, że jeszcze w trakcie budowy wpływały nieuzasadnione skargi, a nawet pomówienia do Katowickiego oddziału Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.  I znów niektórzy mieszkańcy, nie znając obowiązujących przepisów dali wyraz swojej niekompetencji i najłagodniej mówiąc niedojrzałości przy załatwianiu spraw w instytucjach.

A dzięki rozwiązaniom tego skrzyżowania powiał w kierunku Kromołowa wiatr większego miasta, za co powinniśmy być raczej wdzięczni.

Przykre jet to, że jednostki psują wizurunek pozostałych  mieszkańców  Kromołowa.

Zatem, mimo - miejmy nadzieję - przejściowych trudności i mając na uwadze dalszy rozwój naszego Kromołowa  uznaliśmy, że aktualnie do najważniejszych docelowych potrzeb inwestycyjno – remontowych należą:

Zadania  pod adresem Urzędu Miasta w Zawierciu

 1. Budowa ulicy  Zbożowej,
 2. Budowa ulicy Żniwnej,
 3. Przebudowa  i utwardzenie ulicy Gromadzkiej,
 4. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego położonego między ulicami Filaretów i Pałacykiem nad Wartą.
  W ramach tej budowy mają zostać wykonane:
 • utwardzenie placu na końcu ulicy Browar wykorzystywanego obecnie i docelowo jako parking,
 • odkrycie drugiego źródła rzeki Warty oraz odkrycie fragmentu strumyka wypływającej z tego źródła,
 • wykonanie zejścia z ulicy Filaretów na plac zabaw i ułożenie ścieżki pieszo – rowerowej zgodnie z opracowanym planem,
 • poszerzenie parkingu obok Pałacyku, na którym odbywają się wszelkiego rodzaju imprezy kulturalno-rozrywkowe,
 • wykonanie oczka wodnego w miejscu dawnego zbiornika,
 • dokończenie ogrodzenia nowego boiska sportowego,
 • wykonanie ciągów komunikacji pieszo – rowerowej na terenie rekreacyjno-sportowym,
 1. Budowa  pozostałych, zaplanowanych po powodzi  2 zbiorników retencyjnych między ulicami Jurajską i Karlińską,
  Z planowanych 5-ciu zbiorników retencyjnych, już 3 zostały  wykonane  i oddane do użytku w 2009 r.
 2. Przebudowa i utwardzenie ulicy Darniowej,
 3. Wykonanie odwodnienia deszczowego na ul. Modrzewskiego,  Bema, Hallera, Firlejów,
 4. Wykonanie utwardzenia ulicy  „Nad Wartą” do ulicy Przejściowej, ulicy Przejściowej – do ulicy Firlejów, a dalszej perspektywie do ulicy Bema, ulicy Firlejów do ulicy Przejściowej,
 5. Wykonanie utwardzenia ulicy Winnej,
 6. Wykonanie utwardzenia ulicy Smuga,
 7. Przedłużenie utwardzenia na ulicy Żelaznej od zakładu „KRÓLMET” do ostatnich zabudowań,
 8. Wykonanie chodnika dla pieszych na ulicy Karlińskiej od skrzyżowania z ulicą Jurajską, do ostatnich zabudowań w kierunku Karlina.
  Na tej samej ulicy wykonać parking dla samochodów po stronie cmentarza i kościoła,
 9. Wykonanie remontu krawężników, chodników dla pieszych i nawierzchni na ulicy Staromiejskiej i Bonerów,
 10. Wykonanie chodnika dla pieszych na ulicy Modrzewskiego, Hallera,
 11. Wykonanie chodnika dla pieszych na ulicy Firlejów - w pierwszej kolejności od ulicy Filaretów do wjazdu na teren szkoły, a  w drugim etapie dalej do ostatnich zabudowań,
 12. Wymiana krawężników i położenie nowej nawierzchni na ulicy Dożynkowej,
 13. Wymiana krawężników i położenie nowej nawierzchni na ulicy Uśmiechu,
 14. Utwardzenie ulicy Prostej,
 15. Przedłużenie utwardzenia  ulicy  Bema do ostatnich zabudowań (a w przyszłości do ulicy Przejściowej),
 16. Promocja Kromołowa  i jego zabytków jako najstarszej części składowej miasta Zawiercia,  na dzień dzisiejszy  liczącej 817 lat, 
 17. Spowodowanie czytelnego oznakowania ulic i umieszczenie  planu Kromołowa obok Pałacyku „Nad Wartą” lub głównego przystanku ZKM,
 18. Zainstalowanie  przynajmniej 2 kamer w celu monitoringu terenu Pałacyk „Nad Wartą” - główny przystanek ZKM (Jurajska-Filaretów) i terenu rekreacyjno-sportowego (plac zabaw),
 19. Oznaczenie odpowiednimi tablicami informacyjnymi zabytków i wszystkich miejsc geograficznych w Kromołowie
 20. Przenieść linię telefoniczną z nad Rynku i pamiątkowej-zabytkowej studni w Kromołowie,
 21. Wykonać oświetlenie  zadaszenia nad zabytkową studnią na Rynku oraz oświetlić przeniesioną tam tablicę pamiątkową i kapliczkę świętego Floriana,
 22. Wymienić stare oświetlenie uliczne i uzupełnić brakujące oświetlenie na ulicach położonych na terenie Kromołowa,
 23. Wykonanie  utwardzenia na przystanku ZKM zlokalizowanego na ulicy Siewierskiej – róg Żniwnej  (przy hurtowni materiałów  budowlanych).
  Wniosek, który obiecano załatwić po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej na ulicy Siewierskiej
 24. Dostosować krawężniki na ulicach miejskich, na przejściach dla pieszych dostosowując  je do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zadania pod adresem Starostwa Powiatu Zawierciańskiego

 1. Dokończenie remontu chodnika komunikacji pieszej na ulicy Filaretów od ulicy Firlejów do ulicy Łośnickiej  i dalej od zakończenia chodnika przy ulicy Zagonowej do dawnej suszarni, gdzie kończą się zabudowania budynków mieszkalnych (lewa strona pobocza jadąc od Kromołowa w kierunku Włodowic),
 2. Wykonanie remontu chodnika dla pieszych na ulicy Filaretów od pawilonu handlowego „SZYMON” do  głównego przystanku autobusowego ZKM,
 3. Wykonanie chodnika dla pieszych na ulicy Harcerskiej od skrzyżowania z ul. Siewierska – Jurajska, do ostatnich zabudowań w kierunku Bzowa,
 4. Wykonanie parkingu na ulicy Karlińskiej przy wejściu do Kościoła Świętego  Mikołaja i na cmentarz,
 5. Wykonanie chodnika dla pieszych na ulicy Karlińskiej od skrzyżowania z ulicą Jurajską do ostatnich zabudowań w kierunku Karlina,
 6. Oczyszczenie i pogłębienie rowu odprowadzającego wody deszczowe na ulicy Łośnickiej i udrożnienie zakrytego odpływu z tego rowu do skrzyżowania ul. Filaretów z ul. Firlejów. Jednocześnie tak zabezpieczyć odprowadzenia wód opadowych tym rowem, żeby nie zalewały placu zabaw i terenów budowanego ośrodka rekreacyjno-sportowego,
 7. Wykonać remont skrzyżowania ulicy Wyspiańskiego z ulicą Łośnicką   i Dożynkową. Oczyścić te skrzyżowania z przydrożnych zarośli, co poprawi bezpieczeństwo ruchu na tych skrzyżowaniach,
 8. Dostosować krawężniki na ulicach powiatowych na przejściach dla pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 9. Wykonać nowe barierki ochronne na ulicy Filaretów przy wejściu do Szkoły,
 10. Połączyć chodnik dla pieszych na ulicy Łośnickiej od skrzyżowania z ulicą Wyspiańskiego do chodnika w Łośnicach,
 11. Wykonać naprawy nawierzchni na ulicy Łośnickiej od skrzyżowania z ulicą Zwarta w Łośnicach do skrzyżowania z ulicą Wyspiańskiego,

Wnioski pod adresem innych instytucji

L.p. Treść Uwagi
1.  Wykonanie remontu odwodnienia przy kapliczce Św. Jana Nepomucena na skrzyżowaniu ulicy Siewierskiej – Jurajskiej – Filaretów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Katowice
2.  Budowa obwodnicy odciążającej dotychczasową drogę krajową nr 78 w wersji przebiegającej miedzy Fugasówką a Cementownią, dalej między Kromołowem a Bzowem,  w kierunku na Szczekociny. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I Autostrad O/Katowice
3.  Wykonanie skansenu obrazującego powstanie miasta Kromołowa, obecnej dzielnicy miasta Zawiercia. Budowa skansenu połączonego z częścią parkową powinna być usytuowana za nowym boiskiem sportowym i ciągnąć się  do ulicy Przejściowej wzdłuż rzeki Warty. Była by to dodatkowa atrakcja dla turystów zwiedzających Jurę Krakowsko – Częstochowską (pomysł taki złożył Pan Zdzisław Lendor – założyciel Towarzystwa Sympatyków Kromołowa). Poseł do Sejmu reprezentujące ziemię zawierciańską, Radny do Sejmiku Wojewódzkiego wybrany w najbliższych wyborach, Urząd Miejski w Zawierciu, Starostwo Powiatu Zawierciańskiego
4.  Wykonanie chodnika dla pieszych od skrzyżowania ul. Jurajskiej z ul. Karlińską do ostatnich zabudowań w kierunku Żerkowic (częściowo istnieje, wymaga jednak remontu). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Katowice
5.  Wybudownie sieci stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej, tak aby swoim zasięgiem obejmowały terytorium całego Kromołowa i okolic. Operatorzy telefonii komórkowej

Szanowni zebrani, mieszkańcy Kromołowa.

Z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku poddaję pod Waszą ocenę działalność Przewodniczącego i Zarządu Samorządu Mieszkańców Kromołowa w minionej kadencji i stawiam wniosek o udzielenie  absolutorium.

Jednocześnie składam oświadczenie, że nie będę kandydował na funkcję Przewodniczącego, ani członka Zarządu Samorządu Mieszkańców Kromołowa.

Swoją rezygnację uzasadniam tym, że zostałem radnym Rady Miejskiej w Zawierciu i z racji swoich obowiązków, tam będę również rzecznikiem i realizatorem zadań  ustalonych w przyjętym dzisiaj programie, a także wniosków składanych przez mieszkańców, a nie ujętych w tym programie, a także czynnie będę uczestniczył w spotkaniach nowo  powołanego dzisiaj Zarządu naszego  Samorządu.

Jak Państwo z pewnością wiedzą, do Rady Miejskiej w Zawierciu w bieżącej kadencji zostali już w pierwszej turze wybrani Pani Małgorzata Machura i Marcin Przybyła.

Do Rady Powiatu wybrany został Andrzej Wilk, który po ukonstytuowaniu się Rady został wybrany na nieetatowego członka Zarządy Rady Powiatu.

Ponieważ już im gratulowałem, to dzisiaj gratuluję im  jeszcze raz , tym razem publicznie. Życzę im i sobie, aby w nowej kadencji działalność nowo wybranego Samorządu i radnych przyniosła jak najlepsze wyniki dla Kromołowa.

W/g mojego pojęcia samorząd dzielnicy tworzy  nie tylko sam Zarząd Samorządu, ale wszystkie organizacje społeczno – kulturalne, sportowe, użyteczności publicznej, gospodarcze, właściciele zakładów i firm znajdujących sie w Kromołowie i wreszcie sami mieszkańcy angażujący się w prace służące społeczeństwu Kromołowa. Starałem się z nimi wszystkimi współpracować jak najlepiej dla dobra naszej dzielnicy.

Dziękuję za owocną współpracę przede wszystkim członkom ustępującego Zarządu Samorządu  Mieszkańców, dziękuję Zarządowi Towarzystwa Sympatyków Kromołowa z Przewodniczącą Panią Apolonią Burzyńską, kierownictwu i pracownikom Dzielnicowego Domy Kultury Pałacyk nad Wartą”,
Zarządowi Ludowego Klubu Sportowego „Źródło” z prezesem Kazimierzem Miśtą, Zespołowi Folklorystycznemu „Kromołowianie” z przewodniczącą Marysią Syncerz, Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej z Prezesem Andrzejem Domagałą i Edytą Domagała, dyrektorowi Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 13 w Kromołowie Andrzejowi Wilkowi.

Składam gorące podziękowania dla właścicieli lokalnych zakładów pracy i firm, którzy nie szczędzili nam pomocy przy realizacji wykonanych zadań i wniosków:

 • Stefanowi Królowi - „KRÓLMET”,
 • Marianowi Chmurskiemu - „SIL-MECH”,
 • Stefanowi Rotarskiemu - „ANRO”,
 • Włodzimierzowi Królowi - „KRÓLPOL”,
 • Zofii Stanickiej - sieć handlowa

Dziękuję  bardzo władzom miasta i powiatu, a także naczelnikom i pracownikom wydziałów Urzędu Miejskiego w Zawierciu, Zawierciańskiego Starostwa Powiatowego, Komendy Powiatowej Policji, Zawierciańskim Zakładom tzn. RPWiK, MZK, ZGK, ZE „ENION”,   za przychylność i naprawdę bardzo dobrą wolę, przy załatwianiu naszych spraw.

Jestem przekonany, że obecne władze tak miasta jak i powiatu podejmowały będą konstruktywne rozmowy z nami o najważniejszych sprawach i sposobie ich rozwiązywania.

Liczymy na pełne zrozumienie i życzliwość w realizacji naszych potrzeb, zgłoszonych do tej chwili, jak i zgłaszanych nowych wynikających z potrzeby czasu.

Z wyrazami szacunku
Jan Sygiet
Radny Miasta Zawiercie

Aby umieścić komentarz należy się najpierw zarejestrować.

joomla template