Strona główna

Kromołów

Obwodnica miasta Zawiercie

Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 07 lutego 2013 18:18

Głośno w ostatnim czasie zarówno w mediach regionalnych jak i budynku UM w Zawierciu było słychać o obwodnicy Zawiercia, drogi wyczekiwanej od wielu, wielu lat. Podczas spotkania, które odbyło się w dniu 31.01.2013 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta z parlamentarzystami, władzami miasta oraz powiatu zawierciańskiego, radnymi, przedstawicielami GDDKiA, reprezentantami przyległych gmin, wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że obwodnica jest priorytetem dla miasta Zawiercie, Poręba, gminy Kroczyce i Szczekociny. Nasuwało się tylko pytanie: Jak to osiągnąć? Jak przekonać Rząd RP, Pana Premiera, że ta inwestycja jest niezbędna dla tego regionu, województwa a nawet kraju? Odpowiedzi padało wiele. Od pisania petycji, lobbowania, rozmów w Ministerstwie Infrastruktury, dotarcia z problemem do Premiera i przypomnienia o złożonej deklaracji przy otwieraniu obwodnicy Siewierza, poprzez nagłaśnianie problemu w mediach, aż do zorganizowania blokady drogi krajowej nr 78. Bardzo rzetelnie i konkretnie w tym temacie wypowiedziała się Pani Ewa Tomala-Borucka Dyrektor GDDKiA o/Katowice z nakreśleniem jakie kroki podjąć, aby realnym było wpisanie inwestycji obwodnicy w plan budowy dróg na lata 2014-2020. Pierwszym na pewno jest podzielenie inwestycji na dwa etapy, mając już wydaną pozytywną opinię środowiskową (ważną tylko 4 lata). W załączniku przedstawiam Państwu prezentację GDDKiA z Katowic, pokazującą liczby, mapy z czterema wariantami oraz lokalizację ewentualnych węzłów i podział na etapy.

W podobnym tonie przebiegała audycja w radiu Katowice w dniu 4.02.2013 r. „na żywo” z UM w Zawierciu i drogi DK-78. Redaktorzy prowadzący audycję, bardzo mocno i precyzyjnie pytali gości oraz zabranych mieszkańców miasta Zawiercia i zainteresowanych dzielnic: Co będzie „złotym środkiem” na osiągnięcie celu jakim jest budowa obwodnicy?

Uczestnicząc w spotkaniu czwartkowym i przysłuchując się w radio audycji nasunęły mi się dwa spostrzeżenia. Pierwsze z nich, to po stwierdzeniu przez posła Platformy Obywatelskiej pana Piotra van der Coghena, że składanie interpelacji inwestycyjnych jest, cytuję: „…picem na wodę, fotomontażem…” oraz po wypowiedzi posła Prawa i Sprawiedliwości pana Waldemara Andzela, mówiącej o 5-ciu bardzo ważnych głosach posłów PO z terenu Zagłębia w kluczowych debatach i głosowaniach, gdzie obowiązuje dyscyplina partyjna. Czy posłowie PO z naszego okręgu wyborczego, wywodzący się z partii rządzącej są gotowi zagłosować nie po myśli Rządu RP stawiając na szali obwodnicę za głosy? Zagłosować po myśli i oczekiwaniu społeczeństwa. Pięć głosów sprawia, że głosowanie w Sejmie kończy się wynikiem 230 do 230, zakładając, że pozostałe partie i jeden głos mniejszości niemieckiej będą głosować przeciwko, w opozycji do rządzących. Drugie spostrzeżenie nasunęło mi się, po wspomnieniu w czasie poniedziałkowej audycji w Radiu Katowice przez reporterów prowadzących program na antenie, o okolicznościach powstania świateł i przejść dla pieszych w naszej dzielnicy, o czym wiele mogą powiedzieć pan B. Radkowski i pan J. Sygiet. Czy kolejny raz sprawy w swoje ręce muszą wziąć sami obywatele, mieszkańcy, wyborcy, kierowcy? Czy kolejny raz musi dojść do blokad drogi DK-78 jak pokazał przykład naszej dzielnicy, o czym się coraz śmielej mówi w Porębie i Zawierciu. Patrząc i słuchając wypowiedzi i składanych deklaracji, odpowiedź brzmi: RACZEJ TAK.

Więc chyba, jak pokazuje historia naszej miejscowości, mieszkańcy Kromołowa muszą kolejny raz dać przykład patriotyzmu i postawienia interesu społecznego, wręcz narodowego ponad interes „partyjny” i w kulturalny sposób zablokować drogę DK-78 spacerując sobie po pasach, np. w któryś pogodny piątek, w godzinach od 15.00 do 17.00… Obawiam się, że tylko takie działania mogą wpłynąć na podjęcie decyzji o umieszczeniu budowy obwodnicy Zawiercia, Poręby, Kroczyc, Szczekocin w planach inwestycyjnych Rządu RP. Patrząc na budowaną drugą obwodnicę Jędrzejowa, utrzymanie linii kolejowej i dworca we Włoszczowej, chyba jako mieszkańcy Zawiercia zasługujemy na obwodnicę, po prawie 30 latach mówienia o niej. Tak samo jak mieszkańcy ulic w naszej dzielnicy (Zbożowa, Żniwna, Darniowa, Gromadzka, Nad Wartą, Smuga, Przejściowa), które nie są jeszcze utwardzone i czekają również ponad 30 lat… Dotarłem ostatnio do pisma w sprawie utwardzenia ulicy Żniwnej i Zbożowej przesłanego do urzędu w Zawierciu w 1979 r…
 

Załączniki: Prezentacja przygotowana przez GDDiK z Katowic

 

 

Zwrot kosztów za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych

Wpisany przez Administrator wtorek, 05 lutego 2013 12:12

W związku z wykonaniem praktycznie wszystkich przyłączy kanalizacyjnych przez mieszkańców naszej dzielnicy – 507 na 509 planowanych, przypominam Państwu a szczególnie mieszkańcom ulicy Siewierskiej, że mieszkańcy którzy wykonali przyłącze kanalizacyjne od początku 2008 roku, mogą liczyć na częściową refundację kosztów ze środków budżetu gminy Zawiercie zgodnie z uchwałą nr XX/188/12 z dnia 25.01.2013 r. Rady Miejskiej w Zawierciu (kosmetyczna zmiana podczas ostatniej sesji z dnia 30.01.2013 r.) Treść ust. 5 brzmi: „Dotacji będzie się udzielać inwestorom, którzy wykonali przyłącze kanalizacyjne wykonane od 01.01.2008 r. – potwierdzone wystawionymi dokumentami odbiorowymi i finansowymi, o których mowa w ust. 2”. Regulamin udzielania dotacji oraz wniosek zamieszczam w załączniku.

Proszę o zapoznanie się z regulaminem i ewentualne złożenie wniosków do UM w Zawierciu, jeżeli spełniają Państwo kryteria wymienione w/w dokumencie. Jeżeli Państwo mają jakiekolwiek pytania, można skontaktować się z Wydziałem Realizacji Projektów UM w Zawierciu, gdzie udzielone zostaną odpowiedzi pod nr telefonu: 32 67273 80, pok. 209.
 

   

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – styczeń 2013

Wpisany przez Mariusz Golenia wtorek, 15 stycznia 2013 23:59

Na pierwszym zebraniu w Nowym Roku Samorząd Mieszkańców zebrał się w środę 9 stycznia. W związku ze zmianą przez naszą orkiestrę terminu prób z czwartku na środy, Samorząd również swoje spotkania będzie miał w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 17:00 w Pałacyku. Podczas styczniowego spotkania w którym udział wzięło dwoje naszych radnych oraz członkowie TSK i przedstawicielka Wydry Zielonej omówiliśmy w pierwszej części sprawy dotyczące przystanku na Wydrze Zielonej w związku odpowiedzią z GDDKiA oraz zapoznaliśmy się z nowymi wnioskami złożonymi przez mieszkankę osiedla. Z przedstawicielami TSK: panem A. Bąbą i panem W. Dyczko skonsultowaliśmy projekt nowej tablicy informacyjnej o naszej dzielnicy jaką chcielibyśmy wymienić przed Pałacykiem, jeżeli Wydział Rozwoju i Promocji Miasta zabezpieczy środki finansowe na ten cel. W kwestii tej rozmawiał już z naczelnikiem wydziału radny p. Jan Sygiet jak również o wykonaniu podobnych tablic informacyjnych w miejscach zabytkowych i historycznych w naszej dzielnicy. Pan Jan zrelacjonował nam także dyskusję jaka miała miejsce w związku z wyłożeniem studium zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Miasta.

Głównym jednak tematem zebrania była kwestia przyjętego przez Radę Miasta budżetu miasta na 2013 rok i środków pieniężnych jakie miały by trafić do naszej dzielnicy. Przyjęty projekt zakłada następujące inwestycje w naszej dzielnicy:

 • dokończenie przebudowy ulicy Żbożowej,
 • rozpoczęcie przebudowy ulicy Żniwnej,
 • przebudowa nawierzchni ulicy Dożynkowej wraz z kanalizacją burzową (w związku z budową bloków komunalnych),
 • wykonanie w ramach „Uzupełnienia odcinków kanalizacji sanitarnej w mieście Zawierciu” sięgaczy kanału sanitarnego wraz z chodnikiem i odwodnieniem na ul. Siewierskiej (na odcinku pomiędzy ul. Przejściową a Piaskową, na wysokości budynków nowej i starej Przychodni Lekarskiej),
 • budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego (uzupełnienie projektu o nowy budynek dla LKS Źródło, rozpoczęcie prac związanych z odkryciem drugiego źródła rzeki Warty),
 • ukończenie budowy segmentów mieszkaniowych komunalnych na Osiedlu Bloków,
 • rozpoczęcie budowy segmentów mieszkaniowych socjalnych również na Osiedlu Bloki.

Nawiązując do wypowiedzi Pana Prezydenta Ryszarda Macha podczas „Spotkania z kolędą i pastorałką” i wykonania w naszej dzielnicy 506 przyłączy kanalizacji na 509 przyjętych do wykonania, co jest w porównaniu do innych dzielnic miasta Zawiercia wynikiem mówiącym „sam za siebie”, przede wszystkim pod kątem ekologicznym, zgłoszono następne dwie ulice do przebudowy, a mianowicie Darniową i Gromadzką z wykonaniem nieutwardzonej końcowej części ulicy Żelaznej. Zgodnie z przyjętą kolejnością zgłaszania ulic do remontu (zaakceptowaną przez Samorząd Mieszkańców w latach 2007-2011), uzależnioną od ilości mieszkańców i zabudowań (wyjątek ulica Gromadzka), przyjętą i przedstawioną podczas spotkania w dniu 29.04.2009 r. Prezydentowi Miasta, którym był Pan Mirosław Mazur. Pozostałe ulice w kolejności to: Smuga, Nad Wartą, Przejściowa, Kredytowa (druga część) oraz na Wydrze Zielonej ulica Winna.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez Samorząd prac wykonanych jeszcze w końcówce 2012 r. i projektów zaakceptowanych przez UM w Zawierciu i przekazanych do ZGK do wykonania kiedy pozwoli na to pogoda. Nawiązując do zimowej scenerii, po rozmowie z Kierownikiem ZGK w Zawierciu wszystkie ulice w naszej dzielnicy powinny być na bieżąco odśnieżane, oczywiście uwzględniając w pierwszej kolejności tzw. „strategiczne drogi” jak Siewierska, Jurajska, Łośnicka, Filaretów. Na chwilę obecną w rozmowach z mieszkańcami słychać pozytywne oceny dotyczące pracy ZGK. Jeżeli będą jakieś utrudnienia, proszę o informację.

Przeprowadzone prace w dzielnicy w końcówce roku 2012:

 1. Poprawiono chodnik na ulicy Łośnickiej.
 2. Ukończono prace renowacyjne przy pomniku na Cmentarzu Wojennym przy ulicy Żniwnej.
 3. Zamontowano lustro drogowe na ulicy Żelaznej.
 4. Zaczęto montować słupy oświetleniowe na łuku ulicy Łośnickiej przy stacji energetycznej – kwestię całej ulicy Łośnickiej (nie tylko części znajdującej się w naszej dzielnicy) wielokrotnie zgłaszali mieszkańcy i wspólne pismo i interwencję przesłał Samorząd Mieszkańców naszej dzielnicy wraz z Panią Lidią Słaboń - Sołtys Rady Sołeckiej Łośnice.
 5. ZGK ma wprowadzić w terenie zmianę organizacji ruchu na ulicy gen. Hallera i Firlejów zatwierdzoną przez Powiatowy Zarząd Dróg zgodnie z pismem nr PZD. DZ2. MM-5427-0186/12 z dnia 19.12.2012 r.

Poniżej wyszczególnione prace, które zostały zgłoszone przez Samorząd Mieszkańców, a nie zostały wykonane ze względu na pogodę lub brak środków w budżecie w 2012 r. (mamy wiążące odpowiedzi z UM w Zawierciu) oraz prace zgłoszone, co do których nie ma jeszcze odpowiedzi decyzyjnych:

 1. Przesunięcie przystanku przy ulicy Smuga.
 2. Poprawę Hydrantu p. poż. przy OSP Kromołów.
 3. Powiększenie wiaty przystankowej na przystanku głównym przy Pałacyku.
 4. Poprawienie nawierzchni nieutwardzonej ulicy Żelaznej.
 5. Zmiany organizacji ruchu na ulicy Bonerów.

Podczas zebrania poruszono również bieżące sprawy, które zostały zgłoszone do odpowiednich jednostek UM w Zawierciu i instytucji, które są odpowiedzialne za realizację powierzonych zadań:

 1. Wykonanie krótkiego fragmentu chodnika przy ulicy Jurajskiej do ostatniej posesji co sprawiło by, że na całej długości ulicy Jurajskiej i Siewierskiej byłby chodnik po lewej stronie jadąc w kierunku Żerkowic – GDDKiA o/Zawiercie
 2. Usunięcie z przystanku na Osiedlu Bloki zabrudzeń po akcie wandalizmu. Jeżeli będzie potrzeba pomalowania przystanku, takowe prace zostaną wykonane po zakończeniu zimy.

Kolejne informacje dotyczące spraw gospodarczych naszej dzielnicy przedstawię Państwu w następnym miesiącu, a jeżeli pojawi się jakaś ciekawostka jak zawsze przekaże ją Państwu w osobnym artykule na portalu internetowym społeczności Kromołowa.

 

   

"Czerwono-zieloni" wznawiają treningi!

Wpisany przez Marcin Kwapisz niedziela, 13 stycznia 2013 20:47

Drużyna seniorów Źródła Kromołów rozpocznie przygotowania do rundy wiosennej 21 stycznia (poniedziałek) o godz. 17.30. Pierwsze zajęcia odbędą się na boisku ze sztuczną nawierzchnią (OSiR I). Dzięki uprzejmości Prezydenta Zawiercia Ryszarda Macha oraz Dyrekcji Ośrodka Sportu i Rekreacji, klub z Kromołowa może bezpłatnie korzystać z obiektów sportowych przy ulicy Moniuszki. Wspólnie z pierwszym zespołem będą trenować także juniorzy. W planach jest rozegranie ośmiu meczów kontrolnych. "Czerwono-zieloni" wystąpią również w Halowych Mistrzostwach Zagłębia im. Włodzimierza Mazura. Piłkarze z najstarszej dzielnicy Zawiercia będą szlifować formę pod okiem Andrzeja Lenartowicza.

Zarząd Klubu zaprasza na treningi zawodników z drużyny seniorów i juniorów oraz wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił w barwach Źródła Kromołów!

HARMONOGRAM GIER KONTROLNYCH:

 • 31 stycznia (czwartek), godz. 17.30 - KS Giebło (Klasa B, 6. miejsce)
 • 2 luty (sobota), godz. 8.00 - Eliminacje do Halowych Mistrzostw Zagłębia im. Włodzimierza Mazura (OSiR II Zawiercie)
 • 6 luty (środa), godz. 17.30 - Płomień Niegowonice (Klasa B, 5. miejsce)
 • 21 luty (czwartek), godz. 17.30 - MKS Poręba (Klasa B, 3. miejsce)
 • 23 luty (sobota), godz. 17.00 - Olimpia Włodowice (Klasa B, 10. miejsce)
 • 2 marca (sobota), godz. 17.00 - Ospel Wierbka (Klasa A, 9. miejsce)
 • 3 marca (niedziela), godz. 10.00 - Ostoja Żelisławice (Klasa A, 8. miejsce)
 • 10 marca (niedziela), godz. 10.00 - wolny termin
 • 17 marca (niedziela), godz. 10.00 - wolny termin (w przypadku odwołania 16. kolejki Klasy A)

Wszystkie mecze sparingowe zostaną rozegrane na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Zawierciu.

Start drugiej części sezonu Klasy A został wyznaczony na 16 marca. Jednak wiele w tej kwestii będzie zależeć od warunków atmosferycznych i stanu boisk. 

   

Wieczór kolęd i pastorałek

Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 10 stycznia 2013 00:49

W piątkowy wieczór odbył się w Pałacyku nad Wartą wieczór kolęd i pastorałek w wykonaniu naszego zespołu folklorystycznego „Kromołowianie” przy wsparciu zespołu „Folky Band” i scenografii wykonanej z prac świątecznych młodzieży i dzieci z koła plastycznego  działającego w naszym DomU Kultury „pod okiem” pani Jolanty Czernek. Po przedstawieniu programu artystycznego zaprezentowały się również zespoły z Marciszowa oraz z Bzowa. Szczególnie podobała się zgromadzonym gościom i mieszkańcom kolędą „Cicha noc” w wykonaniu najmłodszej artystki z dzielnicy Bzów, za co została nagrodzona gromkimi brawami. Nastrój kolędowania udzielił się również wszystkim uczestnikom spotkania, którzy razem z wykonawcami nucili śpiewane pastorałki i kolędy. Wrażenie na gościach zrobiła również nasza orkiestra, która co tydzień w środy spotyka się na próbach w Pałacyku, o czym pisałem w listopadowym artykule, jak również wszyscy byli zaskoczeni liczebnością muzyków w niej grających i instrumentów.

W tym świątecznym nastrojowym kolędowaniu uczestniczyli mieszkańcy naszej dzielnicy, przedstawiciele Urzędu Miasta na czele z Panem Ryszardem Machem - Prezydentem Miasta Zawiercia wraz z zastępcami: p. Wojciechem Mikuła oraz p. Markiem Koziełem, p. Edmund Kłósek – Przewodniczący Rady Miasta, p. Rafał Krupa – Starosta Powiatu Zawierciańskiego, p. Grażyna Ferdyn i p. Michał Oleś z Wydziału Upowszechniania Kultury, Rekreacji i Turystyki, p. Andrzej Danecki – Dyrektor MOK oraz nasi radni: p. Jan Sygiet i p. Małgorzata Machura a także przedstawiciele Samorządu Mieszkańców, Towarzystwa Sympatyków Kromołowa, Ochotniczej Straży Pożarnej.

Przed rozpoczęciem występów artystycznych Pan Prezydent Ryszard Mach złożył życzenia Noworoczne dla mieszkańców naszej dzielnicy i przybyłych gości oraz podziękował ZF „Kromołowianie” za kultywowanie pięknych tradycji a społeczności Kromołowa przy nadarzającej się okazji podziękował za zrozumienie i zaangażowanie jakie wykazali mieszkańcy najstarszej dzielnicy miasta w mijającym roku w sprawie podłączeń do kanalizacji, co sprawiło, że mimo największej do wykonania liczby przyłączy ze wszystkich dzielnic miasta Zawiercia na koniec roku mogliśmy się poszczycić wynikiem 99% (506 wykonanych przyłączy na 509 do wykonania). Taka postawa zobligowała Prezydenta Miasta Zawiercia, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami do zabezpieczenia środków finansowych w nowym budżecie na wykonanie kolejnych, dodatkowych inwestycji w dzielnicy w związku z postawą naszej społeczności, o których poinformuję Państwa w comiesięcznych publikacjach po zebraniach Samorządu Mieszkańców.

 

   

Wspomóż Źródło Kromołów! To nic nie kosztuje!!

Wpisany przez Paweł Kwapisz niedziela, 06 stycznia 2013 16:14

1 procent 2013 

Jeśli chcesz wesprzeć rozwój Klubu, w zeznaniu podatkowym wpisz
nr KRS: 0000215720 i cel szczegółowy:
ŹRÓDŁO KROMOŁÓW

 

   

Zmiany w studium zagospodarowania planu przestrzennego miasta Zawiercia

Wpisany przez Administrator piątek, 28 grudnia 2012 01:10

Zachęcam Państwa do zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi do studium zagospodarowania miasta Zawiercia a szczególnie dotyczącymi terenów naszej dzielnicy. W dniach od 17 grudnia 2012 roku do 18 stycznia 2013 r. w Urzędzie Miejskim do publicznego wglądu wyłożony zostanie projekt „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z projektem dokumentu można zapoznać się w gmachu Urzędu w pokoju 215 w godzinach od 8:00 do 15:00.

W trakcie trwania wyłożenia studium zainteresowane osoby będą miały możliwość spotkania się z zespołem projektowym w dniach: 17 i 18 grudnia bieżącego roku. W 2013 r. spotkania te będą odbywać się w dniach: 3, 4, 8, 9, 14 i 15 stycznia.

Natomiast dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium odbędzie się 8 stycznia w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali narad (parter) o godzinie 14:00.

Uwagi do projektu studium i prognozy oddziaływania na środowisko można składać na piśmie adresowanym do Prezydenta Miasta Zawiercia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2013 r. Druk uwag można pobrać w Punkcie Obsługi Interesanta oraz w Wydziale Zagospodarowania przestrzennego (pokój nr 215).

Załącznik: Obwieszczenie prezydenta Miasta Zawiercie

   

Strona 91 z 107

<< pierwsza < poprzednia 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 następna > ostatnia >>
joomla template