Strona główna

Kromołów

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – styczeń 2012

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 13 stycznia 2012 14:34

W nawiązaniu do artykułu grudniowego i zobowiązaniu się do informowania Państwa o sprawie budowy mieszkań socjalnych w naszej dzielnicy uczestniczyłem 28 grudnia w sesji Rady Miejskiej Miasta Zawiercia, na której to został wywołany dany temat w kontekście głosowania nad przyjęciem budżetu miasta na rok 2012. Wywołana dyskusja była bardzo burzliwa, padało wiele argumentów i rzeczowych odpowiedzi. Mówiono o swoistym „namaszczeniu” takich lokatorów przez umieszczenie ich w danej enklawie, „przyklejeniem na nich łatki” społeczeństwa żyjącego w… i tutaj nie zacytuję użytego określenia… Poniżej przedstawiam argumentację i odpowiedzi z sesji Rady Miasta umieszczone na portalach Urzędu Miasta i Głosu Zawiercia:

„… w dyskusji nad przyszłorocznym budżetem najwięcej emocji wzbudziła kwestia budowy mieszkań socjalnych. Zdaniem radnych z klubu PO, takie lokale nie powinny powstać, gdyż zgromadzą w jednym miejscu osoby z wyrokami eksmisyjnymi, a to może rodzić patologię. Z taką opinią nie zgodził się wiceprezydent Marek Kozieł. Według zastępcy prezydenta do spraw społecznych, pogląd ten jest szczególnie krzywdzący dla osób, których z różnych powodów nie stać na systematyczne opłacanie czynszu, a które nigdy w konflikt z prawem nie wchodziły…” (www.zawiercie.eu)

„…Najwięcej kontrowersji wywołały plany budowy mieszkań socjalnych w Zawierciu-Kromołowie. O ile w przypadku mieszkań komunalnych wszyscy radni są zdania, że tego typu budynek jest w mieście potrzebny, tak w kwestii mieszkań socjalnych zdania były podzielone. Radni Ewa Mićka i Mirosław Mazur są zdania, że mieszkańców z wyrokiem eksmisji nie należy kumulować w jednym miejscu, bo to rodzi patologię. Najbiedniejsi powinni być rozproszeni w we wszystkich częściach miasta, a nie przeniesieni do jednego dużego budynku. Radny Mirosław Mazur posunął się o krok dalej, sugerując, że część mieszkańców celowo nie będzie uiszczać opłat za swój dotychczasowy lokal, aby wyrokiem eksmisji zostać przeniesionym do nowego budynku o wyższym standardzie. Obawy te próbował rozwiać wiceprezydent Marek Kozieł, który przypomniał, iż mieszkania socjalne będą spełniać wymagane minimum, jeśli chodzi o ich standard, gdyż mieszkać tam będą osoby, których nie stać na opłacanie mieszkania komunalnego czy należącego do danej spółdzielni mieszkaniowej…” (www.zawiercie.info)

Ciągnąc dalej wątek mieszkań socjalnych, radni PO zaproponowali, żeby nie budować mieszkań socjalnych a daną kwotę przeznaczyć na budowę mieszkań komunalnych (kwota rzędu 800 tyś. złotych w danym roku). Proponowali również, żeby nie kumulować takich mieszkań w jednej dzielnicy, tylko w kilku, jw. – rozparcelowanie danych mieszkańców, pozwoli im na szybszą „resocjalizację”. W odpowiedzi na zadawane pytania i wątpliwości, Pan Marek Kozieł – Z-ca Prezydenta Miasta mówił:

 • Z punktu widzenia socjologicznego i bazując na przykładach, między innymi Rudy Śląskiej i Będzina (zdecydowano się na wybudowanie 100 lokali w jednym miejscu) ilość mieszkań nie przekroczy liczby 50 lokali.
 • Mieszkania będą przeznaczone dla ludzi, którzy znaleźli się w danej chwili w trudnej sytuacji finansowej, ale nie będą to rodziny patologiczne, tylko zalegające z płaceniem czynszu.
 • Lokale zostaną przeznaczone dla ludzi, którzy „funkcjonują normalnie” w społeczeństwie, tzn. pracują, mają rodziny, ale ze względu na brak mieszkań zmuszeni byli wybrać lokale w dzielnicach nazwijmy to delikatnie „trudnych” w oczekiwaniu na mieszkania komunalne.
 • Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ma sporządzić listę osób, które „kwalifikowały by” się do zamieszkania w takich mieszkaniach.

 

 

Ogłoszenie przetargu

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 11 stycznia 2012 19:23

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu ogłasza neograniczony przetarg ustny licytacyjny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Kromołów, gmina Zawiercie.

Dla zainteresowanych skany ogłoszeń do pobrania:

ogłoszenie pierwsze
ogłoszenie drugie

 

   

Garść informacji ze Źródła Kromołów

Wpisany przez Paweł Kwapisz sobota, 31 grudnia 2011 12:58

Drużyna seniorów Źródła Kromołów rozpocznie przygotowania do rundy wiosennej w drugiej połowie stycznia. Wspólnie z pierwszym zespołem będą trenować także juniorzy. W planach jest rozegranie 6-7 meczów kontrolnych, a rywalami LKS-u będą w większości kluby z sosnowieckiej Klasy A.

Piłkarze z najstarszej dzielnicy Zawiercia będą szlifować formę pod okiem Andrzeja Lenartowicza, który zastąpił Bogdana Szadkowskiego na stanowisku szkoleniowca pierwszej drużyny. Celem, jaki zostanie postawiony przed nowym-starym trenerem i piłkarzami, będzie awans do Klasy A. Ma w tym pomóc pozyskanie trzech doświadczonych zawodników i wzmocnienie kadry.

Plan sparingów:

 • 18 luty (sobota), godz. 17.00 - KS Giebło (Klasa A)
 • 26 luty (niedziela), godz. 13.00 - Ostoja Żelisławice (Klasa A)
 • 3 marca (sobota), godz. 17.00 - Ospel Wierbka (Klasa A)
 • 7 marca (środa), godz. 19.00 - Niwy Brudzowice (Klasa A)
 • 10 marca (sobota), godz. 16.00 - Skalniak Kroczyce (Klasa B)
 • 17 marca (sobota) - wolny termin
 • 24 marca (sobota) - wolny termin

Wszystkie mecze sparingowe zostaną rozegrane na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Zawierciu.

Start drugiej części sezonu Klasy B został wyznaczony na pierwszą niedzielę kwietnia 2012 roku. 

   

Jak zostać ławnikiem

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 30 grudnia 2011 14:08

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być 
wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

   

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – grudzień 2011

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 21 grudnia 2011 10:00

Podczas grudniowego, co miesięcznego spotkania Samorządu Mieszkańców Osiedla Kromołów, w którym uczestniczyli nasi Radni, przedstawiliśmy opinie i spostrzeżenia mieszkańców dotyczące budowanego chodnika i ścieżki rowerowej na ulicy Siewierskiej. W zdecydowanej większości są to opnie pozytywne ale było również kilka telefonów, które negatywnie oceniały rozmieszczenie nowych przystanków, ale zostały one mieszkańcom wyjaśnione, dlaczego w tych a nie innych miejscach wiaty zostały postawione. Były również zapytania mieszkańców ulicy Siewierskiej, czy zostanie utrzymany przystanek na żądanie i takowe zapewnienie ze strony UM i ZKM zostało potwierdzone. Pan Jan Sygiet poinformował również, że jest przygotowywany wstępny plan na wykonanie części chodnika na wysokości Przychodni Lekarskiej, która został „pominięta” w aktualnie trwających pracach, co zapewne kompleksowo rozwiązywało by infrastrukturę na w/w ulicy – drogi krajowej nr 78.

Dużym zaskoczeniem dla nas była informacja od Pana Jana Sygieta, dotycząca budowy kompleksu socjalnego na terenie dzielnicy w pobliżu osiedla Kromołów, pomiędzy ulicami: Dożynkową a Zagonową. Samorząd Mieszkańców nie dostał w tej sprawie żadnego oficjalnego pisma informującego z UM i sprawa ujrzała „świtało dzienne” pod koniec listopada. Cały czas byliśmy informowani o budowie bloku komunalnego z garażami przy ulicy Dożynkowej i takowa budowa miała się rozpocząć w 2012 roku ale nikt nie mówił o budynkach socjalnych, o których informacja wywołała wśród członków Samorządu oraz Radnych duże poruszenie… wywołało to burzliwą dyskusję podczas zorganizowanego dodatkowego spotkania przedstawicieli Samorządu i naszych Radnych w dniu 15 grudnia 2011r. Przedstawiciele UM w Zawierciu wizytowali takowe osiedle w Rudzie Śląskiej (zdjęcie na końcu artykułu oraz link) i zaskakujące jest i każdy zadawał sobie to pytanie: Dlaczego UM nie poinformował bezpośrednio zainteresowanych o planach takiej budowy…? …. a informacja takowa – ustna - została przekazana dopiero na zapytania Pana Jana Sygieta …. Szukając informacji w Internecie, natknąłem się na portalu „ Nasze Miasto” (link na końcu artykułu i screen poniżej) na informację o budowie  45-ciu lokali komunalnych na ulicy Dożynkowej...

   

Wędrówki z przewodnikiem

Wpisany przez Pola Burzyńska niedziela, 11 grudnia 2011 12:27

Pomimo jesiennej, mroźnej  pogody w dniu 10.12.2011 r. powędrowaliśmy w świat z przewodnikiem jurajskim Jarosławem Wesołowskim. Pomysł spaceru i trasę zaproponował przewodnik. Powitał nas w Żarkach Mieście i po krótkich zabawnych ćwiczeniach z kijkami wyruszyliśmy szlakiem Żydów Żareckich zasłuchani w historię Żarek Miasta, którą przekazał nam p. Jarosław. Następnym etapem była strażnica w Przewodziszowicach - imponująca skała , na której zachowały się mury średniowiecznej budowli. Kolejny etap to  zawsze chętnie odwiedzane przez nas wspaniałe sanktuarium w Leśniowie. Wszędzie, gdzie byliśmy usłyszeliśmy interesujący komentarz przewodnika. Wycieczka zakończyła się wypiciem gorącej herbatki i degustacją chleba ze smalcem w miejscowej karczmie.Zmęczeni ale pełni wrażeń wróciliśmy do domu.

   

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – listopad 2011

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 23 listopada 2011 22:47

Listopadowe spotkanie Samorządu Mieszkańców Osiedla Kromołów było połączone z zebraniem mieszkańców ulic: Żniwnej i Zbożowej z Prezydentem Miasta w sprawie budowy ulic. Ze względu na wyjazdu w dniu zebrania, Pana Prezydenta reprezentował Pan Grzegorz Gruk z Wydziału Realizacji Projektów. W zebraniu uczestniczyli również: p. Krzysztof Ferdygała – Straż Miejska, p. Sylwester Myga – RPWiK Zawiercie, Radni Rady Miasta Zawiercie z naszej dzielnicy w pełnym składzie Samorząd Mieszkańców oraz licznie zebrani mieszkańcy z w/w ulic. Podczas dyskusji p. Jan Sygiet przedstawił projekty już przygotowane pod budowę danych ulic, które zostały zgłoszone przez niego do planowanego budżetu miasta na rok 2012. W imieniu Prezydenta Miasta – Pan Grzegorz Gruk zaapelował o przyłączenie się do kanalizacji osób, które do tej pory tego nie uczyniły. Na chwilę obecną jest to w przypadku w/w ulic: Żniwna – 5 posesji (jedna z posesji jest nie zamieszkała), Zbożowa – 10 posesji (dwie posesje nie posiadają zabudowań).

Argumenty jakie został użyte w celu przekonania mieszkańców w/w ulic, aby takie podłączenia zrobić w jak najszybszym czasie, wiążą się z nie dokonywaniem w przyszłości „wycięć” w pasie drogi, chodnika w celu podłączeń, o czym wspominałem we wrześniowym artykule, co jest oczywiście racjonalną propozycją i podejściem do sprawy. Drugim argumentem jest konieczność podłączenia się do kanalizacji, co reguluje odpowiednia ustawa. W związku z obowiązkiem przyłączenia się do kanalizacji zarówno Straż Miejska i RPWiK będą prowadziły kontrole, o czym obaj Panowie poinformowali mieszkańców. Trzecim argumentem jest tzw. efekt ekologiczny, który oczywiście dotyczy całego miasta Zawiercie, a wiąże się z zaciągniętym kredytem na budowę kanalizacji z Funduszu Spójności Unii Europejskiej a dokładnie z jego umorzeniem.

W czasie spotkania mieszkańcy pozytywnie wypowiedzieli się o lokalizacji przystanku na ulicy Siewierskiej i przejścia dla pieszych przy przydrożnej Kapliczce, na której po jej podniesieniu względem poziomu drogi, z inicjatywy Księdza Proboszcza została zamontowana tablica z wygrawerowanym napisem: „Kapliczka z figurą Chrystusa Frasobliwego – Kromołów”. Mieszkańcy zwrócili również uwagę na jeżdżące po ulicy Żniwnej samochody ciężarowe, których masa przekracza 40t… W sprawie, tej zostały już poczynione kroki w ubiegłym roku. Jedna z firm, która podeszła do tematu bardzo życzliwie, jest w chwili obecnej na etapie doprowadzania drogi od ulicy Siewierskiej. Z drugą firmą niestety nie można polubownie dojść do porozumienia i będzie prowadzone dalsze postępowanie administracyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami i drogą urzędową.

   

Strona 113 z 118

<< pierwsza < poprzednia 111 112 113 114 115 116 117 118 następna > ostatnia >>
joomla template