Informacje

Obwodnica Myszkowa - drogi wojewódzkiej nr 791

Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 24 kwietnia 2016 20:13

Kontynuując wątek infrastruktury drogowej, pomału zaczęły się prace budowlane obwodnicy Myszkowa, Mrzygłodu – drogi wojewódzkiej nr 791, która połączy drogę krajową nr 1 (E75) z drogą krajową DK78. Myślę, że dla wielu z Państwa, podróżujących w kierunku Myszkowa, Koziegłów, Częstochowy, Łodzi jest to dobra wiadomość. Droga 791 od strony Myszkowa, w granicach administracyjnych Gminy Zawiercie docelowo będzie biegła przez tereny inwestycyjne SAG „A” do nowego ronda na DK78, na ulicy Wojska Polskiego. Prace na wylocie z miasta w kierunku Poręby już się zaczęły i idą dwuetapowo. Od strony strefy gospodarczej i od DK78. Przez miesiąc będą utrudnienia na DK78 za Zawierciem właśnie w związku z budową rodną. Docelowo, jeżeli będą pieniądze w budżecie miasta, uda się pozyskać dofinansowanie, droga będzie przedłużona do ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej – tzw. mała obwodnica Zawiercia. Takie połączenie jest gwarancją, że gdyby powstała obwodnica Zawiercia i Poręby, to główny węzeł  Kuźnica Masłońska (główny zjazd do Zawiercia) nie będzie „wąski gardłem” i nie zakorkuje ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej. Mała obwodnica Zawiercia na pewno wpłynie na płynność jazdy w/w ulicą. Kolejny wstępnie zaprojektowany węzeł zjazdowy do miasta będzie pomiędzy Wydrą Zieloną a Fugasówka – węzeł Kromołów. Ale na razie będziemy śledzić prace na drodze nr 791 i budowanej drodze do strefy SAG „A”. Miejmy nadzieję, że w końcu realnym stanie się wybudowanie obwodnicy Zawiercia i Poręby po prawie pół wieku czekania…

Poniżej informacja z portalu internetowego.

"Lada dzień rozpoczną się prace budowlane obwodnicy Myszkowa w woj. śląskim. Powstanie ona na południe od miasta i będzie miała 8,4 km długości. Jest to pierwszy etap większej inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od DK1 do DK78.

Budową obwodnicy Myszkowa zajmie się firma Max Bögl Polska Sp. z o. o. Podpisana umowa opiewa na ponad 99,3 mln zł. Jednak łączny koszt budowy wyniesie ponad 100 mln zł, wraz z 750 tys. zł wynagrodzenia inżyniera kontraktu. Rolę tę pełnić będzie firma Prokom Construction Sp. z o. o. z Sosnowca. Z nowej obwodnicy mamy skorzystać we wrześniu 2018 r.

Oprócz budowy samej obwodnicy, która stanowić będzie nowy przebieg DW791, przebudowane będą elementy istniejącej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, odcinki dróg towarzyszących oraz ciągi pieszo-rowerowe.

Obwodnica Myszkowa nie tylko odciąży centrum miasta od ruchu tranzytowego, ale skomunikuje z siecią drogową, powstającą na obrzeżach, strefę aktywności gospodarczej.

- Obwodnica Myszkowa wpisuje się w planowaną całkowitą przebudowę drogi wojewódzkiej nr 791 od drogi krajowej nr 1 do krajowej nr 78. Co jest realizacją wskazań UE, by fundusze unijne przeznaczać na odnowienie ważnych odcinków dróg łączących korytarze komunikacyjne o znaczeniu europejskim (tzw. TEN-T). Jest spora szansa, że budowa obwodnicy Myszkowa będzie dofinansowana z funduszy unijnych – informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach."

źródło: www.conadrogach.pl

 

 

 

Zagrożenia wypływające z budowy kopalni cynku i ołowiu

Wpisany przez Mariusz Golenia wtorek, 01 marca 2016 14:11

Plany budowy kopalni cynku i ołowiu w Zawierciu i okolicach zapoczątkowane zostały z końcem lat 70-tych XX w. na bazie prowadzonych od lat 50-tych badań złóż. Władze lokalne Zawiercia, po rozpoznaniu zagrożeń wynikających z funkcjonowania kopalni cynku i ołowiu w rejonie Bytomia, Chrzanowa, Olkusza, od lat 70-tych opierały się planom budowy kopalni. W ostatnich latach temat budowy kopalni cynku i ołowiu w naszym regionie powrócił wraz z uzyskaniem koncesji na badania i rozpoznanie złóż przez firmę Rathdowney, która rozpoczęła jednocześnie akcję przekonywania mieszkańców gmin Zawiercia, Ogrodzieńca, Poręby i Łaz do budowy tej kopalni obietnicami zatrudnienia, nowoczesności kopalni, braku oddziaływania na środowisko. Rathdowney Poland sp. z o.o. dysponuje 3 koncesjami wydanymi przez Ministra Środowiska na badanie i rozpoznanie złóż cynku i ołowiu w naszym rejonie w powiatach zawierciańskim i olkuskim, położonych na obszarze gmin Zawiercie, Poręba, Łazy, Ogrodzieniec i Klucze. W granicach objętych koncesją znajduje się obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja środkowojurajska”, Park krajobrazowy Orlich Gniazd, Pustynia Błędowska oraz rezerwat przyrody „Góra Chełm”.

Górnictwo cynku i ołowiu powoduje nieodwracalne szkody w środowisku, m.in.: zakłócenie stosunków wodnych (zanik lub obniżenie poziomu wód, ich zanieczyszczenie, podtopienia), składowanie milionów ton osadów poflotacyjnych na stałe w środowisku, szkody w infrastrukturze, osiadanie gruntu.

Dla przykładu w wyniku wydobycia w rejonie Olkusza, Kluczy, Bolesławia, Bukowna powstał lej depresji (zanik wód głębinowych) o powierzchni 680 km2, w rejonie Bytomia, Chrzanowa, Olkusza po kopalniach pozostały hałdy o powierzchni 282 ha, zmagazynowano 100 mln ton osadów poflotacyjnych.

Do akcji uświadamiania mieszkańców Zawiercia i gmin ościennych o zagrożeniach wynikających z powstania kopalni włączyła się również nasza firma, m.in. poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach zespołu złożonego z przedsiębiorców działających w rejonie zawierciańskim, radnych, przedstawicieli stowarzyszeń, ekspertów, akcję informacyjną i spotkania z pracownikami na wydziałach huty. Listy z protestem przeciwko powstaniu kopalni podpisane przez pracowników zamieszkujących w ościennych gminach zostały rozesłane do władz lokalnych. Konsekwencją tych działań było powołanie 7 grudnia 2015r. STOWARZYSZENIA „NIE DLA KOPALNI CYNKU I OŁOWIU”.

Planom budowy kopalni cynku i ołowiu przeciwne są również władze miasta Zawiercia, co potwierdza podjęta jednogłośnie uchwała wyrażająca sprzeciw wobec tego zamiaru na Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 października 2015r. Uchwała ta podtrzymuje Uchwałę Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 7 sierpnia 2013 roku, przyjmującą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia, odrzucającą wniosek o budowę kopalni rud cynku i ołowiu ze względu na katastrofalne skutki środowiskowe dla miasta.

Mimo, że jedyne opłacalne złoża rud cynku i ołowiu zalegają w rejonie Zawiercia - ze względu na ich ilość, zawartość pierwiastków, głębokość zalegania złóż – zgoda którejkolwiek gminy ościennej na budowę kopalni na jej terenie pozbawi mieszkańców i przemysł tych gmin dostępu do czystej wody, narazi na podtopienia, szkody w infrastrukturze, osuwanie gruntu, oddziaływanie hałd, a w konsekwencji na wysokie koszty przywrócenia rejonu do akceptowalnego stanu, bo do istniejącego stanu już nie będzie to możliwe.

Najważniejsze zagrożenia wynikające z budowy kopalni cynku i ołowiu, wynikają z następujących opracowań naukowych:

 • Raportu technicznego dotyczącego wstępnej oceny techniczno-ekonomicznej projektu OLZA (złoża Zn-Pb) w Polsce z grudnia 2014 roku autorstwa SRK Consulting UK – streszczenie udostępnione przez Rathdowney Poland sp. z o.o.
 • Opracowania Społeczne i środowiskowe uwarunkowania budowy kopalni rud cynku i ołowiu na terenie gminy Łazy z kwietnia 2014r. - dr hab. Jerzy Cabała, dr Jarosław Badera.

Zagrożenia te są następujące:

 1. Najcenniejsze zasoby naturalne regionu zawierciańskiego mogą zostać wyeksportowane, przynosząc zysk inwestorowi i straty lokalnej społeczności w postaci:
 • Nieodwracalnych szkód w środowisku – osuszenia studni, zanieczyszczenia wód, podtopień, składowania milionów ton osadów poflotacyjnych, szkód w infrastrukturze,
 • Ogromnych kosztów na usuwanie szkód – doprowadzenie wody po zakończeniu eksploatacji kopalni (30 – 60 mln zł w Olkuszu), unieszkodliwianie odpadów, usuwanie szkód w infrastrukturze i konsekwencji podtopień.
 1. Doświadczeń z kanadyjskiej tundry nie można przenieść na gęsto zaludnione tereny gmin: Zawiercia, Ogrodzieńca, Łaz i Poręby.
 2. Pomysł na region jako BRAMY NA JURĘ, MIASTO DOBRYCH POŁĄCZEŃ straci na aktualności – baza turystyczna, hotele, gospodarstwa agroturystyczne, z racji zaburzenia warunków wodnych, stracą swoje walory.
 3. Dotychczas nie wykonano koniecznych badań do oceny oddziaływania na środowisko i funkcjonowanie kopalni:
 • Modelowania wpływu odwodnienia na wszystkie poziomy wodonośne z uwzględnieniem potencjalnego wpływu drenażu na jakość wód (w tym także po zakończeniu wydobycia kiedy zwierciadło wód zacznie powracać do swojego pierwotnego położenia),
 • Planu zarządzania ryzykiem powodziowym,
 • Mapy osiadań gruntu,
 • Programu wierceń geotechnicznych w celu potwierdzenia warunków posadowienia obiektu gospodarki odpadami poflotacyjnymi.
 1. Odprowadzenie 60 mln. m3 wód/rok spowoduje zakłócenie warunków wodnych w gminach powiatu zawierciańskiego:
 • Lej depresji uniemożliwi korzystane z dotychczasowych studni dostarczających wyjątkowej jakości wodę zarówno mieszkańcom jak i przedsiębiorstwom (roczne zapotrzebowanie miasta Zawiercia na wody głębinowe wynosi ok. 2,7 mln m3),
 • zrzuty zasolonych wód kopalnianych do wód powierzchniowych będą zanieczyszczać wody powierzchniowe, odgraniczając ich wykorzystanie poniżej miejsca zrzutu oraz powodować podtopienia,
 • podnoszący się poziom wód po zaprzestaniu eksploatacji będzie wypłukiwał rozpuszczalne związki siarki i metali oraz ropopochodne pochodzące z eksploatowanych urządzeń,
 • zanieczyszczając lokalne studnie i wody powierzchniowe, powodując podtopienia.
 1. Szkody w powierzchni ziemi i infrastrukturze wynikną z następujących przyczyn:
 • Stosowania podsadzki hydraulicznej o niższej gęstości niż wydobyte złoża rud,
 • Metoda wierceń jak i wybuchów na głębokości 50–280 metrów będzie źródłem drgań i udarów przenoszonych na infrastrukturę.
 • Wydobycia piasku na podsadzkę hydrauliczną w ilości równej ilości wydobytej rudy (ok. 20 mln ton).
 1. Budownictwo infrastrukturalne:
 • Obiekty powstające na terenie zagrożonym szkodami górniczymi będą wymagały uzgodnień z Urzędem Górniczym, należy uwzględnić wzrost kosztów projektowania i budowy,
 • W Przestrzennych planach zagospodarowania należy wyłączyć z zabudowy tereny ewentualnych podtopień.
 1. Gospodarka odpadami:
  Po dotychczasowej działalności kopalni cynku i ołowiu w Polsce pozostały hałdy o powierzchni 282 ha i stawy ze szlamami poflotacyjnymi o objętości 100 mln. ton (wg IMN). Z powodu braku możliwości zagospodarowania powstałe w wyniku działalności kopalni cynku i ołowiu osady poflotacyjne w ilości 11,6 mln ton, zostaną na zawsze zdeponowane w środowisku.
 2. Ustawa o odpadach wydobywczych zwolniła zakłady górnicze z opłat za składowanie odpadów (które mogłyby zasilić budżet gminy), złagodziła wymagania minimalizujące oddziaływania na środowisko.
 3. Przychód z opłat koncesyjnych, z tytułu użytkowania górniczego, podatek gruntowy i od budowli nie zrekompensują szkód: przywrócenia stosunków wodnych, unieszkodliwienia hałd odpadów i stawów ze szlamami, szkód w infrastrukturze.
 4. Potencjalne zatrudnienie osób bez kwalifikacji górniczych nie zrekompensuje utraty miejsc pracy w turystyce, rolnictwie, zakładach uzależnionych od korzystania z wód, w tym naszej hucie.

Szacuje się, że usuwanie szkód po działających w przeszłości kopalniach cynku i ołowiu będzie trwało od kilkudziesięciu do kilkuset lat. Koszty poniosą mieszkańcy gmin i przedsiębiorstwa, które jeszcze będą funkcjonować. Nie podejmujmy pochopnych decyzji. Nie pozwólmy na eksport zasobów naturalnych ze szkodą dla nas samych i środowiska.

Woda w naszych studniach to zasoby nieodnawialne. Nie traćmy jej bezpowrotnie, zachowajmy ją dla przyszłych pokoleń.

Najważniejsze zagrożenia

 1.  Zagrożenie dla wód podziemnych:
 • powstanie leja depresyjnego,
 • zniknięcie obecnych ujęć wodnych,
 • obniżenie i zanieczyszczenie wód powierzchniowych,
 • podtopienia w obniżeniach terenu.
 1. Zapadanie się terenu wskutek szkód górniczych.
 2. W strząsy w wyniku stosowania materiałów wybuchowych do kruszenia wyrobisk.
 3. Powstanie hałd, stawów z osadami poflotacyjnymi:
 • deformacje powierzchni ziemi,
 • emisje poeksploatacyjne z hałdy (do wód i powietrza),
 • zmiany w środowisku przyrodniczym – parki, rezerwaty, Natura 2000.

Dodatkowe informacje:

 1. Nagranie ze spotkania Rady Gospodarczej, powołanej przez Prezydenta Zawiercia, z przedstawicielami firmy Rathdowney Resources z udziałem posłów, Prezydentów/Burmistrzów zainteresowanych gmin, radnych, Dyrektora Wodociągów, przedstawicieli lokalnej społeczności znajdziecie Państwo na stronie Zawiercie Nasze Miasto – link do strony http://zawiercie.naszemiasto.pl/artykul/w-ktorej-gminie-powstanie-kopalnia,3572433,1,artgal,t,id,nk,tm.html
 2. Pełny Raport techniczny dotyczący wstępnej oceny techniczno-ekonomicznej projektu OLZA (złoża Zn-Pb) w Polsce z grudnia 2014 roku autorstwa SRK Consulting UK można znaleźć na stronie: http://www.rathdowneyresources.com/rdr/MapsFigures.asp

 

   

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. Kromołów

Wpisany przez Mariusz Golenia sobota, 07 listopada 2015 21:07

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr L/499/14 z dnia 28 maja 2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 listopada 2015 r. do 11 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 208 w godzinach 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, sala narad (parter) o godzinie 10:00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zawiercie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2016 r.

Prezydent Miasta Zawiercie Witold Grim

Załączniki:
PROJEK_ZMIANY_planu_zagospod_02.11.2015r.pdf - obwieszczenie Prezydenta Miasta
wyloz_uwaga_formularz.doc - formularz zgłoszenia uwag do projektu
projekt_zagospodarowania_mapa_ewidencyjna.pdf - mapa ewidencyjnd dla projektu
Pliki można również pobrać ze strony BIP Urzędu Miejskiego w Zawierciu http://www.zawiercie.bip.net.pl/?a=10769

 

   

Wyniki wyborów samorządowych z dnia 16 listopada 2014

Wpisany przez Magdalena Dymek czwartek, 27 listopada 2014 23:21

W dniu 16 listopada 2014 r. odbyły się wybory samorządowe do Rady Miasta, Rady Powiatu, na Prezydenta Miasta i do Sejmiku Wojewódzkiego. W Kromołowie były dwie Obwodowe Komisje Wyborcze nr 18 i 19. Poniżej zamieszczone zostają wyniki głosowania w obydwu Komisjach. Popatrzmy jak głosowali kromołowianie:

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18

Wybory do RADY MIASTA

Uprawnionych do głosowania: 1068
Liczba wyborców: 518
Liczba głosów ważnych: 498
Liczba głosów nieważnych: 20

Golenia Mariusz Grzegorz
(zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3) – 224

Szczepańska Anna Maria
(zgoszona przez KW Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4) – 41

Maciążka Justyna Stanisława
(zgłoszona przez KWW Czas Na Zmiany, Lista nr 28)  – 3

Foryś Wiesław Jan
(zgłoszony przez KWW Forum Mieszkańców, Lista nr 31) – 43

Przybyła Marcin Michał
(zgłoszony przez KWW Można Uczciwie, Lista nr 32) – 90

Pałucha Adam Krzysztof
(zgłoszony przez KWW Adama Pałuchy Pomocni dla Ludzi, Lista nr 38) – 97

Wybory  PREZYDENTA MIASTA

Uprawnionych do głosowania: 1068
Liczba wyborców: 518
Liczba głosów ważnych: 508
Liczba głosów nieważnych: 10

Chawuła Beata Agnieszka
(zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość)  –  101

Grim Witold Bolesław
(zgłoszony przez KWW Nowe Otwarcie) – 191

Kozieł Marek Jacek
(zgłoszony przez KKW SLD Lewica Razem) – 67

Peroń Krzysztof Edward
(zgłoszony przez KWW Miłośnicy Ziemi Zawieciańskiej) – 44

Rok Zbigniew Jan
(zgłoszony przez KWW Można Uczciwie)  – 64

Świderski Damian Łukasz
(zgłoszony przez KWW Czas Na Zmiany) – 41

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 19

Wybory do RADY MIASTA

Uprawnionych do głosowania: 1155
Liczba wyborców: 516
Liczba głosów waznych: 505
Liczba głosów nieważnych: 11

Golenia Mariusz Grzegorz
(zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3) – 241

Szczepańska Anna Maria
(zgoszona przez KW Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4) – 34

Maciążka Justyna Stanisława
(zgłoszona przez KWW Czas Na Zmiany, Lista nr 28)  – 10

Foryś Wiesław Jan
(zgłoszony przez KWW Forum Mieszkańców, Lista nr 31) – 58

Przybyła Marcin Michał
(zgłoszony przez KWW Można Uczciwie, Lista nr 32) – 38

Pałucha Adam Krzysztof
(zgłoszony przez KWW Adama Pałuchy Pomocni dla Ludzi, Lista nr 38) – 124

Wybory  PREZYDENTA MIASTA

Uprawnionych do głosowania: 1155
Liczba wyborców: 516
Liczba głosów ważnych: 499
Liczba głosów nieważnych: 17

Chawuła Beata Agnieszka
(zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość)  – 113

Grim Witold Bolesław
(zgłoszony przez KWW Nowe Otwarcie) – 166

Kozieł Marek Jacek
(zgłoszony przez KKW SLD Lewica Razem) – 90

Peroń Krzysztof Edward
(zgłoszony przez KWW Miłośnicy Ziemi Zawieciańskiej) – 36

Rok Zbigniew Jan
(zgłoszony przez KWW Można Uczciwie)  – 40

Świderski Damian Łukasz
(zgłoszony przez KWW Czas Na Zmiany) – 54

   

Lokalne media piszą

Wpisany przez www.zawiercie.info niedziela, 12 października 2014 07:19

 

Kompleks w Kromołowie już w przyszłym roku
Do końca maja przyszłego roku trwać będzie budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Kromołowie. Przetarg na realizację tej inwestycji już został ogłoszony.
O budowie kompleksu rekreacyjno - sportowego w Kromołowie mówi się od dawna. Niestety, brak środków finansowych skuteczne uniemożliwił realizację tej inwestycji. W celu pozyskania pieniędzy, gmina Zawiercie złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych, jednak początkowo znalazł się on na liście rezerwowej, w związku z czym budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego stanęła pod znakiem zapytania. Po aktualizacji przez Zarząd Województwa Śląskiego listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne zadanie pod nazwą: "Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego u źródeł Warty w Kromołowie". Wartość projektu opiewa na kwotę ponad czterech milionów złotych, z czego dofinansowanie stanowi 85% czyli ponad trzy miliony złotych. Pozostała część pochodzić będzie z budżetu miasta.
Zgodnie z założeniami, w Kromołowie ma powstać platforma widokowa, a także dwa stawiki i system kanałów wodnych wokół których pojawią się ławki i alejki. Teren przeznaczony do spacerów będzie wybrukowany. Powstaną także nowe parkingi, budynek socjalny przy budynku sportowym oraz Plac Kromołowski, gdzie będą odbywać się różnego rodzaju imprezy kulturalne. Cały teren podzielony zostanie na dwie części: dolną (rejon nad Wartą) to miejsce przeznaczone na parkingi dla samochodów osobowych oraz autokarów oraz górną, czyli wspomniany już teren rekreacyjny. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 29 maja 2015 r. (termin zostanie wydłużony zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach).
 
źródło: www.zawiercie.info
 
 

 

 

   

Strona 4 z 7

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>
joomla template