Strona główna

Kromołów

ŻYCZENIA WIELKANOCNE '2022

Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 14 kwietnia 2022 19:39

 

BUDŻET OBYWATELSKI - 2023

Poprawiony: sobota, 09 kwietnia 2022 14:27 Wpisany przez Mariusz Golenia wtorek, 12 kwietnia 2022 22:39

Podczas piątkowego spotkania w SP-13 w którym uczestniczyli przedstawiciele Samorządu Mieszkańców oraz Towarzystwa Sympatyków Kromołowa a także powiatowi i miejscy radni, odnośnie wniosków do Budżetu Obywatelskiego uzgodniono ponowne zgłoszenie przebudowania części parkingu przy rzece Warcie pod SkatePark. Zobaczymy czy wniosek zostanie pozytywynie rozpatrzony przez komisję w UM w Zawierciu. Jeżeli przejdzie formalną ocenę, podobnie jak w roku ubiegłym będą mogli Państwo mogli oddać głosy w internetowej sądzie - lub w papierowej formie. Chyba, że zostanie zmieniony regulamin Budżetu Obywatelskiego co proponują radni miejscy. Czas zapewne pokaże. Ale żeby nie "przegapić" zgłaszania, wniosek zostanie złożony w formie ubiegłorocznej. I będziemy czekać na ogłoszenie, jakie propozycje zostały zakwalifikowane. Jeżeli pojawią się jeszcze inne pomysły, można będzie je jeszcze zgłosić do 20 kwietnia 2022r. Po wczorajszym spotkaniu, wszyscy mamy nadzieję, że takowe samorządowe rozmowy "face to face" wrócą już na stałe do kalendarza. Jak było to przed rokiem 2020.  

 

OPIS ZADANIA:

Adaptacja parkingu pod mini skatepark

przy ul. Nad Wartą w dz. Kromołów

Miejsce realizacji zadania

 • Parking przy rzece Warcie

Opis zadania

Przebudowa części parkingu pod mini skatepark – części prostokątnej (długiego pasa). Część parkingu zostanie dalej jako teren do parkowania. Jest duże zapotrzebowanie na takowe miejsce w dzielnicy, gdyż dzieci, młodzież jeźdź na rolkach, fiszkach, deskorolkach, rowerach, hulajnogach po terenach rekreacyjnych, gdzie nie ma przystosowanej nawierzchni. Młodzież jeździ po kostce, deptaku z desek, boiskach z nawierzchnią syntetyczną, po ulicach. Teren parkingu jest zlokalizowany blisko szkoły, przy terenach rekreacyjnych, rzece Warcie oraz boiskach – przylega do nich. Jest częściowo oświetlony co umożliwiało by jazdę wieczorami. Jednocześnie jest usytuowany w terenie praktycznie niezabudowanym (nie przylegają do niego domostwa), a jednocześnie łatwo dostępnym i z dobrym dojazdem po przebudowie ulicy Nad Wartą. Główną grupą korzystającą ze skateparku będą dzieci, młodzież z 8 dzielnic, które uczą się w SP-13, ale również z całego miasta. Proponowana lokalizacja będzie również bardzo bezpiecznym miejsce dla takiego placu rozrywki dla dzieci i młodzież, ale nie tylko…

 

 

 

 

   

ODNOWIONE PRZYSTANKI AUTOBUSOWE

Poprawiony: sobota, 09 kwietnia 2022 12:35 Wpisany przez Mariusz Golenia sobota, 09 kwietnia 2022 12:15

 

Jak zapewne Państwo zauważyli są kolejno odnawiane przystanki autobusowe. Po wybudowaniu centr przesiadkowych Gmina Zawiercie remontuje i kolorystycznie nawiązuje do zamontowanych nowych wiat. Do ich designe - projektów. Przystanki autobusowe są wizytówką firmy - przewoźnika ZKM w Zawierciu. Ale także świadczą o gospodarzu miasta. Dzięki pracy ZKM kolejne przystanki zyskują nowe oblicza, wygląd, ławki, rozkłady jazdy. W tym miejscu w imieniu mieszkańców, pasażerów kieruję podziękowania do prezesa ZGK Zawiercie - pana Michała Wacławika oraz pracowników ZKM za ich wykonaną pracę. Zapewne każdy lepiej się czuje i bardziej komfortowo czekając na autobusy pod takimi wiatami, które chronią przed deszczem, śniegiem, słońcem. Prace są sukcesywnie wykonywane w całym mieście. W naszej dzielnicy nowe oblicze zyskały już przystanki na ul. Siewierskiej i wiata przy przebudowanej ulicy Łośnickiej – Osiedle Bloków Wspólnot Mieszkaniowych. Dodatkowo powstały też nowe zatoczki - przystanki - na przebudowywanej ulicy Karlińskiej. Bardzo dobrym rozwiązaniem są "mini chodniki", które będą bardzo przydatne dla pieszych poruszających się wzdłuż jezdni. Takie prace wykonano od Kromołowa do Kiełkowic. Prace na ul. Karlińskiej dobiegają już końca.

 

 

   

ŁAP DESZCZÓWKĘ - program Gminy Zawiercie

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 18 marca 2022 18:02

SKŁADANIE WNIOSKÓW

 

od środy 23.03.2022 r. do 8.04.2022 r.

 

w Urzędzie Miejskim w Zawierciu

 

 

Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski ogłasza nabór wniosków o użyczenie zbiornika na wody opadowe i roztopowe w ramach programu ekologicznego „Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę”, realizowanego na terenie Gminy Zawiercie.

Termin i sposób składania wniosków o użyczenie zbiornika:

 • Wzór wniosku jest dostępny do pobrania na stronie internetowej www.zawiercie.euwww.czystagmina.zawiercie.eu w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Zawierciu ul. Leśna 2 oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego z siedzibą w Zawierciu przy ul. Leśnej 10 B.
 • Wnioski o użyczenie zbiornika można składać od 23 marca 2022 r. do 8 kwietnia 2022 r.
 • Złożone wnioski poza terminem naboru pozostają bez rozpatrzenia.
 • Wypełniony wniosek wraz z załączoną dokumentacją w formie pisemnej, należy składać bezpośrednio do punktu podawczego w Urzędzie Miejskim z siedzibą w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Zawierciu ul. Leśna 2, 42- 400 Zawiercie.
 • O przyznaniu zbiorników decydować będzie kolejność złożonych wniosków rozpatrywanych na bieżąco do momentu wyczerpania puli zakupionych pojemników.
 • Na jedną nieruchomość przysługuje użyczenie tylko jednego zbiornika na podstawie podpisanej przez Wnioskodawcę umowy użyczenia na okres 24 miesięcy, po tym okresie zbiornik przechodzi na własność Wnioskodawcy.

Wniosek o użyczenie zbiornika na wody opadowe i roztopowe może złożyć każdy mieszkaniec Gminy Zawiercie, który spełni warunki określone w Programie:

 • Jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem samoistnym znajdującej się na terenie Gminy Zawiercie nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, wolnostojącym, w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej;
 • Na nieruchomość, której dotyczy wniosek złożona została deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z wyjątkiem deklaracji „zerowej”;
 • Nie posiada względem Gminy Zawiercie zaległości z tytułu podatków i innych opłat, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • Udokumentuje wywiązywanie się z obowiązku prawidłowego pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości;
 • Nie otrzymał zbiornika w poprzednich edycjach Programu realizowanego przez Gminę Zawiercie na adres nieruchomości wskazany we wniosku.

 Do wniosku należy dodatkowo dołączyć:

 • Potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości tj. własności, współwłasności, wieczystego użytkowania w formie aktualnego wydruku z ksiąg wieczystych wygenerowanego z systemu https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub odpisu z ksiąg wieczystych nie starsze niż 3 miesiące. W przypadku braku założonej księgi wieczystej na dzień składania wniosku do posiadanego tytułu prawnego nieruchomości – wypis z rejestru gruntów i budynków nie starszy niż 3 miesiące lub decyzja wymiarowa na dany rok podatkowy.
 • W przypadku posiadacza samoistnego w rozumieniu art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) – wypis z rejestru gruntów i budynków (nie starszy niż 3 miesiące) lub decyzja wymiarowa na dany rok podatkowy.
 • W przypadku gdy nieruchomość, której dotyczy wniosek, przyłączona jest do istniejącej sieci kanalizacyjnej – ostatniej faktury dotyczącej płatności za odprowadzanie ścieków do kanalizacji (nie starszej niż 3 miesiące).
 • W przypadku, gdy nieruchomość nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej – dołączenie kopii dowodów uiszczania opłaty za wywóz nieczystości ciekłych obejmujący okres z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku tytułem potwierdzenia wykonywania usługi wywozu nieczystości ciekłych z częstotliwością minimum jeden raz na 6 miesięcy.

W przypadku pozytywnego zweryfikowania wniosku, Wnioskodawca o terminie podpisania umowy i odbiorze pojemnika będzie informowany pisemnie, mailowo, telefonicznie lub osobiście.

Odbiór pojemnika odbywa się na koszt i ryzyko Wnioskodawcy z ulicy Krzywej (siedziba PSZOK)  w Zawierciu w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Szczegóły realizacji Programu określone zostały w zarządzeniu nr 1486/2022 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 9.03.2022 r. w sprawie przyjęcia Programu ekologicznego pn. „Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę”, które znajduje się pod linkiem: https://zawiercie.bip.net.pl/?a=20286, realizowanego na terenie Gminy Zawiercie.

Informacji na temat Programu „Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę udziela:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Zawierciu

ul. Leśna 10 B, 42-400 Zawiercie

Telefon: 32 67 223 40 lub 32 67 235 70

 

źródło:  https://www.zawiercie.eu/aktualnosci/9573

 

 

   

GOSPODARKA ODPADAMI - ZMIANA SIEDZIBY WYDZIAŁU

Poprawiony: wtorek, 08 marca 2022 20:59 Wpisany przez Mariusz Golenia wtorek, 08 marca 2022 20:49

 

Od pn 14.03.2022 r. - WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI

 

będzie miał nową siedzibę

 

przy ulicy LEŚNEJ 10b - WILLA ERBEGO

 

Wszystkie sprawy odnośnie gospodarki odpadami (śmieci, itp.)

 

będą teraz do załatwienia w Centrum Miasta.

 

Nie trzeba będzie jeździć na ul. Krzywą

 

https://www.zawiercie.eu/aktualnosci/9542

 

   

DOKOŃCZENIE ULICY NAD WARTĄ

Poprawiony: piątek, 04 marca 2022 16:01 Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 06 marca 2022 19:11

 

Od tego tygodnia rozpoczęły się prace nad dokończeniem przebudowy ulicy Nad Wartą - fragmentu wzdłuż Pałacyku nad Wartą.

Prawie wiosenna, słoneczna pogoda sprzyja pracom i może uda się szybko wykonać zaplanowane dokończenie remontu. 

W tym czasie na pewno mieszkańcy ulicy (dojazd do posesji) oraz osoby przyjeżdżające do Pałacyku nad Wartą będą mieli utrudniony dojazd, ale zawsze można wjechać na drogę, od ulicy Przejściowej lub zaparkować samochód na parkingach przy terenach rekreacyjnych. 

Nad pracami czuwa i nadzoruje wykonanie UM w Zawierciu - Wydział Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu - Referat Utrzymania Infrastruktury Miejskiej 

Termin zakończenia prac: 7.06.2022 r.

 

 

 

   

OBWIESZCZENIE - OBWODNICA ZAWIERCIA i PORĘBY - pierwszy odcinek

Poprawiony: piątek, 04 marca 2022 16:33 Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 04 marca 2022 16:04

 

OBWIESZCZENIE !!!

 

W związku z wydaniem przez Wojewodę Śląskiego - ZRID

Pozwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej

Przystąpieniem do budowy obwodnicy Zawiercia i Poręby: I odcinka

Proszę o zapoznanie się z wykazem działek/gruntów.

Treść obwieszczenia w całości znajduje się pod linkiem oraz jest dostępna

na stronach UM w Zawierciu.

 

LINK OBWIESZCZENIE W CAŁOŚCI:

https://www.zawiercie.eu/dokumenty/obwieszczenie_IFXIII.7820.74.2020.pdf   

 

https://www.zawiercie.eu/aktualnosci/9535

 

   

Strona 11 z 118

<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>
joomla template