Strona główna Samorząd Mieszkańców

Samorząd mieszkańców

Wykonane prace na Wydrze Zielonej

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 07 listopada 2012 14:40

Dobiegają końca zaplanowane prace na Wydrze Zielonej w związku z budowa chodnika i ścieżki rowerowej, modernizacji nawierzchni drogi krajowej nr 78 wraz z nowym układem pasów drogowych (szczególnie lewo skrętu w kierunku Ogrodzieńca) oraz przejść dla pieszych i rowerzystów. W chwili obecnej jest wykonywana wysepka na przejściu dla pieszych. Zostały również wykonane prace/wnioski, na które pozwoliły w tym roku środki z budżetu miasta, jakie mieszkańcy zgłosili podczas spotkań odbytych na Wydrze w miesiącu lipcu oraz zgłoszone przez mieszkanki reprezentujące Wydrę podczas comiesięcznych spotkań Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów w Pałacyku nad Wartą.  Wszystkie wnioski składane przez mieszkańców złożyłem  w UM Zawiercia i przy dużym wsparciu jedynego radnego zainteresowanego sprawami Wydry Zielonej, a mianowicie pana J. Sygieta zostały one pozytywnie rozpatrzone.  Prace, które zostały jeszcze do wykonania będą sukcesywnie realizowane w przyszłym roku ze względu na brak już w tym roku finansów w budżecie miasta i mamy w tej sprawie odpowiedzi ze strony UM w Zawierciu i w rozmowach przy planowaniu budżetu miasta na rok 2013 są one brane pod uwagę. Proszę mieszkańców o cierpliwość a o poszczególnych etapach będę Państwa informował. Pozostają jeszcze do wykonania:

 • Montażu barierek na łuku drogi – jest już pozytywna opinia GDDKiA i takowe barierki są u wykonawcy zleconych prac związanych z budową chodnika i ścieżki rowerowej.
 • Tablicy informacyjno-ogłoszeniowej przy Krzyżu – jest zapewnienie ze strony UM w Zawierciu, że takowa tablica stanie w najbliższym czasie. Wszystkie stosowne pisma w tej sprawie są w dyspozycji UM w Zawierciu.
 • Wiaty przystankowej po prawej stronie jadąc od Zawiercia – z odpowiedzi przesłanej przez UM w Zawierciu dopiero po zabezpieczeniu finansów na ten cel w nowym budżecie miasta na rok 2013 będzie możliwe ewentualne wykonanie małej wiaty.
 • Przystanku na żądanie – w chwili obecnej nie ma zgody GDDKiA – kwestia odległości między poszczególnymi przystankami i ewentualnego rozwiązania wyjazdu z ulicy Winnej.
 • Wniosku o zabezpieczenie bezpiecznego wyjazdu z ulicy Winnej – takowe zostanie zaplanowane i wykonane w momencie projektu i przebudowy ulicy Winnej w momencie przeznaczenia na ten cel środków finansowych w budżecie miasta – uzależnione od włączenia do budżetu miasta inwestycji związanej z ulicą Winną
 • w chwili obecnej Komisja Samorządu i Ładu Publicznego rozpatruje wniosek i kwestię uregulowania przynależności Wydry Zielonej do dzielnicy Kromołów lub Warty (wskazanie granic administracyjnych) lub przedstawioną propozycję wyodrębnienia nowego samodzielnego osiedla/dzielnicy (proszę nie mylić przynależności do Okręgów Wyborczych po zmianie ustawy o Okręgach Wyborczych Jednomandatowych).

Na koniec zapraszam Państwa do odwiedzania i czytania strony internetowej dzielnicy - www.kromolow.pl na której przekazywane są informacje z prac Samorządu Mieszkańców oraz wiele ciekawych informacji społecznych, kulturalnych, sportowych.
 

 

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – październik 2012

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 05 listopada 2012 22:00

Samorząd Dzielnicy spotkał się w dniu 11 października na co miesięcznym zebraniu. W spotkaniu uczestniczyło dwoje naszych radnych i delegacja Wydry Zielonej. W pierwszej części zebrania omówiliśmy sprawy dotyczące Wydry Zielonej i terminów zakończenia prac w rejonie dzielnicy.

Kolejnym punktem zebrania było omówienie prac wykonywanych w dzielnicy, a mianowicie:

 • prace brukarskie na ulicy Targowej,
 • prace brukarskie na ulicy Filaretów,
 • prac uzupełnienia zapadającej się jezdni w miejscach przekopów pod kanalizację  - WYKONANE PRACE W OGÓLE NIE POLEPSZYŁY ISTNIEJĄCEJ SYTUACJI. Nadal w tych miejscach jadąc samochodem następuje „zapadnięcie się kół” a mieszkańcy słyszą i odczuwają skutki tych „tąpnięć”
 • prace wykonane na Przystanku Głównym – uzupełnienie i poprawę ozdobnego ogrodzenia, wybrukowanie przy  tablicy informacyjnej.

Następnym poruszonym tematem na zebraniu było omówienie spotkania w UM w Zawierciu dotyczącym projektu zagospodarowania terenu przy drugim źródle rzeki Warty z jego odkryciem, wykończeniem parkingu przy boiskach, zagospodarowaniem zieleńca, wybudowaniem budynku dla LKS Źródło oraz wkomponowaniem oczka wodnego. Na spotkaniu projektant został zobowiązany przez p. Wojciecha Mikułę vice Prezydenta Miasta Zawiercie do naniesienia drobnych korekt i przedłożenia projektu do końca tego roku, co zarówno p. J. Sygieta i mnie bardzo ucieszyło, bo pozwoliło by to realnie myśleć o wygospodarowaniu przez UM funduszy w budżecie miasta w roku 2013 na rozpoczęcie prac na tym terenie, co zapewne ucieszyło by również TSK – pomysłodawców projektu (o czym pisałem we wcześniejszych artykułach) oraz myślę, że wszystkich mieszkańców. Będziemy oczekiwać przedłożenia planu wstępnego projektu budżetu i ewentualnego późniejszego głosowania na sesji Rady Miejskiej.  Czas zapewne pokaże, czy budżet miasta, jego wysokość (ewentualnie pozyskane środki z UE) pozwoli takowe pieniądze wygospodarować na w/w cel.

W dalszej części spotkania poruszono kwestię nazewnictwa użytego na wstawianych słupkach z nazwami ulic, a konkretnie słowa „osiedle”. Kilku mieszkańców Kromołowa zwróciło na to uwagę i pytało dlaczego nie widnieje na słupkach nazewnictwo - Dzielnica Kromołów? Tą kwestię już wielokrotnie Samorząd Mieszkańców poprzedniej kadencji jak i obecny wraz z radnym p. J. Sygietem poruszał w kontekście uchwalania statusu dzielnic/osiedli i kwestia ta powróciła w dyskusji podczas zebrania Komisji Samorządu i Ładu Publicznego. W sprawie tej zostanie również złożone ponownie pismo w UM w Zawierciu.

W sprawie zgłoszonych na spotkaniu wniosków przez członków Samorządu Mieszkańców, w imieniu mieszkańców dzielnicy zostaną skierowane pisma w sprawach:

 • założenie lustra na skrzyżowaniu ulic: Żelaznej i Łośnickiej – takowe lustro już było w tym miejscu,
 • poprawienia studzienek kanalizacyjnych na ulicy Filaretów,
 • poprawienia chodnika po wykonaniu naprawy rurociągu na skrzyżowaniu ulic:  Łośnickiej i Filaretów,
 • zamontowania nowego hydrantu przy Pałacyku nad Wartą dla potrzeb Straży Pożarnej.

Na koniec jak zwykle zapraszam Państwa do odwiedzania i czytania strony internetowej naszej dzielnicy - www.kromolow.pl na której kolejne informacje z prac Samorządu Mieszkańców przedstawię w miesiącu listopadzie.
 

   

Nagrody wręczone

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 22 października 2012 22:54

W naszym Pałacyku nad Wartą zostały wręczone nagrody za udział w konkursie „Ekologiczne Sołectwo 2012”. Nagrody wręczył starosta powiatu zawierciańskiego p. Rafał Krupa w towarzystwie p. Rafała Porca – członka zarządu powiatu, p. Bożeny Wilmowskiej – naczelnik referatu ochrony środowiska oraz radnych: p. Artura Janosika, p. Pawła Kaziroda, p. Konrada Knopa. W tym od sześciu lat organizowanym przez Starostwo przedsięwzięciu premiowane są lokalne inicjatywy poprawiające stan środowiska i estetykę otoczenia. Jak już wcześniej państwa informowałem, pierwsza nagroda została przyznana naszej dzielnicy Kromołów (reprezentowaliśmy gminę Zawiercie) ex equo z sołectwem Chruszczobród (gmina Łazy). Sołectwo Wierbka (gmina Pilica) zajęło drugie miejsce. Gminę Zawiercie reprezentowali: p. Wojciech Mikuła – zastępca Prezydenta Miasta oraz p. Anna Danielewska-Trzepla, której bardzo dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu zakończenia konkursu oraz cennych wskazówkach na etapie powiatowym konkursu. Dzięki spotkaniu, które odbyło się w dniu 17 października 2012 r.  mogliśmy gościć  przedstawicieli zwycięskich gmin, które w ostatnim czasie bardzo pozytywnie zaczęły zmieniać swoje oblicze, a szczególnie lokalną infrastrukturę.

Gościliśmy burmistrza gminy Łazy p. Macieja Kaczyńskiego wraz z radną p. Martą Grzesicą, którą jest bardzo zaangażowana w sprawy społeczne lokalnych mieszkańców oraz sołtysem Chruszczobrodu p. Adamem Pniakiem. Mogliśmy usłyszeć od Pana Burmistrza o rozpoczętej rewitalizacji centrum Łaz i bardzo ambitnych planach na przyszłość, co w przypadku miasta Łazy powinno cieszyć mieszkańców. Pan Burmistrz w samych superlatywach wypowiadał się o gminie Pilica i Burmistrzu gminy Pilica. Z ramienia tej gminy gościliśmy p. Janinę Dulbińską-Przybylik – sekretarz gminy oraz radnego gminy p. Marka Ziętka. Na pewno część z państwa gości lub przejeżdża przez miasto Pilica i jest naocznymi świadkami zmian jakie zachodzą w samej Pilicy ale również miejscowościach przynależnych do gminy Pilica.

Z naszej dzielnicy w rozstrzygnięciu konkursu wzięli udział: p. Andrzej Wilk – dyrektor szkoły,   p. Jan Sygiet i p. Małgorzata Machura – radni miasta Zawiercie, p. Maria Syncerz i p. Helena Kustra – ZF Kromołowianie, oraz p. Aleksander Bąba i p. Stanisław Skipirzepa – TSK.

W czasie spotkania, o czym wspominam wcześniej mogliśmy usłyszeć o planach na przyszłość w mieście Łazy i Pilica ale również mogliśmy poznać przedstawicieli gmin, które w ostatnich latach „idą mocno do przodu”. Dla nas takie doświadczenie jest nie tylko nauką a działania wzorem do naśladowania ale myślę, że zachęceniem do kolejnych pozytywnych zmian w wizerunku naszej dzielnicy. Do wypowiedzi gości dołączył również p. Wojciech Mikuła – zastępca Prezydenta Miasta i usłyszeliśmy bardzo ważne dla nas informacje i przedstawione plany, które jeżeli zostaną zrealizowane w najbliższym czasie zmienią nasza dzielnicę „na lepsze”. Mówiąc o projektach p. W. Mikuła nie miał przed sobą żadnego planu, rysunku a przedstawił je gościom w najdrobniejszych szczegółach, co dla nas jest znakiem, że projekty będą realizowane i miasto Zawiercie zabezpieczy środki finansowe na ich wykonanie co będzie również, a może przede wszystkim wizytówka miasta, które to miasto początek ma w Kromołowie podobnie jak rzeka Warta – symbol Zawiercia, miasta będącego bramą na Jurę.

My jako dzielnica często staramy się mieć tzw. „wkład własny” zanim wystąpimy o dofinansowanie z Urzędu Miasta, co bardzo ceni sobie pan Ryszard Mach – Prezydent Miasta, podkreślając to wielokrotnie i dlatego pieniądze przeznaczone z nagrody (pieniądze były by przeznaczone na zakup przez Starostwo wskazanych przez nas materiałów) chcemy wykorzystać jako zalążek do ciekawego pomysłu jaki zrodził się w Samorządzie Dzielnicy i przy wsparciu p. Jana Sygieta oraz p. Andrzeja Wilka poczyniliśmy pewne kroki przedstawiając pomysł  Panu Prezydentowi, do którego nawiązał w swojej wypowiedzi p. Wojciech Mikuła. W chwili obecnej czekamy na dalszy rozwój wydarzeń...

Na koniec chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani Sabince za przygotowanie sali w Pałacyku na przybycie gości i dbanie o dobre samopoczucie gości wraz z paniami z ZF Kromołowianie…

Laureaci

 

   

Planowane prace w dzielnicy

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 24 września 2012 23:03

W ramach umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej na „Bieżące utrzymania dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych gminy Zawiercie oraz parkingów na terenie miasta Zawiercia” zostały przez Urząd Miejski zlecone następujące prace do wykonania w naszej dzielnicy (poniżej wyszczególnione), zgodnie z pismem z dnia 17.09.2012 r. - GI.7021.4.257.2012. Kilka z tych prac zostało już wykonanych. Kolejne będą sukcesywnie realizowane.

Prace do wykonania w dzielnicy Kromołów:

 1. Montaż znaku D-15 wraz ze słupkiem przy ul. Zagonowej 24.
 2. Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na pow. 4 m² przy tablicy ogłoszeniowej na przystanku przy Pałacyku.
 3. Naprawa (wkopanie i wyprostowanie) uszkodzonego ogrodzenia metalowego przystanku przy Pałacyku.
 4. Dostarczenie i rozplantowanie kruszywa na ul. Kredytowej (zakręt i przy studniach kanalizacyjnych).
 5. Ustawienie znaku D-4a na wyjeździe z ul. Filomatów.
 6. Wykoszenie traw i krzewów wokoło Kapliczki przy ul. Zagonowej.
 7. Podwyższenie krawężników (z częściową wymianą) na odcinku drogi około 20 mb przy ul. gen. J. Bema.

 

   

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – wrzesień 2012

Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 16 września 2012 19:55

Samorząd Dzielnicy po okresie wakacyjnym spotkał się, jak to ma miejsce w pierwszy czwartek każdego miesiąca w dniu 6 września. Oprócz członków SMDK uczestniczyło w spotkaniu dwoje naszych radnych: pani Małgorzata Machura i pan Jan Sygiet oraz przedstawicielki Wydry Zielonej: pani Justyna Miśta oraz pani Dorota Pytlik. W pierwszej części zebrania omówiliśmy sprawy dotyczące Wydry Zielonej i zapoznaliśmy obie panie ze złożonymi pismami w Urzędzie Miasta Zawiercie jak również o propozycji rozgraniczenia terytorialnego dzielnic: Kromołów i Warty w uwzględnieniu pisma złożonego przez panią Dorotę Pytlik w imieniu mieszkańców Wydry Zielonej i pisma przesłanego przez Komisję Samorządu i Ładu Publicznego. Zaproponowaliśmy jako SMDK dwa rozwiązania podziału przedstawione na mapach w piśmie odpowiadającym skierowanym do KSiŁP a podczas spotkania Samorządu zaproponowane zostało trzecie rozwiązanie przez pana Jana Sygieta, które jako członek niniejszej Komisji przedstawi na najbliższym posiedzeniu. Dodatkowo pani Justyna Miśta przedstawiła naszym radnym swoje wolne wnioski dotyczące pewnych rozwiązań, a zarazem zmian na terenie miasta Zawiercia.

Kolejnym punktem zebrania był Program Ograniczenia Niskiej Emisji o którym poinformowałem Państwa w osobnym artykule i wywieszając informację w gablocie na przystanku przy Pałacyku. Na stronie internetowej naszej dzielnicy – www.kromolow.pl – możecie Państwo pobrać wnioski i jeżeli jesteście zainteresowani, którymś wariantem zachęcam do składania wniosków jak najszybciej. Rozmawiając z osobami mieszkającymi w innych gminach, miastach program przedstawiony na rok 2013 przez UM w Zawierciu jest bardzo dobry i atrakcyjny pod względem finansowym, a przede wszystkim ilości wariantów.

W dalszej części spotkania omówione zostały prace wykonane w dzielnicy w czasie wakacji a mianowicie:

 1. Oświetlenia Rynku w Kromołowie.
 2. Uzupełnienia i namalowania pasów i linii na drogach powiatowych.
 3. Prac związanych z malowaniem Dworu Kromołowskiego na budynku szkoły zainicjowanych przez Towarzystwo Sympatyków Kromołowa we współpracy z panem Andrzejem Wilkiem - dyrektorem szkoły.
 4. Zamontowania Info Boksu przy Pałacyku nad Wartą.
 5. Ustawienia przy każdym przystanku koszy na śmieci.
 6. Utrzymaniem czystości w dzielnicy.
 7. Zamontowania dodatkowego lub uzupełnienie istniejącego oświetlenia na ulicach naszej dzielnicy – kilka już jest wykonanych a pozostałe są w trakcie realizacji.
 8. Rozstrzygnięcia Konkursu Ekologicznego – jest kilka propozycji zagospodarowania nagrody o czym Państwa poinformuję w późniejszym terminie, a wiąże się to z zaakceptowaniem ewentualnych zakupów przez Starostwo Powiatowe.
 9. Zapoczątkowanych prac z montażem krzesełek plastikowych przez LKS Źródło – prace są wykonywane własnymi środkami i siłami.
 10. Wkopania tablicy informacyjnej przy źródle rzeki Warty przez RZGW w Poznaniu.
 11. Budowy bloków komunalnych – w chwili obecnej dobiegają końca prace ziemne i podpiwniczenia budynków.
 12. Rozpoczętej przebudowy ulicy Zbożowej – etap prac związanych z kanalizacją burzową.

Cały czas najważniejszą dla nas inwestycją na jaką oczekujemy w dzielnicy jest zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy drugim źródle Warty. Mogliście Państwo o odkryciu drugiego źródła przeczytać w Dzienniku Zachodnim, przy czym przez odkrycie rozumiemy odsłonięcie koryta rzeki, która teraz płynie rurami betonowymi zakopanymi w ziemi do śluzy, gdzie była tamowana, aby mogła napełnić basen p.poż. a nie jego znalezienie, gdyż źródło było tam od zawsze…

Historia drugiego źródła i pomysł zagospodarowania terenu wraz z projektem zapoczątkowany przez TSK został przez Samorząd również „nagłośniony” w audycji Radia Katowice „Dźwięk dobry” – magazyn reporterów, przez panią Gabrielę Kaczyńską, której dziękujemy za przyjazd do naszej dzielnicy. Audycja była wyemitowana na antenie Radia Katowice w dniu 12 września o godz. 16:15. Jak słyszeliśmy w odpowiedzi udzielonej przez pana Łukasza Czopa, rzecznika prasowego UM w Zawierciu, Prezydent Miasta dołoży wszelkich starań, aby pozyskać fundusze na ten projekt w 2013 roku i będzie w najbliższym czasie rozmawiał na ten temat z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Kończąc chciałbym jeszcze wspomnieć o monitoringu, który coraz skuteczniej w połączeniu z działaniami Policji (patrolami) przynosi zamierzony efekt szczególnie w centrum dzielnicy. A myślę, że będzie jeszcze bardziej skuteczny po podłączeniu obrazu z kamer przez sieć internetową z Komendą Policji. Dziękujemy Panu Komendantowi Pawłowi Szelągowi za poświęcony czas i pomoc.

Następne informacje przekażę Państwu w miesiącu październiku.

 

   

Strona 37 z 41

<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 następna > ostatnia >>
joomla template