Strona główna Samorząd Mieszkańców

Samorząd mieszkańców

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – styczeń 2014

Wpisany przez Mariusz Golenia wtorek, 21 stycznia 2014 23:10

Pierwsze spotkanie Samorządu Mieszkańców w Nowym Roku odbyło się dopiero po zakończeniu bardzo długiego weekendu świąteczno-noworocznego. W obecności dwojga naszych radnych: pani Małgorzaty i pana Jana oraz goszczącej przedstawicielki Wydry Zielonej zapoznaliśmy się z aktualnymi sprawami zgłaszanymi przez mieszkańców i zastanawialiśmy się czy wszystkie inwestycje jakie umieszczono w budżecie miasta na rok 2014, a które dotyczą naszej dzielnicy zostaną zrealizowane… Ale zanim przedstawię Państwu bieżące sprawy, chciałbym poinformować Państwa, że pod koniec grudnia Paweł Kwapisz złożył rezygnację z członkostwa w Samorządzie Mieszkańców, a także z funkcji pełnionej w LKS Źródło. Wiadomość ta była dla nas dużym zaskoczeniem tym bardziej, że jeszcze niedawno cieszyliśmy się z sukcesu Pawła na kanwie społecznej, jakim było wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Śląskiego i życzyliśmy mu wiele satysfakcji z pracy społecznej, patrząc na historię rodziny, która z Kromołowem jest związana od wieków. Niestety dzisiejsze perspektywy dla ludzi młodych, mających zapał, pomysły, zdolnych, weryfikuje z dnia na dzień, po prostu życie. W związku z planami zawodowymi Pawła, które zmuszają Go do opuszczenia Kromołowa, zrezygnował z pełnionych funkcji i jest to oczywiście zrozumiałe. Niemniej jednak, w którymś momencie, może „koło historii” zatoczy krąg i…

Na pewno Paweł, dzięki dzisiejszym multimediom będzie śledził na bieżąco „losy” naszej dzielnicy i jak to miało miejsce dotychczas kilka ciekawych pomysłów, jak to się u nas mawia: „…ze świata…” podeśle. Wszyscy uczestniczący w zebraniu życzyli Pawłowi wiele sukcesów zawodowych i powodzenia, co również czynimy i ponawiamy za pośrednictwem „lokalnych mediów”, a przede wszystkim dziękujemy za społeczną pracę na rzecz naszej miejscowości i klubu sportowego w imieniu Samorządu Mieszkańców i wszystkich sympatyków LKS Źródło.

Kontynuując spotkanie omówiliśmy kwestie dotyczącą przywrócenie ruchu dwukierunkowego na ulicy Niemcewicza. Na chwilę obecną KP Policji po wizji lokalnej z radnym panem Janem, zmieniła swoje stanowisko i czekamy na przysłowiowe postawienie „kropki nad i” na komisji bezpieczeństwa i zakończenie drogi administracyjnej wniosku. Dla nas sprawa zakończy się w momencie zniknięcia „niebieskich” znaków z ulicy… Został już za to zmieniony ruch na ostatnim fragmencie ulicy Łośnickiej, pomiędzy ulicami: Żelazną a Staromiejską. Na prośbę i wniosek mieszkańców został na tym fragmencie wprowadzony ruch jednokierunkowy, przeciwnie jak ma to miejsce na ulicy Bonerów (przy piekarni). Ruch jednokierunkowy jest od ulicy Staromiejskiej do Żelaznej. Ponownie na komisji bezpieczeństwa będzie omawiana i konsultowana sprawa założenia progu zwalniającego na ulicy Żelaznej po dokonanym uzupełnieniu formalnym wniosku. Jakie będzie rozstrzygnięcie dowiemy się pewnie w nie długim czasie.

Na Rynku zakończyły się w grudniu prace przy cokole i figurze św. Floriana. Towarzystwo Sympatyków Kromołowa zapewne szerzej opisze ich przebieg w osobnym artykule na stronie www.kromolow.pl Św. Florian na pewno jest „zadowolony” z przeprowadzonego "remontu”…

Idąc za powyższym przykładem i głosami płynącymi od mieszkańców i już przeprowadzonymi pracami, ponowiliśmy w tym roku wnioski z roku poprzedniego dotyczące naszych starych cmentarzy i znajdujących się tam mogił. Dzisiejsze szeroko pojmowane zachowanie dziedzictwa kulturowego narodu i przeznaczone na to środki finansowe, skłoniły nas do wystąpienia między innymi o renowację grobu Burmistrza Miasta Kromołowa Śp. Antoniego Bilnickiego i odrestaurowanie grobu Rodziny Zachertów. Dzięki wielkiemu wsparciu ze strony pani Grażyny Ferdyn (Naczelnik Wydziału Upowszechniania Kultury, Rekreacji i Turystyki) i pana Michała Olesia (inspektora w/w wydziale) zostały przeprowadzone na Cmentarzu Parafialnym konsultacje i wstępna wycena prac konserwatorskich. W chwili obecnej UM w Zawierciu będzie prowadził uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Musi również zostać opracowany program prac konserwatorskich, co pomoże wyłonić w przyszłości ewentualnego wykonawcę zadania. Będziemy czekać na dalszy rozwój wydarzeń i informować Państwa o dalszych krokach w powyższym temacie. Oczywiście o wszystkich tych poczynaniach i planach został poinformowany nasz Ksiądz Proboszcz. W dalszym ciągu będziemy się starli o wykonanie pozostałych prac uwzględnionych we wcześniejszych wnioskach, a które związane są z Cmentarzem Wojennym i Kirkutem.

Na koniec spotkania przedstawiłem wnioski jakie zostały złożone do odpowiednich instytucji, o czym informuję również Państwa, a które to wnioski dotyczyły:

 • Poprawy opraw studzienek kanalizacyjnych na ulicy Siewierskiej i Staromiejskiej
 • Uzupełnienia wiat przystankowych na przystanku przy ulicy Smuga i na Wydrze Zielonej
 • Uzupełnienia oświetlenia ulicznego w dzielnicy
 • Zamontowania barierek ochronnych do końca ulicy Siewierskiej (po prawej stronie jadąc w kierunku Zawiercia)
 • Utwardzenia końcowego odcinka ulicy Żelaznej

 

 

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – grudzień 2013

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 11 grudnia 2013 22:21

W miesiącu grudniu, jak zawsze z racji zbliżającego się końca roku, a zarazem okresu planowania budżetu na następny nowy rok najwięcej czasu podczas spotkania Samorząd i dwoje naszych radnych poświęcił na zapoznanie się planami inwestycyjnymi miasta Zawiercia, a dokładniej naszej dzielnicy. Kilka informacji pojawiło się już w lokalnych mediach, ale dopiero po głosowaniu nad przyjęciem planu budżetu, które to głosowanie odbędzie podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w dniu 20 grudnia, będziemy mogli powiedzieć, na jakie ewentualne inwestycje będziemy mogli liczyć w 2014 r. Na pewno najważniejsze dla Samorządu są projekty, które będą dotyczyć przebudowy dróg lokalnych, poboczy (chodników) i zapowiadanej w mediach przebudowy terenów wokół drugiego źródła rzeki Warty i boisk sportowych. Jeżeli chodzi o drogi to cały czas staramy się konsekwentnie realizować postanowienia i ustaloną kolejność Samorządu Mieszkańców poprzedniej kadencji dotyczące ulic. Po zmianie w projekcie budżetu i zastąpieniu w planie inwestycyjnym przebudowy ulicy Darniowej (brak kompletu oświadczeń mieszkańców) ulicą Gromadzką (spełnione wszystkie warunki administracyjne) oraz w związku z poprawą i dobudową ulicy Dożynkowej na Osiedlu Bloków, kolejnymi drogami, które powinny zostać wykonane w kolejnych latach (oczywiście cały czas ulica Darniowa jest brana pod uwagę, po administracyjnej „przeprawie”) są nawierzchnie ulic: Smuga, Nad Wartą, Przejściowa oraz Filomatów.

Jednocześnie nie zapominamy o przedłużeniu istniejących już ulic w związku z brakiem utwardzonej nawierzchni i nowo wybudowanymi domostwami, a mianowicie ulicy: Żelaznej, gen. Bema, Firlejów oraz Niemcewicza (wjazd prowadzący w kierunku łąk przy dawnej posesji p. Turleja). Nawiązując do rozmów z mieszkańcami przydały by się również chodniki (po jednej stronie jezdni) na ulicach: Modrzewskiego, gen. J. Hallera oraz Żelaznej (dokończenie już istniejącego chodnika), a także poprawienie (wymiana) chodnika na ulicy Staromiejskiej. Wszystkie wymienione inwestycje, są jak w przypadku terenów przy drugim źródle rzeki Warty w gestii i decyzji UM w Zawierciu. Czekamy cały czas na zakończenie przeprojektowania planu (projekt budynku LKS Źródło) i otrzymania pozwolenia na budowę. Temat terenów przy źródle ciągnie się już kilka lat i najwyższy czas, żeby w końcu zapowiedzi nie były tylko zapowiedziami…

Bardzo ważne będą też ustalenia i plany zawarte w budżecie Starostwa Powiatowego, a również jak w przypadku budżetu miasta dotyczące dróg i poboczy, mam tutaj na myśli oczekiwane i zapowiadane dokończenie ulicy Harcerskiej (zostały osadzone krawężniki w 2010 r.), czyli wykonanie chodnika oraz podobne prace chodnikowe wraz z wybudowaniem parkingu przy cmentarzu parafialnym przy ulicy Karlińskiej. Ponowione zostało pismo w sprawie kontynuowania dalszych prac zapoczątkowanych na ulicy Łośnickiej, a związanych z poboczem i oświetleniem (wystąpienie z wnioskiem do UM w Zawierciu).

Po zakończeniu dyskusji nad planowanym budżetem i wnioskami mieszkańców dzielnicy Kromołów odnieśliśmy się do bulwersującego nas tematu odkrycia źródła przy kapliczce św. Jana Nepomucena. Podczas odbioru inwestycji w obecności wykonawcy oraz przedstawicieli magistratu, radny pan J. Sygiet oraz P. Kwapisz (reprezentujący SMDK) nie złożyli podpisów pod protokołem, żądając poprawy wykonanych prac. Do niniejszego tematu zapewne wrócimy i będziemy czekać na zapowiedziane poprawki, do których wykonania zobowiązał się magistrat.

Zaskoczeni byliśmy informacją, że po pozytywnym zaopiniowaniu na komisji bezpieczeństwa przywrócenia ruchu dwukierunkowego na ulicy Niemcewicza przez samą komisją a przede wszystkim przez przedstawiciela KP Policji w Zawierciu nastąpił diametralny zwrot w tej kwestii… Myśleliśmy, że sprawa zostanie szybko zakończona i wstawione zostaną odpowiednie znaki drogowe (usunięte dotychczasowe). Niestety w pisemnym uzasadnieniu KP Policji nie wyraziła na takie rozwiązanie zgody… Radny pan J. Sygiet poruszy tę kwestię na najbliższej komisji i ponowi wniosek o przywrócenie ruchu dwukierunkowego na w/w ulicy. Będziemy czekać na uzasadnienie.

Ostatni temat poruszonym w czasie zebrania dotyczył zamontowania progu zwalniającego na ulicy Żelaznej, w jej górnym fragmencie w związku z szybką jazdą quadów. W temacie tym po korespondencji z wnioskodawcą (mieszkańcem ulicy Żelaznej) UM w Zawierciu poprosił o konsultacje z pozostałymi mieszkańcami ulicy i przesłanie uwag i ewentualnych komentarzy, opinii. Na pewno nasuwa się pytanie: Czy na pewno próg zwalniający powstrzyma quady przed szybką jazdą? Czy wręcz przeciwnie, spowoduje, że jeżdżący na quadach wykorzystają go jak swojego rodzaju „skocznię” i element podnoszący adrenalinę…? Mieszkańców ulicy Żelaznej, proszę o kontakt w tej sprawie i ewentualne uwagi.

Prace jakie zostały wykonane w naszej dzielnicy oraz trwające:

 • zakończono przebudowę ulicy Winnej,
 • poprawiono studzienki kanalizacyjne na ulicy Filaretów,
 • zgrabiono liści i posprzątano skwer Rynku w Kromołowie,
 • wymieniono wyeksploatowane kosze na śmieci.

Sprawy, które zostały zgłoszone lub będą w najbliższych dniach zgłoszone do odpowiednich jednostek administracyjnych dotyczyły:

 • wykonania chodników na ulicy Harcerskiej i Karlińskiej,
 • kontynuowania prac zapoczątkowanych na ulicy Łośnickiej w kierunku Kromołowa,
 • rozwiązania (przeprojektowania) kwestii przebudowy ulicy Darniowej po nie podpisaniu potrzebnych oświadczeń.

 

   

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – listopad 2013

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 20 listopada 2013 23:51

Podczas listopadowego zebrania Samorządu Dzielnicy głównym tematem była kwestia złożenia przez mieszkańców ulicy Darniowej odpowiednich dokumentów (oświadczeń) w wydziale Gospodarki Mieniem UM w Zawierciu, aby można było przystąpić do dalszych prac administracyjnych/projektowych w związku z planowaną budową w/w ulicy. Między czasie odbyło się również spotkanie z mieszkańcami ulicy Darniowej, ponieważ nie spodziewaliśmy się, że kwestie formalne przybiorą taki obrót sprawy i dobro społeczne, sąsiedzkie zejdzie na dalszy plan. Oczywiście każdy ma prawo o decydowaniu o swojej własności, ale idąc za przykładem mieszkańców ulic: Zbożowej, Winnej, oraz Żniwnej, nie spodziewaliśmy się, że wystąpią takie trudności natury moralnej, społecznej. Patrząc przez pryzmat spraw formalno-prawnych w przypadku mieszkańców trzech w/w ulic, należą im się dzisiaj jeszcze raz podziękowania za szybkie i bez roszczeniowe oraz społeczne podejście do planowanych inwestycji drogowych wymagających uregulowania kwestii granicy działek. Podczas zebrania wszyscy członkowie Samorządu oraz dwoje naszych radnych uczestniczących w spotkaniu jednogłośnie przegłosowali wniosek o zastąpieniu  w planach budżetowych na rok 2014 miasta Zawiercia ulicy Darniowej ulicą Gromadzką, której to mieszkańcy dostarczyli wszystkie odpowiednie dokumenty w wyznaczonym terminie.

Mając doświadczenie z lat poprzednich mieliśmy przygotowane „rozwiązanie awaryjne”, żeby nie zostały przesunięte pieniądze, o które zabiegaliśmy dla naszej dzielnicy. W związku z tym wystosujemy jeszcze pismo, żeby przy ewentualnym „zaoszczędzeniu” przy przetargu przez UM w Zawierciu, wykonać końcowy odcinek ulicy Żelaznej, do ostatniej posesji w kierunku pól. Czy się to uda, czas pokaże… W przypadku ulicy Darniowej, po uregulowaniu kwestii administracyjnych – granicy posesji, ulica ta zostanie zgłoszona ponownie do budowy utwardzonej nawierzchni. Informacje na temat planowanych przez Urząd Miejski w Zawierciu inwestycji drogowych i nie tylko takowych w roku 2014 pojawiły się już na stronie www.zawiercie.info oraz www.zawiercie.naszemiasto.pl.

Bulwersująca jest dla nas sprawa odkrycia źródła rzeki Warty i sposobu w jaki wykonawca to realizuje, a może lepiej napisać, że nie wykonuje… Skierowaliśmy pismo do Prezydenta Miasta o wyjaśnienie takiego stanu rzeczy. Patrząc na inwestycje fontann w Zawierciu, prace przy kapliczce powinny zostać wykonane w ciągu trzech miesięcy z odpowiednią estetyką i zgodnie z pomysłem, a przede wszystkim używając należytych materiałów. Będąc przy temacie źródła i kapliczki p.w. św. Jana Nepomucena, chciałbym bardzo serdecznie podziękować OSP w Kromołowie – strażakom – za umycie kapliczki od strony ulicy Siewierskiej i zaimpregnowanie cegły od tejże ulicy specjalnym środkiem bezbarwnym zapobiegającym przed „nasiąkaniem” ścian, po ochlapaniu przez deszczówkę z drogi. Dziękuję również, kromołowskiemu przedsiębiorcy, który impregnat zakupił.

Kontynuujemy pomysł oznakowania historycznych miejsc w dzielnicy tablicami informacyjnymi ze zdjęciami. Po przygotowaniu materiałów – opisu oraz zdjęć – przez Towarzystwo Sympatyków Kromołowa naszego Rynku, pan Jan Sygiet przekazał wszystkie dane do wydziału Promocji i Rozwoju Miasta. Chcieliśmy takową tablicę wykonać również ze środków miasta o naszym zabytkowym i przepięknym Kościele p.w. św. Mikołaja Biskupa, ale niestety kolejny raz napotkaliśmy na opór… Czekamy na wykonanie takowej tablicy przez księdza Proboszcza.

Jak zapewne wielu mieszkańców zauważyło, górny odcinek tzw. drogi Łośnickiej został oświetlony (podobnie jak dolny fragment) i wymieniono asfalt na newralgicznym łuku drogi. Pisma w tej sprawie złożyliśmy wraz ze Sołectwem Łośnic w kontekście kontynuacji tej inwestycji w kierunku Kromołowa. Przypomnimy się w tej sprawie w związku z rozpoczętymi już pracami nad przeszłorocznym budżetem, gdyż w ostatnich latach Starostwo Powiatowe nie wykonało w naszej dzielnicy żadnej większej inwestycji drogowej nie wspominając już o zgłaszanych przez mieszkańców na każdym zebraniu chodników po jednej stronie ulic: Harcerskiej i Karlińskiej.

Zakończoną już inwestycją a raczej poprawką jest ukończenie przeniesienia przystanku przy ulicy Smuga wraz z wybudowaniem zatoczki dla zatrzymujących się autobusów. Myślę, że takie rozwiązanie satysfakcjonuje przede wszystkim mieszkańców, ale także panów kierowców miejskiej komunikacji, którzy często dbając o bezpieczeństwo pasażerów musieli zatrzymywać się na poboczu drogi za poprzednim miejscem, aby uniknąć ewentualnej kolizji z pędzącym TIR-em.

Prace jakie zostały wykonane w naszej dzielnicy oraz trwające:

 • kontynuowane są prace przy figurze św. Floriana na Rynku koordynowane i zainicjonowane przez TSK,
 • zakończono prace przy ścieżce rowerowej i chodniku przy „Przychodniach Lekarskich” na ulicy Siewierskiej,
 • remontowana jest ulica Winna i Żniwna,
 • wykonano nawierzchnie brukową przy wejściu do Zespołu Szkół – wniosek Dyrekcji Szkoły,
 • zabezpieczono przez ZE „Tauron” lampy przy figurze św. Floriana na Rynku przed porażeniem prądem,
 • wykoszono trawy przy przystanku głównym przed zimą oraz przy źródle.

Sprawy, które zostały zgłoszone lub będą w najbliższych dniach zgłoszone do odpowiednich jednostek UM w Zawierciu dotyczyły:

 • ponowie będziemy wnioskować do GDDKiA o wykonanie prac przy ulicy Siewierskiej, Jurajskiej oraz Olkuskiej,
 • ponowimy pismo o zamontowanie barierek na łuku drogi na Wydrze Zielonej.

 

   

Janusz Korwin-Mikke w „Pałacyku nad Wartą”

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 20 listopada 2013 23:50

W dniu 19 listopada gościł w Pałacyku nad Wartą pan Janusz Korwin-Mikke, barwna postać polskiej polityki, jej prawej strony. Wizyta związana była z przyjęciem zaproszenia od Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, która to organizacja w ramach swojej działalności rozpoczęła cykl spotkań prezentujących poglądy polityków różnych opcji.

W ramach tych spotkań Towarzystwo zamierza realizować swój cel statutowy związany z podniesieniem poziomu wiedzy obywatelskiej i historycznej w naszym regionie. Spotkanie miało charakter otwarty i uczestniczyli w nim w większości mieszkańcy Zawiercia, ale również było kilkanaście osób z naszej dzielnicy. Myślę, że gdyby spotkanie było bardziej „rozreklamowane” w naszej miejscowości, frekwencja była by  znacznie większa. Część mieszkańców była w ogóle zaskoczona faktem, że takie spotkanie odbywa się w Pałacyku nad Wartą a warto było posłuchać liberalnego, prawicowego spojrzenia na sprawy kraju, gospodarki, obywateli, Europy a nawet świata.

Zdjęcia - Kurier Zawierciański.

 

   

Wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie Rzeka Roku 2013

Wpisany przez Mariusz Golenia wtorek, 19 listopada 2013 23:55

Wręczenie nagród i wyróżnień dla laureatów i finalistów 1. Ogólnopolskiego Konkursu Rzeka Roku odbyło się w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki, w otoczeniu oficjalnej wystawy szczytu klimatycznego COP19 pod prezydencją Polski.

Nagrodę główną w konkursie zdobyła rzeka Wieprzówka w Małopolsce (na odcinku pomiędzy Rzykami a Sułkowicami), a wraz z nią samorząd Gminy Andrychów oraz Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach, który wsparło Towarzystwo Miłośników Andrychowa i Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Środowiska "Montanum".

W uroczystości wzięła udział Urszula Kontowska, prezes Fundacji PKO Banku Polskiego, która jest partnerem strategicznym programu Klubu Gaja – Zaadoptuj rzekę. Ambasadorem konkursu jest pisarka i podróżniczka – Beata Pawlikowska.

Pamiątkowy dyplom otrzymał Samorząd Mieszkańców Kromołowa, co dla wszystkich członków samorządu jest miłym wyróżnieniem i satysfakcją z zakwalifikowania się do finałowej jedenastki konkursu.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim Państwu, którzy oddali głos na rzekę Wartę, jej źródła w Kromołowie, najstarszej dzielnicy miasta Zawiercia.

 

   

Strona 32 z 41

<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 następna > ostatnia >>
joomla template