Strona główna

Kromołów

OBWODNICA - 2 ODCINEK: WĘZEŁ KROMOŁÓW - WĘZEŁ KALINÓWKA

Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 28 stycznia 2024 16:36

 

Jak wszyscy obserwujemy, bardzo mocno postępują prace przy budowie I odcinka obwodnicy Zawiercia i Poręby. Dla nas – mieszkańców Kromołowa – cały czas najważniejszą kwestią jest budowa II odcinka, czyli wykonanie całej inwestycji – ponad 25 km obwodnicy. Informowałem Państwa, że krok po kroku idzie wszystko do przodu. Zdecydowanie inwestycja w systemie „BUDUJ” jest chyba dla wszystkich lepszym rozwiązaniem. Wykonanie projektu, wiąże się ze wszystkimi uzgodnieniami. Uzyskaniem pozwolenia na budowę – ZRID-u. Oferenci w przetargu wyceniają na podstawie tych samych danych. Wyłoniony wykonawca praktycznie z dnia na dzień może rozpocząć prace. I tak to książkowo szło w przypadku II odcinka obwodnicy: od węzła Kromołów – do węzła Kalinówka. I praktycznie jest już finisz wszystkich postępowań. Prawie wszystko gotowe.

Podsumowując

- pozwolenie na budowę jest - ZRID

- projekt gotowy (cała dokumentacja)

- decyzje środowiskowe wydane

- przetarg już zamknięty 

- oferty wpłynęły

- otwarcie ofert: planowane na 6.02.2024 r.

 

Planowany termin oddania drugiego odcinka, czyli całości obwodnicy: 2027 rok

Termin oddania I odcinka, jak podaje GDDKiA o/K-ce wydłuży się do 2025 roku, a jest to związane prawdopodobnie z drugim odcinkiem i reorganizacją tymczasową skrzyżowania dróg DK-78 z DW-791 na Wydrze Zielonej. To zadanie spadnie na wykonawcę II odcinka. 

Po otwarciu dla kierowców I odcinka musi nastąpić płynny zjazd na stary ślad w kierunku Kielc. Do momentu oddania II odcinka. Całości obwodnicy ZAWIERCIE-PORĘBY. A jak skrzyżowanie będzie wyglądać po 2027 roku, to już będzie w decyzji nowego zarządy drogi, którym najprawdopodobniej zostanie Zarząd Dróg Wojewódzkich.

 

https://www.gov.pl/web/gddkia-katowice/mamy-zrid-dla-drugiego-odcinka-obwodnicy-poreby-i-zawiercia

 

OZE - 2 ETAP - INFORMACJE

Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 25 stycznia 2024 17:18

 

W nawiązaniu do wczorajszego spotkania mieszkańców, radnych Rady Miejskiej oraz przedstawicieli UM - ws. programu Odnawialnych Źródeł Energii – II etap przedstawię Państwu w skrócie fakty, informacje, które powinny być ogólnie dostępne i rzetelne. Jak zawsze w załącznikach znajdziecie Państwo potwierdzenia, korespondencję, podjęte decyzje, uchwały. Dodatkowo mogą być one zweryfikowane na BIP-ie: Biuletynie Informacji Publicznej UM w Zawierciu.

https://zawiercie.bip.net.pl/?lang=PL

Program OZE – II etap miał być kontynuacją programu z I etapu. Aby pozyskać jak największe dofinansowania utworzono ponownie partnerstwo 6 gmin: Sosnowiec, Zawiercie, Łazy, Poręba, Szczekociny, Irządze. Zawiercie zgłosiło, a raczej samozwańczo ogłosiło się Liderem Projektu. Pytanie: czy była to słuszna i potrzebna decyzja? Gdyż jako lider I etapu, Miasto Zawiercie nie zakończyło (nie rozliczyło) programu/partnerstwa. Postępowanie cały czas się jeszcze toczy. Są kontrole. Gminy cały czas ponoszą koszty obsługi. Więc chyba lepszym wyjściem z sytuacji było na lidera wskazać Miasto Sosnowiec a spokojnie zakończyć I etap. Ale chyba kwestia zdjęć, Facebooka, show wygrała z rozsądkiem. Co potwierdza fakt, wypowiedzenia przez 5 gmin partnerstwa Gminie Zawiercie. Teraz pozostałej piątce przewodzi Miasto Sosnowiec. Gmina Zawiercie, aby wyjść z twarzą, złożyła wniosek o dofinansowanie samodzielnie. Co już na starcie „zabiera” potrzebne punkty przy ocenie wniosku. Dalszych decyzjach. Ale należy mieć nadzieję, że dofinansowanie zostanie przyznane. Pewnie jest już teraz, że ewentualnie przyznana kwota, będzie dużo, dużo niższa, niż mogła pozyskać gmina w partnerstwie, jako drugi beneficjent, po Sosnowcu. Oczywiście Państwo otrzymaliście informację, że to jak zawsze „WINNA RADNYCH”, że tak się stało. A ja jak zawsze ocenę zostawiam Państwu po zapoznaniu się z oświadczeniem 5 gmin, pismem Pani Koordynator, uchwałami jakie podjęła Rada Miejska w Zawierciu. Włodarze 5 gmin napisali wyraźnie: „Zważywszy na nie wywiązywanie się przez Gminę Zawiercie z jej podstawowych obowiązków wynikających z przedmiotowej umowy…” – głównie chodziło o przygotowanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie postępowania przetargowego. Na końcu oświadczenia jest wspomnienie o Radzie Miejskiej, ale jako „podkreślenie”, że rozbieżność zdań w pewnych kwestiach może zrodzić różne problemy. Różnica zdań jest czymś raczej normalnym w samorządach, ale jak podkreślają autorzy pisma: „Zgodnie z §8 ust. 5 przedmiotowej umowy, partnerzy działając jednomyślnie mogą wypowiedzieć umowę Liderowi w przypadku naruszenia lub nie wywiązywania się przez niego z obowiązków…” A tutaj Rada Miejska nie ma już kompetencji do czegokolwiek. To nie Rada Miejska jest stroną/partnerem umowy. Tutaj już jest tylko Prezydent Miasta. Tutaj potrzebna jest po prostu rzetelna praca, której nie zrobią ani zdjęcia z Facebooka, ani kolorowe pisma, ulotki. Po prostu trzeba usiąść za biurkiem i skrupulatnie realizować umowę punkt po punkcie.

Proszę też pamiętać, że składane przez Państwa „wnioski” – NIE BYŁY NABOREM DO PROGRAMU – do II etapu. Była to PR-owa zagrywka, sondowanie rynku, badanie marketingowe… ważne, że otrzymaliście Państwo kolorową ulotkę. Nabór określa regulamin. I właśnie o poprawę regulaminu prosili wielokrotnie radni. W pierwszej wersji prosili w ogóle, aby zastanowić się nad taką partycypacją kosztów, jak było w przypadku Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – PONE. Pierwszy program w mieście, gdzie montowane były solary. To pozwalało, że to my jako docelowi beneficjenci mogliśmy decydować o wybraniu firmy instalatorskiej, rodzaju paneli, użytych materiałach, dodatkowych udogodnieniach. Oczywiście kiedy przekroczyło, to kwalifikowane koszty, dopłacaliśmy z własnej kieszeni. A najważniejsze – instalacje nie były objęte np. 5 letnim okresem trwałości projektu, gdzie Państwo nic nie możecie zmienić, doposażyć, rozbudować instalacji, jak ma to miejsce w przypadku I etapu OZE. W przypadku PONE wiedzieliśmy co chcemy i jak chcemy. I dzisiaj mija ponad 10 lat a instalacje dalej działają… Ale jeżeli już wszystkie gminy podjęły już decyzję, że idą drogą jak w I etapie, to prosiliśmy jako radni o przejrzysty, czytelny regulamin, który jako lider Gmina Zawiercie powinna przygotować, skonsultować. Zwracaliśmy uwagę na błędy w zapisach a przede wszystkim wadliwą podstawę prawną. Robiliśmy to nie dla tego, że „znamy się najlepiej”, ale po sygnałach z gmin partnerskich. Na ten temat toczyła się długa dyskusja. Dlatego też, pierwszy „wadliwy” regulamin uchwalony został 5 głosami – pozostali radni się wstrzymali. I nie trzeba było długo czekać. Uchwalony regulamin był do poprawy. A to potwierdza fakt, że w kolejnych tygodniach Pani Wiceprezydent ds. Gospodarczych zwoływała sesje nadzwyczajne, aby przegłosować poprawiony regulamin. Pozostałe gminy wstrzymały się, poprawiły i poszło bez nie potrzebnych dyskusji…

Odnośnie pozostałych administracyjnych procedur w przypadku OZE – II etap, fakty i uchwały potwierdzają, że Rada Miejska czasowo i na bieżąco realizowała zamierzenia programu – PARTNERSTWA w ramach swoich kompetencji.

 • Uchwałą nr 1210 na wniosek Prezydenta Miasta – zmiany w budżecie miasta - przekazała/przesunęła kwotę 220 000 zł do Agencji Rozwoju Zawiercia na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w celu aplikowania do Urzędu Marszałkowskiego w ramach „Funduszy Europejskich dla Województwa Śląskiego na lata 2021-27” oraz na koszty nadzoru merytoryczno-technicznego nad pracami przygotowawczymi
 • Uchwałą nr 1322 na wniosek Prezydenta Miasta – wyraziła zgodę na przystąpienie do realizacji przez Gminę Zawiercie projektu partnerskiego pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie- etap II”
 • Uchwałą nr 1361 na wniosek Prezydenta Miasta – uchwaliła regulamin naboru wniosków i warunków udziału w projekcie pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie- etap II”

Reasumując temat OZE, dzisiaj w partnerstwie pozostaje 5 gmin. Miasto Zawiercie, podobnie jak pozostałe gminy z partnerstwa, po złożeniu samodzielnie wniosku czeka na ocenę i decyzję o przyznaniu dofinansowania w ramach OZE – II etap. W puli do podziału jest 160 mln zł. Gmina Zawiercie wnioskuje o 127 mln zł... więc jak wspominałem powyżej - kwota nie realna do pozyskania w całości. Dlatego mając informację zwrotną od Państwa - jak duże jest zainteresowanie odnawialnymi źródłami ciepła, głównie fotowoltaika i pompy ciepła - utrzymanie partnerstwa powinno być priorytetem dla Prezydenta Miasta, będąc jeszcze liderem projektu. Rozstrzygnięcia w tej kwestii - przyznana dotacji gminom - chyba nastąpi już po wiosennych wyborach samorządowych. 

W międzyczasie pojawił się program „Ciepłe Mieszkanie”. Gmina Zawiercie skorzystała z możliwości i złożyła wniosek do programu. Jest on na całkowicie innych zasadach, ale zawsze jest to dofinansowanie. Mogą też skorzystać wspólnoty mieszkaniowe. Tutaj środki w pierwszej kolejności ponosi beneficjent – mieszkaniec a potem, po rozliczeniu, kwota przyznanego dofinansowania jest zwracana.

 

 

   

PAŁACYK NAD WARTĄ - ZARZĄDZANIE OBIEKTEM

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 12 stycznia 2024 22:52

 

Podczas ostatnich spotkań Samorządu Mieszkańców padały pytania ws. Pałacyku nad Wartą – funkcjonowania sali (wynajmowania), funkcjonowania części budynku przeznaczonej na cele kulturalne, społeczne (cykliczne wydarzenia kulturalne) oraz funkcjonowania filii biblioteki – MiPBP. W tym przypadku musimy rozróżnić część budynku przeznaczoną pod działalność OSP – strażnicę i pozostałą część dzielnicowego ośrodka kultury – do czerwca 2021 r filii MOK w Zawierciu. Jeżeli chodzi o tzw. remizę i działania operacyjne (bojowe), to Kromołowska jednostka OSP jest jedną z wyróżniających się jednostek w mieście oraz powiecie, a także w skali województwa o czym świadczą liczby, statystki przedstawiane przez PSP. Także my sami jako mieszkańcy widzimy to na co dzień. I to jest to co straż ochotnicza robiła do tej pory bardzo dobrze i nadal robi.

Inną całkowicie kwestią było i jest przekazanie przez Prezydenta Miasta zarządzania cały obiektem kulturalnym – Pałacykiem nad  Wartą – w ręce OSP Kromołów. Niestety Pałacyk nad  Wartą, wybudowany po spaleniu się starej remizy pełni zupełnie inną funkcję niż kiedyś sama remiza. I jego zarządzanie przez jednostkę miejską MOK było optymalnym rozwiązaniem na owe czasy. Ale także obecne i przyszłe – co wiele osób podkreśla. Szczególnie przynajmniej do zakończenia trwałości projektu jakim była termomodernizacja całego budynku (ocieplenie, wymiana stolarki, źródła ciepła) – środki zewnętrzne z Programu Operacyjnego woj. Śląskiego - EU. Zarządzanie obiektem przez MOK było rozwiązaniem najlepszym dla wszystkich. Może wymagało lekkich zmian organizacyjnych po latach. Ale jak widzimy po przykładzie szkoły (zarządza i utrzymuje szkołę MZOEiAS – jednostka miejska wraz z dyrekcją szkoły), terenów rekreacyjnych – obiektów sportowych (zarządza i utrzymuje OSiR – jednostka miejska wraz z LKS Źródło), centrum przesiadkowe - przystanki (zarządza WNGMiT - wydział UM wraz z ZKM i PUK), rynek w Kromołowie – (zarządza WNGMiT wraz z PUK Zawiercie) są to rozwiązania optymalne i najlepsze dla tych obiektów, terenów. Podobnie było z Pałacykiem nad  Wartą – zarządzał i utrzymywał budynek MOK część społeczno-kulturalną wraz z OSP – strażnica. Głównie dotyczy to kwestii możliwości finansowania poszczególnych obiektów, jednostek, zadań przez gminę. Zgodnie z ustawą o Samorządzie Gminnym i Finansach Publicznych. Co innego jest dofinansowywanie ośrodków kultury a co innego jednostek OSP. Kiedy pomysł zmiany zarządzającego wyszedł na światło dzienne, wielu z nas mówiło i apelowało o ponowne rozważenie tej decyzji, gdyż OSP Kromołów nie będzie w stanie finansowo utrzymać całego budynku. Pomimo dobrych chęci i zapału z ich strony. Prosiliśmy Pana Prezydenta o przemyślenie tego kroku w czasie kiedy cały czas obowiązuje trwałość projektu termomodernizacyjnego. W czasie jego trwania nie można organizować pewnego rodzaju imprez komercyjnych w takim budynku. Wiąże się to z formą odpłatności. Gdyż MOK Zawiercie jako beneficjent środków na termomodernizację musi ten projekt zakończyć, wypracować wskaźniki nie finansowe, ale rozliczyć i wykazać wskaźniki społeczno-kulturalne – realizację wskaźników. W tym przypadku jak budynek służy mieszkańcom? Co się w nim odbywa? Jakie imprezy kulturalne mają miejsce? Kto z niego korzysta? Jak przydatny jest dla mieszkańców? Podobnie jak ma to teraz miejsce z nowo wybudowaną halą przy SP-9. Zarządca z ramienia gminy – OSiR - nie może pobierać opłat za wynajem hali przez okres trwałości projektu. Jest to 10 lat w tym przypadku. SP-9 nie byłaby sama w stanie utrzymać tak dużego obiektu. Prawdopodobnie w tym samym kierunku pójdzie nasza szkoła SP-13 – nową salą będzie zarządzał OSiR. Ale to będzie już w gestii i decyzji nowych władz miasta i dyrekcji szkoły po wiosennych wyborach samorządowych. A przecież w Pałacyku odbywały się cyklicznie m.in. śpiewanie kolęd i pastorałek, spotkania co roczne KGW, wieczory listopadowe, wieczory poetycki, spotkania patriotyczne, Muzyczny Kromołów, prezentacje i spotkania TSK. Odbywał się tradycyjny Kiermasz Wielkanocny. Działał dziecięcy zespół „Super Nutki”. Prowadzone były zajęcia plastyczne przez MOK Zawiercie. Swoje próby miała orkiestra. W przypadku wynajęcie sali obowiązywał regulamin, cennik i były zawierane stosowne umowy z MOK Zawiercie.

Patrząc z perspektywy gminy, nie można „jeden  do jednego” porównać gabarytów obiektu, kosztów utrzymania Pałacyku nad Wartą i spełniającej funkcji do budynków remiz OSP w Marciszowie, Bzowie, Żerkowicach, Karlinie, Blanowicach, Skarżycach, Łośnicach czy Pomrożycach. Oczywiście wszystkie to obiekty odgrywają bardzo ważną role w poszczególnych dzielnicach, które są oddalone od ścisłego centrum miasta. Proszę także zauważyć, że wszelkie pomysły, cele, idee jakie rodziły się w dz. Kromołów zawsze były szeroko konsultowane w gronie społeczeństwa. Nigdy poza jego plecami. Zawsze rozważano za i przeciw. Czy zrobić tak czy tak? Co będzie lepsze? Szczególnie jest to ważne w dzisiejszych czasach kiedy obserwujemy i mieliśmy „zapowiedzi” zmian w energetyce, w cenach paliw, energii elektrycznej i gazu – Europejski Zielony Ład (European Green Deal + Fit For 55). Kiedy przyszedł COVID. I kiedy nie byliśmy pewni jutra - nie wiedzieliśmy w czerwcu 2021 roku jak potoczy się pandemia koronowirusa i jakie niespodzianki przyniosą kolejne lata…

Takie szerokie konsultacje były właśnie z odbudową remizy, projektem terenów rekreacyjnych, przebudową Rynku, budową boisk, infrastruktury sportowej przy klubie i szkole. Wcześniej budowa szkoły a teraz przebudowa sali gimnastycznej. Czy ostatnie „mniejsze” pomysły. Jeden harcerzy – skwer rtm. W. Pileckiego. Drugi społeczników: rzeźb Janów, pamiątkowej płyty. Historia zatoczyła trochę koło. Gdyż kiedy narodziła się idea odbudowy spalonego Domu Strażaka jako Pałacyku nad Wartą, Kromołowscy Społecznicy na czele ze ś.p. Panem Zdzisławem Lendorem oraz Towarzystwem Sympatyków Kromołowa musieli też przekonać ówczesne władze miasta, że przy zaangażowaniu wspólnym przedsiębiorców, mieszkańców i minimalnej pomocy miasta ten cel jest realny do osiągnięcia – wybudowania. I że wiele rzeczy zostanie zrobione w czynie społecznym (praca mieszkańców), ze „sprzedanych” cegiełek na ten cel, z darowizn od lokalnych przedsiębiorców oraz pomocy Gminy Zawiercie. Pamiętam jak „szło się ulicami” do pracy przy Pałacyku. A sam jako uczeń Technikum Budowlanego odbywałem praktykę miesięczną na budowie pod okiem ś.p. Edwarda Kwapisza. A po wykonaniu więźby dachowej razem z Damianem Czaplą impregnowaliśmy murłaty, krokwie, zastrzały, jętki. Społecznicy musieli nie tylko przekonać ówczesne władze do „realności wybudowania obiektu i dopięcia finansów, ale wykazać „wskaźniki”, które będą przez społeczność Kromołowa zrealizowane. I tak też się stało. I to było też argumentem do przekazania Pałacyku pod zarządzanie Gminy Zawiercie – MOK-u. Gdyż już wtedy, pomimo jeszcze „popularności” organizacji wesel w „remizach”, koszty utrzymania obiektu przekraczały szacunkowe wpływy z wynajmu. A dodatkowo w budynku swoje lokum znalazła biblioteka MiPBP, filia MOPS, TSK, RZF „Kromołowianie” oraz w strażnicy OSP. Dodatkowo miasto-gmina była gwarantem finansowym, że ten budynek „będzie żył i będzie miał właściciela/gospodarza”. A dodatkowo jak w przypadku termomodernizacji gmina mogła sięgać po zewnętrzne dofinansowania.  Dlatego patrząc z perspektywy półtora roku, na ostatnich spotkaniach w szerokim gronie z Panem Prezydentem i OSP Kromołów zaapelowaliśmy o powrót do sprawdzonego zarządzania Pałacykiem nad Wartą przez jednostkę miejską – MOK w Zawierciu. W ciągu ostatnich miesięcy wiele spostrzeżeń, uwag wpłynęło w tej kwestii do Wydziału Obsługi UM w Zawierciu, Samorządu Mieszkańców, społeczników, radnych i myślę, że też do samej jednostki OSP Kromołów jak i Prezydenta Miasta. Kwestia filii biblioteki MiPBP (funkcjonowania, ogrzewania) myślę, że została w pełni wyjaśniona i ustalona. Na ostatnim spotkaniu w dniu 4 stycznia 2024r. zostało podpisane pismo (wniosek) skierowane do Prezydenta Miasta z prośbą o powrócenie Pałacyku nad Wartą  do bycia filią MOK i zarządzania obiektem przez MOK.  Oczywiście z uwzględnieniem OSP Kromołów jako zarządców strażnicy (remizy). Pod pismem podpisał się Samorząd Mieszkańców, radni, przedstawiciele TSK, RZF „Kromołowianie”, LKS Źródło. Poproszono również Panią Dyrektor MOK o zwrot stolików, krzeseł, wyposażenia zabranych i wywiezionych przed czerwcem 2021 r. Wszelkie decyzje w kwestii Pałacyku, dalszej przyszłości obiektu są i będą w decyzji Prezydenta Miasta.

Poniżej przedstawiam chronologicznie kwestie jakie zadziały się w powyższej sprawie:

 • propozycja Prezydenta Miasta, aby OSP przejęło zarządzanie całym obiektem - Pałacykiem nad Wartą
 • wyrażenie zgody przez OSP na podjęcie się takowego zadania bez konsultacji dzielnicowych
 • konsekwencją porozumienia było wypowiedzenie formalne umowy MOK Zawiercie przez Prezydenta Miasta na zarządzanie i prowadzenie filii w Kromołowie, co pociągnęło za sobą kwestie administracyjne, kadrowe
 • zabranie z Pałacyku obrazów, stolików, krzeseł, części wyposażenia przez MOK w Zawierciu – część tych rzeczy było ufundowane przez mieszkańców, przedsiębiorców
 • spotkanie w Pałacyku po informacji o w/w zamiarach w szerokim gronie, gdzie poproszono o ponowne rozważenie słuszności decyzji, podjętych kroków przez Prezydenta Miasta w porozumieniu z OSP
 • podpisanie umowy w dniu 1 czerwca 2021 r. pomiędzy Prezydentem Miasta a OSP Kromołów w kwestii przejęcia zarządzania obiektem
 • po wielu prośbach z wielu stron, obrazy wróciły do głównej sali
 • wykonanie remontu przez OSP w pokoju biurowo-socjalnym
 • aplikowanie przez OSP w ramach Budżetu Obywatelskiego o środki na zakup wyposażenia kuchni: „Wymiana zużytego i częściowo niesprawnego sprzętu kuchennego w Pałacyku nad Wartą” - dzięki podjętym działaniom przez OSP środki zostały przyznane
 • spotkania w szerokim gronie ws. dalszej przyszłości obiektu
 • skierowanie oficjalnego pisma do Prezydenta Miasta z prośbą o przywrócenie zarządzania Pałacykiem nad Wartą  przez MOK

Do Państwa oceny zostawiam pogląd na całą sytuacje i podejmowanych decyzji, uzgodnień.

   

Podwyżki taryf RPWiK za wodę i kanalizację – ile i kto zadecydował

Wpisany przez Mariusz Golenia wtorek, 02 stycznia 2024 18:25

W związku z wieloma zapytaniami w sprawie podwyżek stawek – taryf zaopatrzenia w wodę oraz taryf za odprowadzenie ścieków przedstawiam Państwu fakty – zaistniałe sytuacje, które zadziały się w ostatnich miesiącach wraz z pełną korespondencją/odpowiedzią RPWiK w Zawierciu na pytania Rady Miejskiej (w załącznikach poniżej). Zapytania zostały skierowane przez radnych w sierpniu 2023 r. w momencie pojawienia się informacji w przestrzeni publicznej odnośnie planowanych podwyżek taryf przez RPWiK w Zawierciu uzgodnionych z Prezydentem Miasta. O czym wcześniej nie zostali poinformowani radni Rady Miejskiej.

Podwyżki taryf weszły w życie w listopadzie 2023 r. z rozbiciem na trzy lata.

Praktycznie pierwsze rachunki „po nowemu” gospodarstwa domowe otrzymają w styczniu 2024 r. lub już otrzymały.  

Podwyżki sięgną w przypadku wody:

 • gospodarstwa domowe – 41 %  w przeciągu 3 lat – załącznik str. 4 – 5,27 zł na 7,44 zł brutto
 • pozostali  – 37 %  w przeciągu 3 lat – załącznik str. 4 – 5,86 zł na 8,05 zł brutto

Podwyżki sięgną w przypadku kanalizacji:

 • gospodarstwa domowe -  41 % w przeciągu 3 lat – załącznik str. 4  - 6,67 zł na 9,39 zł brutto
 • pozostali – 30 % w przeciągu 3 lat – załącznik str. 4  - 7,72 zł na 10,01 zł brutto

 

Chronologicznie wydarzenia odbywały się jak poniżej.

 1. wnioski składane przez RPWiK do Wód Polskich – Państwowe Gospodarstwo Wodne były uzgadniane na linii: Zarząd RPWiK – Prezydent Miasta
 2. taryfy zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków proponuje i przedstawia RPWiK w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta (właściciel większościowy RPWiK)
 3. Wody Polskie opiniują i zatwierdzają ewentualne taryfy (podwyżki) podobnie jak kiedyś robiła to Rada Miejska
 4. historycznie: kiedyś, aby nowe taryfy weszły w życie zaproponowane uchwałą przez Prezydenta Miasta na wniosek RPWiK – Rada Miejska musiała taką uchwałę przegłosować - zaakceptować. Od kilku lat jest to w gestii Wód Polskich PGW
 5. Wody Polskie PGW – NIE USTALAJĄ SAMODZIELNIE TARYF – czynią to na wniosek lokalnych wodociągów – załącznik str. 2
 6. w przypadku wcześniejszych wniosków, z lat poprzednich Wody Polskie PGW odrzucały wnioski o podwyżkę kierowane przez RPWiK Zawiercie –  załącznik – str. 2
 7. wniosek ostatni Wody Polskie PGW zaakceptowały z propozycją rozbicia podwyżki wnioskowanej na trzy lata, gdyż proponowane nowe wygórowane taryfy przez RPWiK w jednym roku byłyby zbyt drastyczna dla mieszkańców
 8. nowe taryfy - podwyżki weszły praktycznie w życie w listopadzie 2023 r. – do dnia 25.10.2023r. (pismo 2.11.2023r.) obowiązywały poprzednie taryfy (stare)
 9. praktycznie w styczniu 2024 r. mieszkańcy dostaną rachunki po nowych stawkach, więc stąd informacja, że pojawią się od stycznia podwyżki za wodę i kanalizację
 10. wszelkie takowe informacje – „niespodzianki”, powinny być podane do publicznej wiadomości. Jest to normalne, transparentne działanie
 11. w latach poprzednich tak się to odbywało. Pomimo „niepopularnych” podwyżek cen podatków, wody, ścieków konkretna informacja była przekazywana wszystkim mieszkańcom. Na BIP były stosowane uchwały, uzasadnienia.
 12. w dzisiejszych czasach przede wszystkim RPWiK na swojej stronie internetowej i działającym profilu na Facebook’u powinno taką informację umieścić – wydać KOMUNIKAT. Dodatkowo powinien uczynić to Urząd Miasta na swoich witrynach/profilach/social mediach

 

Obecne standardy, działania, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w ulotkach, listach zostawiam do Państwa oceny. Niestety dezinformacja, oszczerstwa, opluwanie, oczernianie, bezkarne i chamskie komentowanie rozpowszechnia się w przestrzeni publicznej w bardzo szybkim tempie. A jest jeszcze potęgowane różnego rodzaju „WYBORAMI” odbywającymi się praktycznie co roku. W 2024 będą to wybory do Samorządów Gminnych, Powiatowych, Wojewódzkich oraz wybory do Europarlamentu. Więc czeka nas chyba „ciekawe i brudne” pierwsze półrocze 2024 roku w przestrzeni publicznej.

W kolejnych artykułach odniosę się również m.in. do kwestii OZE oraz innych przedsięwzięć w Gminie Zawiercie – przedstawię rzeczywistość oraz pełną korespondencję, dokumentację. Wnioski wyciągniecie Państwo sobie sami mając wszelkie informacje, które powinien być rzetelnie przedstawić Gospodarz Miasta kierując do Państwa pisma lub publikując w gazetach informacje o sprawach miasta. Oczywiście można mieć swoje spojrzenie na danę kwestię i ocenę, ale urząd sprawowany obliguje do rzetelności i prawdy oraz załączenia pełnej dokumentacji. Niestety kręci się filmy, teledyski a konkretów brak…

Przypomnę, też Państwu, że przez wiele lat, przez wielu Prezydentów, radnych, urzędników była prowadzona gospodarka miejska w taki sposób, aby Miasto Zawiercie było najtańszym miastem do życia w woj. śląskim pod kątem opłat stałych. I w tej kwestii, niezależnie od swojego punktu widzenia, wszyscy się zgadzali i tego wręcz strzegli… pomimo trudnych propozycji, dyskusji, decyzji, głosowań.

 

 

 

 

 

   

ŻYCZENIA BOŻE NARODZENIE ORAZ NOWY ROK 2024

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 20 grudnia 2023 19:40

   

JURAJSKI ORSZAK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 15 grudnia 2023 21:15

JURAJSKI ORSZAK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

 

17 grudnia 2023 roku - niedziela - godz. 13:30

 

Źródła rzeki Warty - tereny rekreacyjne w dz. Kromołów

 

Zapraszają organizatorzy:

 

Stowarzyszenie Armia Jurajskich Serc

 

   

ŚWIĄTECZNA CHOINKA

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 13 grudnia 2023 21:11

 

Kolejny już raz i kolejny rok z kolei zagościła w naszej dzielnicy miejska choinka, która zapewne nadał szybko zapadającym wieczorom świątecznej atmosfery. Ustawiona na terenie centrum przesiadkowego, przy kapliczce św. Jana Nepomucena – źródle rzeki Warty - zapewne przyciąga wzrok pasażerów ZKM jak również tysiąca podróżnych przejeżdżających drogą krajową DK-78 przez Kromołów.

Dziękujemy Miastu Zawiercie, UM Zawiercie oraz PUK Zawiercie – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych za zainstalowanie choinki. Zapewne dołączą jeszcze kolejne choinki do już stojącej. I na terenie przy Pałacyku i na terenach sportowych.

 

   

Strona 2 z 118

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
joomla template