Strona główna

Kromołów

Punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze

Wpisany przez Administrator sobota, 04 stycznia 2020 19:18

Przypominamy, że od 2 stycznia w Agencji Rozwoju Zawiercia (ulica Technologiczna 15, w dni robocze od godziny 7 do 15) działa punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze. Poniżej prezentujemy najczęściej zadawane pytania oraz odpowiedzi. Załączyliśmy również specjalną prezentację multimedialną na ten temat.

 

 

Pytania ogólne


1. Czy współmałżonek niebędący właścicielem nieruchomości może złożyć wniosek o dofinansowanie w Programie Czyste Powietrze?

Nie może, gdyż nie jest właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości.

2. Czy wieczysty użytkownik może być wnioskodawcą w Programie Czyste Powietrze?

Nie może, gdyż nie jest właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości.
    
3. Czy osoba posiadająca umowę dożywocia (przenosząca na inna osobę własność nieruchomości w zamian za dożywotne utrzymanie) może być wnioskodawcą w Programie Czyste Powietrze?

Nie może, gdyż nie jest właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości.

4. Gdzie mogę znaleźć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej znajduje się na internetowym PORTALU BENEFICJENTA, należącym do właściwego ze względu na lokalizację inwestycji, wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

5. W jaki sposób złożyć wniosek?

Po założeniu i aktywowaniu konta na internetowym Portalu Beneficjenta, należącym do właściwego ze względu na lokalizację budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, można wypełnić wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej.

Kompletny wniosek w wersji elektronicznej składa się poprzez:
a)  Portal Beneficjenta-dodatkowo należy dostarczyć wydrukowaną wersję papierową do właściwego wfośigw lub gminy, która podpisała porozumienie z wfośigw w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze.
b) przy użyciu profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego (wymagana wyłącznie wersja elektroniczna). Należy jednak pamiętać o załączeniu w postaci elektronicznej wszystkich wymaganych załączników do wniosku (w tym skanów podpisanych oświadczeń osób występujących we wniosku, poza wnioskodawcą).
Elektroniczny formularz wniosku jest dokumentem interaktywnym, który na bieżąco sprawdza poprawność wypełnienia. Dodatkowo, przelicza koszty kwalifikowane, wysokość dofinansowania czy też współczynniki przenikania przegród w uproszczonej analizie energetycznej. Skorzystanie z formularza w wersji elektronicznej przyśpieszy nie tylko jego wypełnienie ale również ocenę.
W przypadku braku możliwości użycia wersji elektronicznej formularza wniosku, dopuszcza się jego wypełnienie w wersji papierowej. Obowiązujące w danym momencie formularze papierowe wniosku można pobrać w siedzibie odpowiedniego WFOŚiGW oraz w siedzibie gminy, która zawarła z WFOŚiGW porozumienie w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze , gdzie – po wypełnieniu, i podpisaniu, należy złożyć gotowy wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

6. Czy wnioski będzie można składać w trybie ciągłym przez cały okres realizacji Programu Czyste Powietrze?

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, możliwe są jedynie krótkie przerwy techniczne związane z aktualizacjami Programu.

7. Gdzie uzyskam pomoc w wypełnieniu wniosku?

W wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej i urzędach gmin, które podpisały porozumienie dotyczące realizacji Programu Czyste Powietrze.

8. Kiedy mogę rozpocząć realizację przedsięwzięcia?

Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) związanego z realizacją przedsięwzięcia i może nastąpić od dnia złożenia wniosku (z wyłączeniem dokumentacji projektowej, audytu energetycznego, oraz ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej, które mogą być wykonane wcześniej przed dniem złożenia wniosku).

8. Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie zadania już zakończonego?

Nie. Program Czyste Powietrze nie pozwala na uzyskanie dofinansowania na zadania już zakończone. Zakończenie przedsięwzięcia to dzień wystawienia ostatniej faktury lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac, oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie.

10. Jaki jest czas na realizację przedsięwzięcia?

Dla wniosków złożonych od 19.09.2018 do 28.07.2019  - czas na zakończenie realizacji przedsięwzięcia wynosi 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Dla wniosków złożonych od 29.07.2019 r – 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.

11. Czy można ubiegać się o dofinansowanie, jeśli w budynku wyodrębnionych jest więcej niż 2 lokale, ale jest 1 właściciel całej nieruchomości?

Nie. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo Budowlane, w budynku jednorodzinnym mogą być wydzielone nie więcej niż 2 lokale mieszkalne, lub jeden lokal mieszkalny i jeden lokal użytkowy, którego powierzchnia nie przekracza 30% powierzchni budynku. Budynek o większej ilości wyodrębnionych lokali nie spełnia tej definicji. Nie ma tu znaczenia czy jest jeden właściciel czy współwłasność budynku.

12. Ile trwa ocena wniosku?

Rozpatrywanie wniosku odbywa się w terminie do 90 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji i/lub dokumentów może wydłużyć termin rozpatrzenia wniosku.
Wskazany termin ma charakter instrukcyjny i może zostać wydłużony np. z powodu złożonej dużej liczby wniosków.

13. Popełniłem/-am błąd podczas wypełniania wniosku – czy zostanie on odrzucony?

Nie. W ramach oceny wniosku (ocena kryteriów formalnych oraz ocena kryteriów merytorycznych) pracownik wojewódzkiego funduszu skontaktuje się z Wnioskodawcą w celu poprawy/uzupełniania wniosku. Wniosek można poprawić jednokrotnie na każdym z dwóch etapów oceny. Za każdym razem Wnioskodawca będzie miał do 15 dni roboczych na poprawę wniosku.

14. Czy i kiedy odbędzie się kontrola na miejscu inwestycji?

W przypadku wykonywania robót siłami własnymi przedsięwzięcie będzie podlegało obowiązkowej wizytacji końcowej po zakończeniu realizacji na etapie wniosku o płatność.
Przeprowadzenie wizytacji końcowych dla pozostałych przedsięwzięć będzie odbywać się losowo na próbie losowej stanowiącej nie mniej niż 15% tych przedsięwzięć wyłonionej w ciągu roku kalendarzowego w ramach złożonych wniosków o płatność końcową. Dodatkowo, w okresie trwałości (3 lata od zakończenia realizacji zadania), istnieje możliwość kontroli zrealizowanego przedsięwzięcia.

15. Gdzie będzie podpisywana umowa o dofinansowanie?

Od 29.07.2019 r. Wnioskodawca, składając wniosek o dofinansowanie, składa oświadczenie woli zawarcia umowy dotacji. We wniosku zawarte są warunki umowy dotacji. Wniosek po akceptacji przez wojewódzki fundusz staje się umową o czym wnioskodawca jest informowany pisemnie. Data odbioru pisma jest datą zawarcia umowy dotacji. Umowę pożyczki wnioskodawca podpisuje w siedzibie wojewódzkiego funduszu, w którym był rozpatrywany jego wniosek o dofinansowanie.
Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie wcześniej przed zmianą formularza, która nastąpiła w dniu 29.07.2019 r. podpisują umowę pożyczki i dotacji w siedzibie wojewódzkiego funduszu, w którym były rozpatrywane ich wnioski o dofinansowanie.

16. Kiedy wypłacana jest dotacja oraz pożyczka?

Podstawą wypłacenia dotacji i/lub pożyczki jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność, po zrealizowaniu części lub całości przedsięwzięcia.

17. Jak mogę udowodnić, że zamontowałem/-am źródło ciepła spełniające wymagania Programu?

Do wniosku o płatność należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Programu Czyste Powietrze – certyfikat, etykietę efektywności energetycznej, kartę produktu, w zależności od źródła ciepła.

18. Czy mogę złożyć kolejny wniosek w ramach Programu?

Tak. Jednak ocena kolejnego wniosku może odbyć się dopiero po zrealizowaniu i zakończeniu przedsięwzięcia zawartego w poprzednim wniosku. Nie można wnioskować na ten sam zakres zadania.

19. Co to jest „okres trwałości wniosku”?

Okres 3 lat od zakończenia inwestycji, w którym beneficjent nie może:
- zmienić przeznaczenia budynku/lokalu z mieszkalnego na inny,
- nie może zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia,
- zainstalować dodatkowych źródeł ciepła niespełniających warunków Programu Czyste Powietrze.

20. Czy korzystając z dofinansowania z Programu Czyste Powietrze mogę korzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Tak można łączyć te źródła finansowania.

21. Czy korzystając z dofinansowania z Programu Czyste Powietrze, mogę korzystać z innego dofinansowania na ten sam cel (np. dofinansowanie z gminy)?

Tak. Jednakże suma dofinansowań nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

 

Pytania o dochody

1. Które osoby w gospodarstwie domowym uwzględnić przy wyliczaniu dochodu na jednego członka rodziny?

Osoby wspólnie zamieszkujące i utrzymujące się z wnioskodawcą.

2. W jaki sposób wyliczyć dochód netto osób będących w gospodarstwie domowym wnioskodawcy?

Sposób obliczenia dochodu przedstawiony jest w instrukcji pt. „Jak policzyć dochód we wniosku w Programie Czyste powietrze”, która jest dostępna na PORTALU BENEFICJENTA w zakładce WYMAGANA DOKUMENTACJA. Dostępne są również narzędzia do wyliczania dochodu, które pomagają obliczyć dochód.

3. Czy świadczenie wychowawcze 500+ należy wliczyć do dochodu?

Nie. Świadczenie to nie powinno być ujmowane przy wyliczaniu dochodu dla uzyskania dofinansowania.

4. Ile mogę dostać dotacji?

Poziom dotacji uzależniony jest od dochodów wnioskodawcy i członków gospodarstwa domowego. Wartość dotacji wyliczy wniosek po jego kompletnym wypełnieniu. Wnioskodawca przed złożeniem wniosku pozna potencjalną wartość dotacji.

5. Dlaczego w poszczególnych poziomach dotacji jest napisane np. do 50% dotacji?

Poziom dotacji obliczany jest maksymalnie od kwoty 53 tys. Dlatego jeżeli kwota 53 tys. kosztów kwalifikowanych zostanie przekroczona poziom dotacji zostanie obliczony od kwoty 53 tys. a nie od kwoty wszystkich kosztów kwalifikowanych.

Przykład:
Wykonujemy termomodernizację, której koszty kwalifikowane będą wynosiły 60 000 zł. Przy dotacji na poziomie do 50% - pamiętając, że maksymalna kwota, od której wyliczana jest dotacja to 53.000 zł, montaż finansowy będzie wyglądał tak:

    Koszt całkowity: 60.000 zł
    Koszt kwalifikowany: 60.000 zł
    Podstawa do wyliczenia poziomu dotacji: 53 000 zł
    Dotacja: 26.500 zł (50%*53.000 zł !!!)
    Możliwa do zaciągnięcia pożyczka w ramach programu: 33.500 zł (60.000 zł - 26.500 zł)
    Środki własne: 0 zł

    Czyli wyliczając rzeczywistą wartość dotacji będzie ona wynosiła 44,17 %

6. Jakie dokumenty poświadczające dochód należy przedłożyć, jeśli właściciel budynku pracuje za granicą?

Wnioskodawca powinien przedłożyć dokument właściwy dla danego kraju (odpowiednik polskiego PIT) poświadczający roczny dochód. Dokument należy przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego.

 

Pytania o koszty kwalifikowane

1. Czy razem z kotłem głównym możliwy jest zakup pompy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)?

Nie ma możliwości dofinansowania źródła ciepła służącego wyłącznie na cele ciepłej wody.

2. Czy w ramach Programu „Czyste Powietrze” mogę sfinansować zakup i montaż kotła na paliwo stałe V klasy?

Nie, chyba że kocioł spełnia jednocześnie wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu (ekodesign) dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100).

3. Czy w ramach Programu Czyste Powietrze mogę sfinansować wymianę starego kotła gazowego na nowy?

Nie. W ramach Programu Czyste Powietrze można sfinansować wyłącznie wymianę źródła ciepła niespełniającego wymagań Programu opalanego paliwem stałym.

4. Jeśli mam źródło ciepła na paliwo stałe V klasy (lub jakiekolwiek inne źródło ciepła spełniające wymagania Programu), to czy mogę ubiegać się o dofinansowanie do np. termomodernizacji budynku?

Tak pod warunkiem, że budynek uzyskał pozwolenie na budowę przed 15 grudnia 2002 r.

5. Czy w koszty kwalifikowane zadania można włączyć koszty instalacji ogrzewania podłogowego?

Tak. W przypadku wymiany starego źródła ciepła na paliwo stałe lub posiadania już zamontowanego  źródła ciepła spełniającego wymagania określone w Programie w budynku, którego pozwolenie na budowę zostało wydane przed 15 grudnia 2002 r.

6. Gdy w budynku mieszkalnym znajdują się dwa źródła ciepła na paliwa stałe (np. kocioł i kominek), czy istnieje obowiązek usunięcia trwałego obu źródeł czy tylko ten jeden wymieniany piec?

Należy zlikwidować wszystkie źródła ciepła nie spełniające wymagań Programu. Mogą pozostać jedynie kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne (np. poprzez odłączenie kominka od płaszcza wodnego).

7. Czy mogę ocieplić dach, jeśli istniejący budynek ma poddasze?

Jeśli poddasze jest ogrzewane, to można ocieplić dach. Jeśli poddasze nie jest ogrzewane, to należy ocieplić przegrodę wewnętrzną (strop pod nieogrzewanym poddaszem) w budynku oddzielającą to poddasze od pomieszczenia ogrzewanego, które znajduje się poniżej.

8. Czy mogę docieplić garaż, znajdujący się w obrysie budynku mieszkalnego oraz wymienić w nim bramę garażową?

Garaż znajdujący się w obrysie budynku mieszkalnego jednorodzinnego można ocieplić, aby zachować ciągłość ocieplenia. Wymiana bramy/drzwi garażowych może być kosztem kwalifikowanym tylko w przypadku jeżeli garaż jest ogrzewany.

8. Czy na montaż paneli fotowoltaicznych i/lub kolektorów słonecznych mogę otrzymać dotację?

Nie. W ramach Programu Czyste powietrze na powyższe instalacje można uzyskać tylko i wyłącznie preferencyjnie oprocentowaną pożyczkę.

10. W okresie letnim wynajmuję pokoje. Czy mogę ubiegać się o dotację na wymianę źródła ciepła w pełnym zakresie?

Nie – można ubiegać się jedynie o częściowe dofinansowanie (dotację i/lub pożyczkę). Powierzchnia przeznaczona na działalność gospodarczą nie może przekroczyć 30% powierzchni całego budynku. Przy określaniu powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia  działalności gospodarczej należy uwzględniać również czas. Przykładowo, jeśli pokój o powierzchni 20 m2 służy działalności gospodarczej przez 3 miesiące w roku, wówczas powierzchnia wykorzystywana do działalności gospodarczej wynosi: 20 m2 x (3/12) = 5 m2.

11. Czy koszty poniesione na wypełnienie wniosku przez firmę zewnętrzną są kwalifikowane?

Nie. Takie koszty nie wliczają się do dofinansowania i Wnioskodawca będzie musiał je ponieść sam.

 

Załączniki
Prezentacja-Czyste-Powietrze-Zawiercie.pdf

 

 

rockowe kolędowanie

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 27 grudnia 2019 18:49

W piątkowy wieczór, poprzedzający ostatnią niedzielę adwentu i czas świąt Bożego Narodzenia w Pałacyku nad Wartą odbył się kolejny koncert. Tym razem w rockowej wersji zabrzmiały polskie tradycyjne kolędy a także anglojęzyczne świąteczne utwory znane chyba na całym świecie. A wszystko to za sprawą Jurajskiej Szkoły Rocka i MOK w Zawierciu. Młodzi muzycy, wykonawcy stworzyli nie zapomnianie wydarzenie artystyczno-muzyczne, które może na stałe wpisze się w kalendarz przed swiątecznego kolędowania w mieście Zawierciu. 

Poniżej informacja ze strony www.zawiercie.eu oraz link do zdjeć z występu. 

 

 

20 grudnia Pałacyk nad Wartą w Kromołowie pękał w szwach, a to za sprawą Jurajskiej Szkoły Rocka, która wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury „Centrum”, zorganizowała wyjątkowy koncert „Kolędy na Rockowo”.

Można było usłyszeć najpiękniejsze polskie kolędy - m.in.: „Gdy śliczna Panna”, „Lulajże Jezuniu”, „Cicha noc”, Dzisiaj w Betlejem” i „Gdy się Chrystus rodzi”, ale również zagraniczne piosenki świąteczne „Jingle Bells”, „Santa Claus” czy „Last Christmas”. Oryginalne, mocne brzmienie utworów - znanych przeważnie z tradycyjnych wersji - zachwyciło publiczność, wśród której zasieli m.in. Sekretarz Agata Jarza-Korpyś, dyrektor MOK Andrzej Danecki i Przewodniczący Osiedla Kromołów Włodzimierz Czech.

 

https://www.zawiercie.eu/aktualnosci/7835#!prettyPhoto

   

życzenia świąteczne

Poprawiony: niedziela, 22 grudnia 2019 18:58 Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 22 grudnia 2019 18:44

 

   

życzenia świąteczno - noworoczne

Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 22 grudnia 2019 17:15

   

zawitały anioły do pałacyku nad wartą

Poprawiony: niedziela, 15 grudnia 2019 09:49 Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 15 grudnia 2019 09:36

 

Anioły zawitały do Kromołowa

 

W drugą niedzielę Adwentu, w „Pałacyku nad Wartą” w Zawierciu-Kromołowie odbył się przedświąteczny kiermasz rękodzieła artystycznego „Zawitały Anioły”. Na stoiskach nie zabrakło wyjątkowych i niepowtarzalnych ozdób świątecznych i dekoracji. Można było podziwiać między innymi piękne bombki, figurki, serwety oraz obrazy.

Dzieci wykazały się kreatywnością w czasie warsztatów „Obrazek świąteczny z masy solnej”. Zapału i chęci do twórczej pracy nie brakowało. W świąteczny i magiczny klimat świąt wprowadził wszystkich zespół Folky Band z repertuarem kolęd i pastorałek. Imprezę zorganizował Miejski Ośrodek Kultury Centrum w Zawierciu - MOK Zawiercie oraz Klub Ludzi Twórczo Zakręconych.

 

 

https://www.facebook.com/Zawiercie.eu/photos/pcb.2740962245963606/2740960242630473/?type=3&theater

tekst/foto: fb - miastozawiercie

   

spotkanie opłatkowe pkps w pałacyku

Wpisany przez Mariusz Golenia wtorek, 17 grudnia 2019 09:30

 

W „Pałacyku nad Wartą” w Kromołowie spotkali się członkowie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Zawierciu. Wspólne wigilie to w tej organizacji już tradycja. W tegorocznym spotkaniu, które odbyło się 11 grudnia, wzięło udział 130 osób.

Pomagamy osobom biednym i samotnym. Dla niektórych nasza wigilia jest jedyną w roku - podkreśla prezes PKPS-u Kazimierz Dziedzic, który dla wszystkich zgromadzonych przygotował również świąteczne paczki.

Prezydent Miasta Łukasz Konarski życzył członkom komitetu spokojnych i radosnych świąt, a do wspólnego kolędowania zaprosił ks. Jan Niziołek, proboszcz Parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Zawierciu.

tekst/foto: fb - miastozawiercie, www.zawiercie.eu 

Więcej zdjęć: https://www.zawiercie.eu/aktualnosci/7766?fbclid=IwAR0lD6cYDWn3ZIRKED6-DEmPFRfS-H1cv5Oxzf6ZzLLSTYm41g9ot_KwXiI#!prettyPhoto

   

Dotacje do wymiany pieców i nie tylko !!!

Poprawiony: piątek, 13 grudnia 2019 19:15 Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 11 grudnia 2019 21:17

Chcesz dostać dotację na wymianę

pieca, okien i drzwi lub na instalację OZE?

 

We wtorek 17 grudnia spotkanie o programie “Czyste Powietrze”

 

UWAGA !!!

ZMIANA LOKALIZACJI SPOTKANIA

URZĄD MIEJSKI - SALA SESYJNA

 

Miasto Zawiercie przystąpiło do programu „Czyste Powietrze”, w ramach którego osoby fizyczne mogą otrzymać dofinansowanie na wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu; docieplenie przegród budynku; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; instalację odnawialnych źródeł energii – OZE – (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej); a także montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

– Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) – czytamy na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W ubiegłym tygodniu umowę pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach i Urzędem Miejskim w Zawierciu podpisali Tomasz Bednarek, prezes Funduszu oraz Łukasz Konarski, prezydent Zawiercia.

We wtorek 17 grudnia o godzinie 16:00 w URZĘDZIE MIEJSKIM - SALA SESYJNA odbędzie się spotkanie z mieszkańcami zainteresowanymi udziałem w programie.

– Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł. Formy dofinansowania: dotacja lub pożyczka. Warunek podstawowy: Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu. Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu – informuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W styczniu 2020 roku w Agencji Rozwoju Zawiercia ma powstać Punkt informacyjny programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy będą mogli tam składać wnioski i uzyskać dofinansowanie.

– Miasto, jako 24 w województwie śląskim, przystępuje do programu „Czyste powietrze”. Od tego momentu mieszkańcy Zawiercia będą mogli składać wnioski bezpośrednio w Zawierciu. Te wnioski będą weryfikowane przez pracowników Agencji Rozwoju Zawiercia. Z naszej strony, jako Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, zapewniamy pełne wsparcie szkoleniowo-doradcze przy otwarciu punktu, jak i przy realizacji tego porozumienia. Mamy nadzieję, że porozumienie pozwoli jeszcze bardziej zwiększyć zainteresowanie mieszkańców Zawiercia wymianą starych źródeł ciepła. Smog to problem, który powraca każdego roku wraz z nadejściem sezonu grzewczego. Serdecznie dziękuję Prezydentowi za przystąpienie do programu i za podpisanie porozumienia. Mam nadzieję, że ta współpraca między miastem Zawiercie i WFOŚiGW będzie się rozwijać zarówno w tej wspólnej walce ze smogiem, jak i w innych dziedzinach – powiedział Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (źródło: zawiercie.eu).

– To jedno z działań, które wspólnie realizujemy z WFOŚiGW. Wcześniej udało nam się pozyskać dofinansowanie na program OZE (odnawialne źródła energii). To ponad 20 mln zł. W ciągu 2 lat powstanie 1000 nowych instalacji. Chciałbym także, aby każde osiedle było podłączone do sieci gazowej. Nie jest to proste, ale jest to wyzwanie, które będę starał się zrealizować w bieżącej kadencji. Dziś wiemy jak wygląda sytuacja w mieście. Na każdym osiedlu jest czujnik jakości powietrza. Będziemy dalej przekonywać mieszkańców, by wymieniali źródła ciepła na ekologiczne. Oprócz OZE i programu „Czyste powietrze” mamy też program gminny wymiany pieców, który chcemy kontynuować – powiedział prezydent Zawiercia Łukasz Konarski (źródło: zawiercie.eu).

– Bardzo cieszę się, że udało nam się podpisać porozumienie, bo sprawa czystego powietrza w gminie jest dla nas priorytetem. Projekt „Czyste powietrze” będzie realizowany w siedzibie Agencji Rozwoju Zawiercia. Nasi pracownicy będą brać udział w szkoleniach przygotowujących do tego projektu. Przed świętami zorganizujemy spotkanie informacyjne dla naszych mieszkańców, a punkt uruchomimy w ARZ w styczniu przyszłego roku – mówiła Katarzyna Mikuła, Dyrektor Agencji Rozwoju Zawiercia

(źródło: zawiercie.eu).

 

   

Strona 6 z 95

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
joomla template